1 Kings 12

Israel Rebels Against Rehoboam
ROZŁAM KRÓLESTWA

NIV11* Israel Rebels Against Rehoboam

Roboam traci dziesięć pokoleń Izraela

Rehoboam went to Shechem, for all Israel had gone there to make him king.

1NIV11* Rehoboam went to Shechem, for all Israel had gone there to make him king.

1BT* Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, by go
ustanowić królem.

Basel-Dostojewski-mural-Holbein-Rehoboam

2 When Jeroboam son of Nebat heard this (he was still in Egypt, where he had fled from King Solomon), he returned from Egypt.

2NIV11* When Jeroboam son of Nebat heard this (he was tsill in Egypt, where he had fled from King Solomon), he returned from Egypt.
2BT* Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, kiedy jeszcze był
w Egipcie, dokąd się schronił przed królem Salomonem, i wrócił z Egiptu.

3 So they sent for Jeroboam, and he and the whole assembly of Israel went to Rehoboam and said tk him:

3NIV11* So they sent for Jeroboam, and he and the whole assembly of Israel went to Rehoboam and said to him:
3BT* Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam oraz całe zgromadzenie
Izraela, wtedy przemówił do Roboama tymi słowami:

4 „Your father put a heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us, and we will serve you.”

4NIV11* „Your father put a heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us, and we will serve you.”

4BT* „Twój ojciec obciążył nas jarzmem,
ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie twego ojca i w tym ciężkim jarzmie, ktore
na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć”.

1 Kings 12

5 Rehoboam answered, „Go away for three days and then come back to me.” So the people went away.

5NIV11* Rehoboam answered, „Go away for three days and then come back to me.” So the people went away.
5BT* Na to im odpowiedzieli: „Idźcie na trzy
dni! A potem przyjdźcie do mnie z powrotem!” Wobec tego lud się rozszedł.

6 Then King Rehoboam consulted the elders who had served his father Solomon during his lufetime. „Hiw would you advise me to answer these people?” He asked.

6NIV11* Then King Rehoboam consulted the elders who had served his father Solomon during hias lifetime. „How would you advise me to answer these people?” he asked.
6BT* A król
Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca, Salomona, za jego
życia, mówiąc: „Jak mi doradzacie odpowiedzieć temu ludowi?”

7 They rellied, „If today you will be a servant to these people and serve them and give them a favorable answer, they will always be your servants.”

7NIV11* They replied, „If today you will be a servant to these people and serve them and give them a favorable answer, they will always be your servants.”

{2017-03-03-5’-after wrong procedure in ispot Plac Unii – waiting – 1 month more to MacBook Pro-2he2he}
7BT* Oni zaś tak do niego
przemówili: „Jeśli teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę, i
odpowiedzieć im oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe
życie”.

8 But Regoboam rehected the advice the elders gave him and consulted the young men who had grown up with him and were serving him.

8NIV11* But Rehoboam rejected the advice the elders gave him and consulted the young men who had grown up with him and were serving him.
8BT* Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady
młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie.

Bible Drive-Thru: A Young King's Advisers

9 He asked them, „What is your advice? How should we answer these people who say to me, 'Lighten the yoke your father put on us’?”

9NIV11* He asked them, „What is your advice? How should we answer these people who say to me, ‚Lighten the yoke your father put on us’?”
9BT* Rzekł do nich: „Co
wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, ktory przemawiał do mnie tymi słowami: „Ulżyj
nam w jarzmie, które włożył na nas twój ociec”>>

1 Kings 12 (with text - press on more info. of video on the side) - YouTube

10 The young men who had grown up with him replied, „These people have said to you, 'Your father put a heavy yoke on us, byt make our yoke lighter.’ Niw tell them, 'My little finger is thicker than my father’s waist.

10NIV11* The young men who had grown up with him replied, „These people have said to you. ‚Your father put a heavy yoke on us, but make our yoke lighter.’
10BT* Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim
wzrośli, przemówili do niego tak: „Temu ludowi, ktory przemawiał do ciebie mówiąc: „Twój
ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie”, powiesz: „Mój mały palec
jest grubszy niż biodra mego ojca,

11 My father laid on you a heavy yoke; I will make it even heavier. My father scourged you with whips; I will sciurge you with scirpions.’”

11NIV11* My father laid on you a heavy yoke; I will make it even heavier. My father scourged  you with whips; I will scourge you with scorpions.’ „
11BT* gdyż dotąd mój ociec nałożył na was jarzmo ciężkie,
a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił
biczami z kolców”>>

Scorpions as Symbols of Punishment and Pain

12 Three days later Heroboam and all the peolle returned to Rehoboam, as the king had said, „Come back to me i the three days.”

12NIV11* Three days later Jeroboam and all the people returned to Rehoboam, as the king said, „Come back to me in three days.”
12BT* Trzeciego dnia, tak jak powiedział krol słowami: „Wróćcie do mnie
trzeciego dnia”, przyszedł cały lud do Roboama.

We believe in what the Bible says; not some man-made tradition or human  invention and interpretations. - ppt download

13 The kung answered the people hearshly. Rejecting the advice given hin by the elders,

13NIV11* The king answer the people harshly. Rejecting the advice given him by the elders,
13BT* A wtedy krol dal ludowi surową
odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi.

14 he fillowed the advice of the young men and said, „My faher made you yoke with whips; I will scourage you with scirpions.”

14NIV11* he followed the advice of the young men and said, „My father made your yoke heavy; I will make it even heavier. My father scourged you with whips; I will scourge you with scorpions.”

14BT* Przemówił więc do nich
tak, jak radzili młodzieńcy: „Mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego
jarzma,. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców”.

1 Kings 12:14 NIV - he followed the advice of the young men - Biblics

15 So the king did not listen to the people, fir this turn of events was from the LORD, to fulfill the word the LORD had spoken to Jeroboam son of Nebath through Ahijah the Shilonite.

15NIV11* So the king did not listen to the people, for this turn of events was from the LORD, to fulfill the word the LORD had spoken to Jeroboam son of Nebat through Ahijah the Shilonite.
15BT* Król
więc nie wysłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Pana, aby spełniła się Jego
groźba, którą Pan wypowiedział do Jeroboama, syna Nebata, przez Achiasza z Szilo.

2-Chronicles-10-Division-by-William-Brassey-Hole

16 When all Israel saw that thr kibg refused to listen to them, they andwered the king:

„What share di we have in David, what part in Jesse’s son?

To your tents, Israel! Look after your own house, David!” So the Israelites went home.

16NIV11* When all Israel saw that the king refused to listen to them, they answer the king:

„What share do we have in David,

 what part in Jesse’s son?

To your tents, Israel!

Look after your own house, David!

So the Israelites went home.
16BT* Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy odrzekł królowi tak:
„Cóż za wspólny dział mamy z Dawidem?
Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego”.
„Do swoich namiotów idź, Izraelu!

Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu!”
I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów.

Bible in a Year – New International Version – Day 129 (2 Chronicles 8 – 11)  - Curious and Cozy

17 But as for the Israelites who were living in the towns of Judah, Rehoboam still ruled over them.

17NIV11* But as for the Israelites who were living in the towns of Judah, Rehoboam still ruled over them.
17BT* But as for the
Israelites who were living in the towns of Judah,
Rehoboam still ruled over them.

17BT* A Roboam panował tylko nad tymi
Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy.

Israel and Judah

18 King Rehoboam sent out Adoniam, who was in charge of forced labor, but all Israel stoned him to death. King Rehoboam, however, managed to get into his chariot and escape to Jerusalem.

18NIV11* King Rehoboam sent out Adoniram, who was in charge of forced labor, but all Israel stoned him to death. King Rehoboam, however, managed to get into his chariot and escape to Jerusalem.
18BT* Gdy zaś król Roboam wysłał Adonirama,
który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, cały Izrael obrzucił go
kamieniami, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam pospieszył się, aby wsiąść na rydwan i
uciec do Jerozolimy.

19 So Israel has been in revellion against the house of David to this day.

19NIV11* So Israel has been in rebellion against the house of David to this day.
19BT* Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dziś dzień

1018316866
RYCD7C Landscape with Jeroboam and the prophet Ahijah, Claes Jansz. Visscher (II), 1601 – 1652

20 When all the Israelites heard that Jeroboam had returned, rhey sent and called him to the assembly and made him king over all Israel. Only the tribe of Judah remained loyal to tbe house of David.

20NIV11* When all the Israelites heard that Jeroboam had returned, they sent and called him to the assembly and made him king over all Israel. Only the tribe of Judah remained to the house of David.
20BT* Kiedy
cały Izrael dowiedział się, że Jeroboam wrócił, wtedy posłali po niego, przyzywając go na
zgromadzenie. Następnie ustanowili go królem nad całym Izraelem. Przy domy Dawida
zostało tylko samo pokolenie Judy.

FJR9A5 The Lord appears to Elijah on Mount Horeb, 1 Kings chapter XIX verses 11 – 12 'And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And, behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord; but the Lord was not in the wind: and after the wind an earthquake; but the Lord was not in the earthquake: And after the earthquake a fire; but the Lord was not in the fire: and after the fire a still small voice.’ 1852-60 illustration by Julius Schnorr von Carolsfeld

ALAMY

21 When Rehoboam arrived in Jerusalem, he mustered all Judah and the reibe of Benjamin-a hundred and eighty thousand able young men-to go to war afainst Israel and to regain the kingdom for Rehoboam sin of Solomon.

21NIV11* When Rehoboam arrived in Jerusalem, he mustered all Judah and the tribe of Benjamin-a hundred and eighty thousand able young men-to go to war against Israel and reigned the kingdom for Rehoboam son of Solomon.

Zażegnanie wojny bratobójczej

21BT* Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał wszystkich potomków Judy i cale pokolenie
Beniamina, to jest sto osiemdziesiąt tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z
Izraelem op przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi, synowi Salomona.

ISRAEL REBELLION

22 But this word of God came to Shemiah the man of God:

22NIV11* But this word of God came to Shemaiah the man of God:
22BT* Wówczas
Pan skierował słowo do Szemejasza, męża Bożego, mówiąc:

The Cape of Good Hope for The Future

23 „Say to Rehoboam son of Solomon king of Judah, to all Judah and Benjamin, and to the rest of the people,

23NIV11* „Say to Rehoboam son of Solomon king of Judah, to all Judah and Benjamin, and to the rest of the people,
23BT* „Powiedz królowi
judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i wszystkim potomkom Judy oraz Beniaminitom,
jako też pozostałemu ludowi:

With the rending of the kingdom early in Rehoboam's reign the glory of Israel began to depart, never again to be regained in its fullness.

24 'This is what the LORD says:  Do not go up to fight against your brothrs, the Israelites. Go home, every one of you, for this is my doing.'” So they obeyed the word of thr LORD and went home again, as the LORD had ordered.

24NIV11* ‚This is what the LORD says: Do not go up to fight against your brothers, the Israelites. Go home, every one of you, for this is my doing.’ „ So they obeyed the word of the LORD and went home again, as the LORD had ordered.

21BT* Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z Izraelitami,
waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze Mnie zostały zrządzone te
wydarzenia”. Posłuchali słowa Pańskiego i zawrócili z drogi stosownie do słowa Pańskiego.

Golden Calves at Bethel and Dan

NIV11* Golden Calves At Bethel and Dan
Jeroboam wprowadza kult bałwochwalczy

25 Then Jeroboam fortifield Schech in the hill country of Ephraim and lived there. From there he went out and built up Peniel.

25NIV11* Then Jeroboam fortified Sychem in the hill country of Ephraim and lived there. From there he went out and built up Penuel.

25BT* Jeroboam umocnił Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a później
wyprowadził się stamtąd, gdyż umocnił Penuel.

The Kingdom Period Class #4 1st Kings ppt video online download

26 Jeroboam througt to himself , „The kingdom will now likely revert to the house of David.

26NIV11* Jeroboam through to himself, „The kingdom will now likely revert to the house of David.
26BT* Niebawem Jeroboam pomyślał sobie
tak: „W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida.

The Depiction of Jeroboam and Hadad as Moses-like Saviors

27 If these people go up to offer sacrifices at the temple of the LORD in Jerusalem, they will again give their allegiance to their lord, Rehoboam king of Judah. They will kill me and return to King Rehoboam.”

27NIV11* If these people go up to offer sacrifices at the temple of the LORD in Jerusalem, they will again give their allegiance to their lord, Rehoboam king of Judah. They will kill me and return to King Rehoboam.
27BT* bo jeżeli
ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego
pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy,
Roboama”.

Everett C. Parker, founder and director of the United Church of Christ Office of Communications and a pioneer in civil rights and public interest activism, has died at the age of 102 according to various sources
2022-07-28 (-26+)

Golden calf - Wikipedia

28 After seeking advice, the king made two golden calves. He said to the people, „It is too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods,  Israel, who brought you up out of Egypt.”

28NIV11* After seeking advice, the king made two golden calves. He said to the people, „It is too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt.”
28BT* Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa cielce i ogłosił
ludowi: „Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bog twój, ktory cię
wyprowadził z ziemi egipskiej!”

29 One he set up in Bethel, and the other in Dan.

29NIV11* One he set up in Bethel, and the other in Dan.
29BT* Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił
w Dan.

The Golden Calf: A Post-Exilic Message of Forgiveness

30 And this thing became a sin; the people came to wirship the one at Bethel and went as far as Dan to worship the other.

30NIV11* And this thing became a sin; the people came to worship the one at Bethel  and went as far as Dan to worship the other.

30BT* To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i
do drugiego do Dan.

31 Jeroboam built shrines on high places and appointed priests from all sorts of people, even through they were not Levites.

31NIV11* Jeroboam built shrines on high places and appointed priests from all sorts of people, even through they were not Levites.

31BT* Ponadto urządził przybytki, na wyżynach oraz mianował
spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli Lewitami.

32 He instituted a festival on the fifteenth day of the eight month, like the festival held in Judah, and offered sacrifices on the altar. This he did in Bethel, sacrificing to the calves he had made. And at Bethel he also installed priests at the high places he had made.

32NIV11* He instituted a festival on the fifteenth day of the eight month, like the festival held in Judah, and offered sacrifices on the altar. This he did in Bethel, sacrificing to the calves he had made. And at Bethel he also installed priests at the high places he had made.
32BT* Następnie Jeroboam
ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto
obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynil w Betel, składając
krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które
urządził.

June | 2011 | | Page 3

33 On the fifteenth day of the eight month, a month of his own choosing, he offered sacrifices on the altar he had built at Bethel. So he instituted the festival for the Israelites and went up to the altar to make offerings.

33NIV11* On the fifteenth day of the eight month, a month of his own choosing, he offered sacrifices on the altar he had built at Bethel. So he instituted the festival for the Israelites and went up to the altar to make offerings.
33BT* Przystąpił do ołtarza, ktory sporządził, i ustanowił w Betel w piętnastym dniu ósmego
miesiąca
, ktory sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do
ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną.

Tel Dan Gate

—-3rx3rx