1 Kings 5
Preparations for Building the Temple
NIV11* Preparations for Building the Temple
BUDOWLE SALOMONA

Przygotowania do budowy świątyni

5 When Hiram king of Tyre heard that Solomon had been anointed king ti succeed his father David, he sent his envoys to Solomon, because he had always been on friendly terms with David.
1NIV11* When Hiram king of Tyre heard that Solomon had been anointed king to succeed his father David, he sent his envoys to Solomon, because he had always been on friendly terms with David.
15BT* Hiram, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się, że namaszczono
go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w przyjaźni z Dawidem.
2 Solomon sent back this message to Hiram:
2NIV11* Solomon sent back this message to Hiram:
2BT* Wtedy
Salomon przeslał Hiramowi takie słowa:
3 „You know that because of the wars waged against my father David from all sides, he could nit build a temple for the Name of the LORD his God until the LORD put his enemies under his feet.
3NIV11* „You know that because of the wars waged against my father David from all sides, he could not build a temple for the Name of the LORD his God until the LORD put his enemies under his feet.
17BT* „Wiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł
budować świątyni Imienia Pana, Boga swego, z powodu wojen, jakimi go dokoła otoczyli
[wrogowie], dopóki Pan nie położył ich pod jego stopy.
4 But now the LORD my Gid has given me rest on every side, and there is no adversary or disaster.
4NIV11* But now the LORD my God has given me rest on every side, and there is no adversary or disaster.
4BT* A teraz Pan, Bóg mój, obdarzył
mnie zewsząd pokojem. Nie ma przeciwnika ani też złego wydarzenia.
5 I intend, therefore, to build a temple for the Name of the LORD my God, as the LORD told my father David, when he said, 'Your son whom I will put on the throne in your place will build the temple for my Name.’
5NIV11* I Intended, therefore, to build a temple for the Name of the LORD my God, as the LORD told my father David, when he said, ‚Your son whom I wii put on the throne in your place will build the temple for my Name.’
5BT* 19* Wobec tego
zamierzam budować świątynię Imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co Pan rzekł
Dawidowi, memu ojcu: „Twój syn, którego ci dan jako następcę na twoim tronie,
on właśnie będzie budował świątynię dla mego Imienia”.
6 „So give orders that cedars of Lebanon be cut for me. My men will work with yours. And I will pay you for your men whatever wages you set. You know that we have no one so skilled in felling timber as the Sidonians.”
6NIV11* „So give orders that cedars of Lebanon be cut for me. My men will work with yours, and I will pay you for your men whatever wages you set. You know that we have no one so skilled in felling timber as the Sidonians.”
6BT* „So give orders that cedars of Lebanon be me. My men will work with yours, and I will
pay you for your men whatever wages you set.
You know that we have no one so skilled in filing
timber as the Sidonians.”
20BT* Teraz więc każ naścinać mi
cedrów z Libanu. A moi słudzy niech będą razem z twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla
twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mamy ludzi tak umiejących ciąć
7 When Hiri heard Solomon’s message, he was greatly pleased and said, „Praise be to the LORD today, for he has given David a wise son to rule over this great nation.”
7NIV11* When Hiram heard Solomon’s message, he was greatly pleased and said, „Praise be to the LORD today, for he was given David a wise son to rule over this great nation.”
7BT* When Hiram heard Salomon’s message, he was
greatly pleased and said, „Praise to be to the LORD
today, for he has given David a wise son to rule over
this great nation.”
7BT* Gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i rzekł:
„Niech będzie błogosławiony Pan, który Dawidowi dał mądrego syna, [by władał] tym
wielkim ludem”.
8 So Hiram sent word to Solomon: „I have received the message you sent me and will do all you want in providing the cedar and juniper logs.
8NIV11* So Hiram sent word to Solomon:
„I have received the message you sent me and and will do all you want in providing the cedar and juniper logs.
8BT* Następnie Hiram przesłał Salomonowi te słowa: „Wysłuchałem tego,
co mi przesłałeś. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co do drzewa cedrowego i co do
drzewa cyprysowego.
9 My men will haul them down from Lebanon to the Mediterranean Sea, and I will float them as rafys by sea to the place you specify. There U will separate then and you can take then away. And you are to grant my wish by providing food for my royal household.”
9NIV11* My men will haul them down from Lebanon to the Mediterranean Sea, and I will float them as rafts by sea to the place you specify.
There I will separate them and you can take them away. And you are to grant my wishing by providing food for my royal household.”
9BT* Słudzy moi sprowadzą je z Libanu do morza, a ja zestawię je na
morzu w tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a
ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywność”.
10 In this way Hiram kept Solomon supplied with all the cedar and juniper logs he wanted,
10NIV11* In this way Hiram kept Solomon supplied with all the cedar and juniper logs he wanted,
10BT* Tak
Hiram dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko ten
potrzebował.
11 and Solomon gave Hiram twenty thousand barhs of pressed olive oil. Solomon continued to do this for Hiram year after year.
11NIV11* and Solomon gave Hiram twenty thousand cors of wheat as food for his household, in addition to twenty thousand baths of pressed olive oil. Solomon continued to do this for Hiram year after year.
11BT* Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu dwadzieścia
tysięcy kor pszenicy i dwadzieścia tysięcy bat tłoczonej oliwy. Co roku Salomon dawał to
Hiramowi.
{2022-06-20-6′ korzec anerykański (1 US bushel ) = 35,239072 litra …
12 The LORD gave Solomon wisdom, just as he had promised him. There were peaceful relations berween Hiram and Solomon, and the two of them made a treaty.
12NIV11* The LORD gave Solomon wisdom, just as he had promised him. There were peaceful relation between Hiram and Solomon, and the two of them made a treaty.
12BT* Pan bowiem obdarzył Salomona mądrością tak, jak mu przyrzekł. Utrwaliła
się zatem przyjaźń między Hiramem a Salomonem, gdyż zawarli ze sobą przymierze.
13 King Solomon conscriped laborers fron all Israel-thirty thousand men.
13NIV11* King Solomon conscripted laborious from all Israel-thirty thousand men.
13BT* Król Salomon powołał robotników, pracujących przymusowo, z całego Izraela. Było
takich robotników trzydzieści tysięcy.
14 He sent them off to Lebanon in shifts of ten thousand a month, so that they spent one month in Lebanon and two months at home. Adoniran was in charge of the forced labor.
14NIV11* He sent them off to Lebanon in shifts of ten thousand a month, so that they spent one month in Lebanon and two months at home. Adoniram was in charge of the forced labor.
14BT* Wysłał ich do Libanu co miesiąc po dziesięć
tysięcy na zmiany: miesiąc byli w Libanie, a dwa miesiące w domu. Przełożonym
robotników, pracujących przymusowo, był Adoniram.
15 Silomon had seventy thousand carriers and eighty thousand stonecutters in the hills,
15NIV11* Solomon had seventy thousand carries and eighty thousand stonecutters in the hills,
15BT* Salomon miał też siedemdziesiąt
tysięcy tragarzy i osiemdziesiąt tysięcy rozłupujących skały.
16 as well as thirty-three hundred foremen who supervised the project and directed the workers.
16NIV11* as well as thirty-three hundred foremen who supervised the project and directed the workers.
16BT* Ponadto Salomon miał,
prócz wyższych urzędników zarządzających pracami, trzy tysiące trzystu nadzorujących lud
wykonujący pracę.
17 At the king’s command they removed from the quarry large blocks of high-frade stone to provide a fiundation of dressed stine for the temple.
17NIV11* At the king’s command they removed from the quarry large blocks of high-grade stone to provide a foundation of dressed stone for the temple.
17BT* Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i
ciosane na założenie fundamentów budowli.
18 The craftsmen of Solomon and Giram and workers from Babylos cut and prepared the timber abd stone for the building of the temple.
18NIV11* The craftsmen of Solomon and Hiram and workers from Byblos cut and prepared the timber and stone for the building of the temple.
18BT* Murarze więc Salomona i murarze Hirama
wraz z Giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni.

1 Kings 6
Solomon Builds the Temple

Budowa świątyni

NIV11* Solomon Builds the Temple
In the four hundred and eightieth year after the Israelites came out of Egypt, in the fourth year of Solomon’s reign over Israel, in the month of Ziv, the second month, he began to build the temple of the LORD.
1NIV11* In the four hundred and eightieth year after the Israelites came out of Egypt, in the fourth year of Solomon’s reign over Israel, in the month of Ziv, the second month, he began to build the temple of the LORD.
1BT* W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w
miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona
rozpoczął on budowę domu dla Pana.
2 The temple that King Solomon built for the LORD was sixty cubits long, twenty wide and thirty high.
2NIV11* The temple that King Solomon built for the LORD was sixty cubits long, twenty wide and thirty high.
{2017-02-13-Poladn-W-wa-Poligonowa 10p. – after z grzywką w Cafe Bristol – give me super tea – 27 meters long, 9 meters wide and 14 meters high}
2BT* Dom, który Salomon zbudował dla Pana,
miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości.
3 The portico at the front of the main hall of the temple extended the width of the temple, that is twenty cubits, and projected ten cubits from the front of the temple.
3NIV11* The portico at the front of the main hall of the temple extended the width of the temple, that is twenty cubits, and projected ten cubits from the front of the temple.
3BT* Sień zaś
przed główną budowlą świątyni miała dwadzieścia łokci długości, stosownie do szerokości
świątyni, i dziesięć łokci szerokości, w kierunku długości świątyni.
4 He made narrow windows high up in the temple walls.
4NIV11* He made narrow windows high up in the temple walls.
4BT* Świątynię zaopatrzył w
okna o zakratowanych wnękach.
5 Against the walls of the main hall and inner sanctuary he built a structure around tye building, in which there were side rooms.
5NIV11* Against the walls of the main hall and inner sanctuary he built a structure around the building, in which there were side rooms.
5BT* Na murze świątyni dokoła poprowadził nadbudowę z
pięter <wzdłuż murów=”” świątyni=””> wokół głównej budowli sanktuarium oraz zrobił dokoła
boczne pomieszczenia.
6 The lowest floor was five cubits wide, the middle floor six cubits and the third floor seven. He made offset ledges around the outside of the temple so that nothing would be inserted into the temple walls.
6NIV11* The lowest floor was five cubits wide, the middle floor six cubits and the third floor seven.
He made offset ledges around the outside of the temple so that nothing would be inserted into the temple walls.
6BT* Piętro dolne szerokości pięciu łokci, średnie szerokości sześciu
łokci, a trzecie szerokości siedmiu łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz w skarpy dokoła,
aby pomieszczeń bocznych nie trzymały mury świątyni.
7 In builing the temple, only blocks dressed at the quarry were used, and no hammer, chisek or any other iron tool was heard at the temple site while itwas being built.
7NIV11* In building the temple, only blocks dressed at the quarry were used, and no hammer, chisel or any other iron tool was heard at the temple site while it was being built.</wzdłuż>

7BT* Dom zaś przy wznoszeniu go
został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie obrabiano. Dlatego nie
słyszano w domu, przy jego budowie, ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia
żelaznego.
8 The entrance to lowest floor was on the south side of the temple; a stairway led up to the middle level and from there temple; a stairway led up to tge temple and completed it, roofing it with beams and cedar planks.
8NIV11* The entrance to the lowest floor was on the south side of the temple; a stairway led up to the middle level and from there to the third.
8BT* Drzwi do średniego pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle
domu, przez które po krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do
trzeciego.
9 So he built the temple and completed it, roofing it with beams and cedar planks.
9NIV11* So he built the temple and completed it, roofing it with beams and cedar planks.
9BT* Tak więc zbudował tę świątynię i wykańczając, opatrzył ją <wklęsłym stropem=””> cedrowym.
10 And he built the side rooms all along the temple. The heigh of each was five cubits, and they were attached tj the temple by beams of cedar.
10NIV11* And he built the side rooms all along the temple. The height of each was five cubits, and they were attached to the temple by beams of cedar.
10BT* Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na pięć łokci wysoko i
połączył ze świątynią drewnem cedrowym.
11 The word of the LORD came to Solomon:
11NIV11* The word of the LORD came to Solomon:
11BT* Potem Pan skierował do Salomona te słowa:
12 „As for this temple you are building, if you follow my decress, observe my laws and keep all my commands and obey them, I will fulfill throughout you the promise I gave to David your father.
12NIV11* „As for this temple you are building, if you follow my decrees, observe my laws and keep all my commands and obey them, I will fulfill through you the promise I gave to David your father.
12BT* „Jeżeli będziesz postępował według moich prawni wypełniał moje nakazy oraz
przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich, to wypełnię na tobie moją
obietnicę daną Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni tej, którą Mi budujesz,
13 And I will live among the Israelites and will not abandon my people Israel.”
13NIV11* And I will live among the Israelites and will not abandon my people Israel.”
13BT* zamieszkam
pośród Izraelitów i nie opuszczę mego ludu izraelskiego”.
14 So Solimon built the temple and completed it.
14NIV11* So Solomon built the temple and completed it.
14BT* A oto tak zbudował Salomon i
wykończył tę świątynię.
15 He lined its interior walls with cedar boards, paneling them from tge floor of the temple to the cekiling, and covered the floor of the temple with planks of juniper.
15NIV11* He lined its interior walls with cedar boards, paneling them from the floor of the temple to the ceiling, and covered the floor of the temple with planks of juniper.
15BT* Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi od podłogi
domu aż do belek sufitu, <wnętrze pokrył=”” drzewem=””>, a podłogę świątyni wyłożył deskami
cyprysowymi.
16 He partioned off twenty cubits at the rear of the temple with cedar boards from floor to ceiling to form within the temple an inner sanctuary, thr Most Holy Place.
16NIV11* He partitioned off twenty cubits at the rear of the rear of the temple with cedar boards from floor to ceiling to form within the temple an inner sanctuary, the Most Holy Place.
16BT* Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych od
podłogi aż do belek [ścianę na] dwadzieścia łokci, aby oddzielić od świątyni sanktuarium, to
jest Miejsce Najświętsze.
17 The main hall in front of this room was forty cubits long.
17NIV11* The main hall in front of this room was forty cubits long.
17BT* Czterdzieści łokci długości miała świątynia przed
[sanktuarium].
18 The inside of the temple was cedar, carved with gourds and open flowers. Everything was cedar; no stone was to be seen.
18NIV11* The inside of the temple was cedar, carved with gourds and open flowers. Everything was cedar; no stone was to be seen.
18BT* Cedrowe wnętrze świątyni zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów
kwiatowych i girlandy kwiecia. Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać.
19 He prepared the inner sanctuary within the temple to setvthe ark of the covenant of tge LORD there.
19NIV11* He prepared the inner sanctuary within the temple to set the ark of the covenant of the LORD there.
19BT* Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza
Pańskiego.
20 The inner sanctuary was twenty cubits long, twenty wide and twenty high. He overlaid the inside with pure gold, and he also overlaid the altar of cedar.
20NIV11* The inner sanctuary was twenty cubits long, twenty wide and twenty high. He overlaid the inside with pure gold, and he also overlaid the altar of cedar.
20BT* Sanktuarium było dwadzieścia łokci długie, dwadzieścia łokci szerokie i
dwadzieścia łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy.
21 Solomon covered the inside if the temple with pure gold, and he extended gold chains across the front of the inner sanctuary, which was overlaid with gold.
21NIV11* Solomon covered the inside of the temple with pure gold, and he extended gold chains across the front of the inner sanctuary, which was overlaid with gold.
21BT* Salomon covered the inside of the temple with pure gold, and he extended gold chains across the front of the inner
sanctuary, which was overlaid with gold.
21BT* Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i założył złote łańcuchy
przed sanktuarium, które wyłożył złotem.
22 So he overlaid the whole interior with gold. He also overlaid with gold the altar that belonged to the inner sabctuary.
22NIV11* So he overlaid the whole interior with gold. He also overlaid with gold the altar that belonged to the inner sanctuary.
22BT* Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą
świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed sanktuarium.
23 For the inner sanctuary he made a pair of cherubim out of olive wood, each ten cubits high.
23NIV11* For the inner sanctuary he made a pair of cherubim out of olive wood, each ten cubits high.
23BT* W
sanktuarium sporządził dwa cheruby dziesieciłokciowejbwysokości z drzewa oliwkowego. </wnętrze></wklęsłym>

24 One wing of the first cgerub was five cubits long, and the ither wing five cubits-ten cubits from wing tip to wing tip.

24NIV11* One wing of the first cherub was five cubits long, and the other wing five cubits-ten cubits from wing tip to wing tip.
24BT* Jedno skrzydło cheruba miało pięć łokci i drugie skrzydło cheruba miało też pięć łokci.
Wiec od końca do końca skrzydeł było dziesięć łokci.
25 The second cherub also measured ten cubits, for the two cherubim were identical in size and shape.
25NIV11* The second cherub also measured ten cubits, for the two cherubim were identical in size and shape.
25BT* Drugi cherub miał ten sam
rozmiar dziesięciu łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty.
26 The height of each cherub was ten cubits.
26NIV11* The height of each cherub was ten cubits.
26BT* Wysokość jednego
i drugiego cheruba wynosiła dziesięć łokci.
26 He placed tge cherubim inside the innermost room of the temple, with their wings spread out. The wing of one cherub touched one walk, while the wings if the other touched the other wall, and their wings touched each orher in the muddle of the room.
26NIV11* He placed the cherubim inside the innermost room of the temple, with their wings spread out. The wing of one cherub touched one wall, while the wing of the other touched the other wall, and their wings touched each other in the middle of the room.
26BT* Gdy umieścił te cheruby głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło
jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni dotykały
sie wzajemnie.
28 He overlaid the cherubim with gold.
28NIV11* He overlaid the cherubim with gold.
28BT* Cheruby te pokrył złotem.
29 On the walks all around the temple, in borh the inner and outer rooms, he carved cherubim, palm trees and open flowers.
29NIV11* On the walls all around the temple, in both the inner and outer rooms, he carved cherubim, palm trees and open flowers.
29BT* Ponadto na wszystkich
ścianach świątyni wokoło wyrył jako płaskorzeźby podobizny cherubów palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz
39 He alai covered the floirs of bith the inner abd outer rooms of the temple with gold.
30NIV11* He also covered the floors of both the inner and outer rooms of the temple with gold.
30BT* Podłogę świątyni
również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz.

31 For the entrance to the inner sanctuary he made doirs out of olive wood that were one fifth of the width of the sanctuary.
31NIV11* For the entrance to the inner sanctuary he made doors out of olive wood that were one fifth of the width of the sanctuary.
32BT* Wejście zaś do
sanktuarium zaopatrzył w podwoje z drzewa oliwkowego. A filary były
pięciokątne.
32 And on the two olive-wood doors he carved cherubim, palm trees and open flowers, and overlaid the cherubin and palm trees with hammered gold.
32NIV11* And on the two olive-wood doors he carved cherubim, palm trees and open flowers, and overlaid the cherubim and palm trees with hammered gold.
32BT* Na tych zaś podwojach z drzewa oliwkowego też wyrzeźbił
podobizny cherubów, palm i girlandy zaopatrzył w czworokątne odrzwia z drzewa
oliwkowego.
33 In the same way, for the entrance to the main hall he made doorframes out of olive wood that were one fourth of the width of the hall.
33NIV11* In the same way, for the entrance to the main hall he made doorframes out of olive wood that were one fourth of the width of the hall.
33BT* Również wejście do świątyni zaopatrzył w czworokątne odrzwia z drzewa
oliwkowego.
34 He also made twi doors out of juniper wood, each having twi leaves that turned in sockets.
34NIV11* He also made two doors out of juniper wood, each having two leaves that turned in sockets.
34BT* i podwójne drzwi z drzewa cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło, i dwie obracające się deski – drugie.
35 He carved cherubim, palm trees and open flowers on them and overlaid them with gold hammered evenly over the carvings.
35NIV11* He carved cherubim, palm trees and open flowers on them and overlaid them with gold hammered every over the carvings.
35BT* Na nich wyrzeźbił
cheruby, palmy, girlandy kwiatów oraz pokrył te płaskorzeźby cienkim złotem.
36 And he built the inner courtyyard of tgree courses of dressed stone and one course of trimmed cedar brams.
36NIV11* And he built the inner courtyard of three courses of dressed stone and one course of trimmed cedar beams.
36BT* Ponadto
obudował dziedziniec wewnętrzny trzema rzędami ciosowych kamieni i
rzędem ociosanych belek cedrowych.
37 The foundation of the temple of the LORD was laid in the fourth year, in the month of Ziv.
37NIV11* The foundation of the temple of the LORD was laid in the fourth year, in the month of Ziv.
37BT* Fundament domu Pana został
założony w miesiącu Ziw roku czwartego.
38 In the eleventh year in the month of Bul, the eight month, the temple was finished in all its details accirding tk its soecifications. He had spend seven years building it.
38NIV11* In the eleventh year in the month of Bul, the eight month, the temple was finished in all its details according to its specifications. He had spent seven years building it.
38BT* W roku zaś jedenastym, w miesiącu Bul,
<który jest=”” ósmy=””>, ukończył świątynię we wszystkich
szczegółach i z całym jej urządzeniem. A wiec budował
ją siedem lat. </który>

1 Kings 7
Solomon Builds His Palace
Inne budowle

NIV11* Solomon Builds His Palace
It took Solomon thirteen years, however, to complete the construction of his palace.
1NIV11* It took Solomon thirteen years, however, to complete the construction of his palace.
1BT* Salomon zbudował też i sobie pałac. Trzynaście lat
upłynęło, zanim wykończył cały swój pałac.
2 He built the Palace of the Forest of Lebanon a hundred cubits long, fifty wide and thirty high, with four rows of cedar columnd supporting trummed cedar beams.
2NIV11* He built the Palace of the Forest of Lebanon a hundred cubits long, fifty wide and thirty high, with four rows of cedar columns supporting trimmed cedar beams.
2BT* Zbudował również „Dom Lasu Libanu”, sto łokci
długi, pięćdziesiąt łokci szeroki i trzydzieści łokci wysoki, na
trzech rzędach słupów cedrowych z ociosanymi belkami
cedrowymi na tych słupach
3 It was roofed with cedar above the beams that rested on the columns-forty-five beams, fifteen to a row.
3NIV11* It was roofed with cedar above the beams that rested on the columns-forty-five beams, fifteen to a row.

3BT* i nakryty też drzewem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami, które były na

tych czterdziestu pięciu słupach, po piętnaście w 

każdym rzędzie. 

4 Its windows were placed high in sets of three, facing each other.
4NIV11* Its windows were placed high in sets of three, facing each other.

4BT* Wnęki okienne także były w trzy

rzędy: okno nad oknem, o trzy kroki. 

 
5 All the doorways had rectangular frames; they were in the front part in sets if three, facing each other.
5NIV11* All the doorways had rectangular frames; they were in the front part in sets of three, facing each other.

5BT* Wszystkie
otwory i okna były czworokątne: otwór od otworu o

trzy kroki. 

6 He made a collonnade fifty cubits ling and thirty wide. In front of it was a portico, and in front of that were pillars and an overhanging roof.
6NIV11* He made a colonnade fifty cubits long and thirty wide. In front of it was a portico, and in front of that were pillars and an overhanging roof.

6BT* Uczynił też sień ze slupami, długą na 

pięćdziesiąt łokci i na trzydzieści łokci szeroką. Była

ona przed nimi, a słupy były z okapem. 

7 He built the throne hall, the Hall of Justice, where he was to judge, abd he covered it with cedar from floor to ceiling.
7NIV11* He built the throne hall, the Hall of Justice, where he was to judge, and he covered it with cedar from floor to ceiling.

7BT* Ponadto

urządził salę tronową, w której sądził, salę sądową,

obłożoną drzewem cedrowym od podłogi aż do

sufitu. 

8 And the palace in which he was to live, set farther back, was similar in design. Solomon also made a palace like hall for Pharaoh’s daughter, whom he had married.
8NIV11* And the palace in which he was to live, set farther back, was similar in design. Solomon also made a palace like this hall for Pharaoh’s daughter, whom he had married.

8BT* Ajegopałac,wktórymmieszka, tak samo

wykonany, byl za domem z salą na dziedzińcu.

Wybudował też pałac, podobny do tehj saloi, dl,a córki

faraon, ktorą poślubił. 

{2022-06-25 -6′ MacBook Air (M1, 2020) 2,6 teraflops ? } 
9 All these structures, from the outside to the great courtyard and from foundation to eaves, were made of blocks of high-grade stone cut to size and smoothed on their inner and outer faces.
9NIV11* All these structures, from the outside to the great courtyard and from foundation to eaves, were made of blocks of high-grade stone cut to size and smoothed on their inner and outer faces.

9BT* Wszystko to od wewnątrz

i od zewnątrz, od fundamentu do wsparcia pułapu,

łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni

wyborowych, ciosanych według miary i rżniętych

piłą. 

10 The foundations were laid with large stones of good quality, some measuring ten cubits and some eight.
10NIV11* The foundations were laid with large stones of good quality, some measuring ten cubits and some eight.
10BT* Podmurówka była z kamieni wyborowych, kamieni wielkich na dziesięć
i osiem łokci. 

11 Above were high-grade stones, cut tibsize, and cedar beams.
11NIV11* Above were high-grade stones, cut to size, and cedar beams.

11BT* A nad nią kamienie wyborowe, według miary ciosane, i
budulec cedrowy. 

12 The great courtyard was surrounded by wall of three courses of dressed stone and one course of trimmed cedar beams, as was the inner courtyard of the temple of the LORD with its portico.
12NIV11* The great courtyard was surrounded by wall of three courses of dressed stone and one course of trimmed cedar beams, as was the inner courtyard of the temple of the LORD with its portico.

12BT* Również wielki dziedziniec mial dokoła trzy rzędy

kamieni ciosanych i rząd ciosanych belek cedrowych, tak samo jak

wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana oraz sień Świątyni

The Temple’s Furnishings
NIV11* The Temple’s Furnishings

Odlewy z brązu świątyni
13 King Solomon sent to Tyre abd brought Huram,
13NIV11* King Solomon sent to Tyre and brought Huram,

13BT* Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama

14 whose morher was a widow from the tribe of Naphtali and whose father was fron Tyre and skilled craftsam in bronze. Huram was filled with wisdom, with understanding and with knowledge ti do all kings of bronze work. He came ti King Solomin and did all the work assigned to him.
14NIV11* whose mother was a widow from the tribe of Naphtali and whose father was from Tyre and skilled craftsman in bronze. Huram was filled with wisdom, with understanding and with knowledge to do all kinds of bronze work. He came to King Solomon and did all the work assigned to him.

14BT* Był on synem

wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zaś jego był brązownikiem,

pochodzącym z Tyru. Był on pełen mądrości, rozsądku i umiejętności w 

wykonywaniu wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona

i wykonywał zlecone przez niego prace. 

15 He cast twi bronze pillars, each eighteen cubits high and twelve cubits in circumference.
15NIV11* He cast two bronze pillars, each eighteen cubits high and twelve cubits in circumference.

15BT* A zatem odlał dwie kolumny brązowe. Jedna kolumna miała
osiemnaście łokci wysokosci, a dwanaście łokci obwodu, [tyleż] i druga
kolumna. 
16 He also made twi capitals of cast bronze to set on the tops of the pillars; each caputal was five cubits high.
16NIV11* He also made two capitals of cast bronze to set on the tops of the pillars; each capital was five cubits high.
16BT* Następnie wykonał dwie głowice na szczyty tych kolumn,
ulane z brązu. Pięć łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i pięć łokci
wysokość głowicy drugiej. 

17 A network of Interwoven chains adored the capitals on the top of the pillars, seven for each capital.
17NIV11* A network of interwoven chains adorned the capitals on top of the pillars, seven for each capital.
17BT* Na głowicach, które były na szczycie
kolumn, były sploty na wzór sieci lub też misternie wykonane ogniwa
roboty łańcuchowej: sploty na jednej i na drugiej głowicy. 

18 He made pomegranates in two rows encircling each network to decorate the capitals on top of the pilars. He did the same for each capital.
18NIV11* He made pomegranates in two rows encircling each network to decorate the capitals on top of the pillars. He did the same for each capital.
18BT* Wykonał też
jabłka granatu: dwa rzędy dokoła każdego splotu, aby okrywały te 
głowice umieszczone na szczycie. Tak samo zrobił na drugiej głowicy.  
19 The capitals on top of the pillars in the portico were in the shape of lilies, four cubits high.
19NIV11* The capitals of both pillars in the portico were in the shape of lilies, four cubits high.
19BT* Głowice, będące na szczycie tych kolumn w sieni, miały kształt lilii
wielkości czterech łokci. 


KING SOLOMON SUPERVISES THE CONSTRUCTION OF HIS TEMPLE NOW A TEAM OF CANADIAN TEAM OF ARCHAEOLOGISTS LED BY CHARLES FIPKE CLAIMS THE MINES WERE 1,200 MILES SOUTH OF JORDAN IN THE YEMENI DESERT. NEWS…14/11/00*SCANNED BY PHOTO-CD*PHOTOGRAPHER: MARY EVANS PICTURE LIBRARYDEPT: NEWS

20 On the capitals of bith pillars, above the bowl-shaped part next to the network, were the two hundred pomegranates in rows all around.
20NIV11* On the capitals of both pillars, above the bowl-shaped part next to the network, were the two hundred pomegranates in rows all around.
20BT* Ponadto głowice na obydwu kolumnach,

zarowno ponad spojaneimi na tel splotów, jak i blosko przy nich miały
dokola dwieście jabłeg granatu na jednej glowicy i tak samo na drihguej

glowicy.

21 He erected the pillars atvthe portico of the temple. The pillar to the south he named Jakin and the one tobthe north Boaz.
21NIV11* He erected the pillars at the portico of the temple. The pillar to the south he named Jakim and the one to the north Boaz.
21BT* Kolumny te postawił przy sieni głównej budowli. Kolumnie
postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin, a kolumnie postawionej
po lewej stronie nadał imię Boaz.

e.

22 The capitals on top were in the shape of lilies. And so the work on the pillars was completed.
22NIV11* The capitals on top were in the shape of lilies. And so the work on the pillars was completed.

22BT* A na wierzchu tych kolumn był
kształt lilii. Tak została wykończona robota tych kolumn.


23 He made the Sea of cast metal, circular in shape, measuring ten cubits from rim to rim and five cubits high. It took a line of thirty cubits to measure around it.
23NIV11* He made the Sea of cast metal, circular in shape, measuring ten cubits from rim and five cubits high. It took a line of thirty cubits to measure around it.
23BT* Następnie sporządził odlew „morza” o średnicy dziesięciu łokci,
okrągłego, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci.

{2022-06-6′
24 Below the rim, gourds encircled it-ten to a cubit. The gourds were cast in two rows in one piece with the Sea.
24NIV11* Below the rim, gourds encircled it-ten to a cubit. The gourds were cast in two rows in one piece with the Sea.

24BT* Następnie sporządził odlew „morza” o średnicy dziesięciu łokci,
okrągłego, w wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci.

24BT* Poniżej jego krawędzi opasywały je dokola rozchylone kielichy
kwaitowe. Na trzydzieści łokci otaczały „morza” w krąg. W jego odlewie
były razem odlane dwa rzędy rozchylonych lielichów kwitowych.

25 The Sea stood on twelve bulls, three facing north, three facing west, three facing south and three facing east. The Sea rested on top of them, and their hindquarters were toward the center.
25NIV11* The Sea stood on twelve bulls, three facing north, three facing west, three facing south and three facing east. The Sea rested on top of them, and their hinquarters were toward the center.

25BT* Stało
ono na dwunasru wołach. Trzy zwracały się ku pólnocy, trzy na zachód,
trzy na pol¨dnie i trzy na wsxchód. „Morze” to znajdowało sixe nad numoi u

góry, a wszystkie ich zady [zwracały się ] do wewnątrz.

26 It was a handreardth in thickness, and its rim was like the rim of a cup, like a lilly blossom. It held two thousand baths.
26NIV11* It was a handbreadth in thickness, and its rim was like the rim of a cup, like a lilly blossom. It held two thousand baths.

26BT* Grubość jego
by;la na [szerkość] dloni, a brzerg byl wykoany jak brzeg kielich kwaiatu
lilii. Jego pojemność wynosila dwa tysiące bat.

27 He also made ten movable stands of bronze; each was four cubits long, four wide and three high.
27NIV11* He also made ten movable stand of bronze; each was four cubits long, for wide and three high.

27BT* Zrobił ponadto dziesięć brązowych podstaw. Długość jednej podstwey
wynosila cztery łokcie, szerokość też cztery łokcie, a wysokość trzy łockie.
28 This is how the stands were made: They had side panels attached to uprights.
28NIV11* This is how the stands were made: They had side panels attached to uprights.

28BT* Podstwy te były zrobione tak: miały one ramy i pręty między

ramami.
29 On the panels between the uprights were lions, bulks and herubim-and on the uprights as well. Abowe and bellow the lions and bulls were wreath of hammered work.
29NIV11* On the panels between the uprights were lions, bulls and cherubim-and on the uprights as well. Above and below the lions and bulls were wreaths of hammered work.

29BT* A na tych prętach między
ramami – lwy, woły i cheruby. Poza tym na
raamch, zarowno nad, jak i pod lwami i
wołami, zwisające girlandy.


30 Each stand had four bronze wheels with bronze axels, and each had a basim resting on four supports, cast with wreaths on each side.
30NIV11* Each stand had four bronze wheels with bronze axels, and each had a basin resting on four supports, cast with wreaths on each side.

30BT* Każda podtawa
miala cztery koła brązowe na brązowych osiach. ponadtp ich cztery
nogi mialy ramiona pod kadzią. Ramiona te odlane byly od
drugiej strony giralnd. 


31 On the inside of the stand there was an opening that had a circular frame one cubit deep. This opening was round, and with its basework it measured a cubit and a half. Around its opening there was engraving. The panels of the stands were square, not round.
31NIV11* On the inside of the stand there was an opening that had a circular frame one cubits deep. This opening was round, and with its basework is measured a cubit and a half. Around its opening there was engraving. The panels of the stands were square, not round.

31BT* Pośród ramion miała ona otwór na
wysokości łokcia. Okrągły jej otwór był na kształt podstawy ,<na
półtowa łokcia>. Dokoła jej otworu te były płaskorzeźby. Jednakże
jej pręty były nie okrągłe, ale czworokątne.


32 The four wheels were under the panels, and the axles of the wheels were attached to the stand. The dimeter of each wheel was a cubit and a half.
32NIV11* The four wheels were under the panels, and the axels of the wheels were attached to the stand. The dimater of each wheel was a cubit and a half.
32BT* Cztery koła były pod
prętami. Osie kół były [umocowane] przy podstawach. Wysokość
koła wynosiła półtora łokcia.


33 The wheels were made like chariot wheels; the axels, rims, spokes and hubs were all of cast metal.
33NIV11* The wheels were made like chariot wheels; the axles, rims, spokes and hubs were all of cast metal.

33BT* Koła były tak zrobione, jak robi się
koło do wozu, ale ich osie, dzwona, szprychy oraz piasty były
wszystkie odlewane.


34 Each stand had four handles, one on each corner, projecting from the stand.
34NIV11* Each stand had four handles, one on each corner, projecting from the stand.

34BT* Na czterech rogach każdej podstawy były
cztery jej ramiona. Ramiona z podstawą tworzyły całość.

35 At the top of the stand there was a circular band half a cubit deep. The supports and panels were attached to the top of the stand.
35NIV11* At the top of the stand there was a circular cherubim, lions and palm trees on the sufraces of the supports and on the panels, in every available space, with wreaths all around.
35BT* Na
wierzchu podstawy było dokoła na pół łokcia wysokości
zaokrąglenie. U wierzchu podstawy czopy i pręty tworzyły z nią
całość.


36 He engraved cherubim, lions and palm trees on the sufaces of the supports and on the panels, in every available space, with wrearhs all around.
36NIV11* He engraved cherubim, lions and palm trees on the surfaces of the supports and on the panels, in every available space, with wreaths all around.
36BT* Na wszystkich blachach i prętach wyrył dokoła cheruby,
lwy i palmy <a w wolnej przestrzeni girlandy>.


37 This is the way he made the ten stands. They were all castvin the same moldsband were identical in size and shape.
37NIV11* This is the way he made the ten stands. They were all cast in the same molds and were identical in size and shape.
37BT* W taki oto
sposób wykonał dziesięć brązowych podstaw: jednakowy odlew,
jednakowy rozmiar i jednakowy kształt wszystkich.


38 He then made ten bronze basins, each holding fortyvbaths and measuring four cubits across, one basin to go on each if the ten stands.
38NIV11* He then made ten bronze basins, each holding forty baths and measurung four cubits across, one basin to go on each of the ten stands.
38BT* Zrobił też
dziesięć kadzi brązowych. Jedna kadź miała pojemność czterdziestu
bat. Każda kadź miała cztery łokcie i każda z nich byla w jednej z
dziesięciu podstaw.


39 He placed five of the stands on south side of the temple and five on the north. He placed the Sea on the south sude, at the southeast corner of the temple.
39NIV11* He placed five of the stands on the south side of the temple and five on the north.
He placed the Sea on the south side, at the southeast corner of the temple.

39BT* Pięć podstaw umieścił przy skrzydle świątyni
po prawej i pięć przy skrzydle świątyni po lewej jej stronie. „Morze”
zaś umieścił na południowy wschód od prawego skrzydła świątyni.40 He also made tbe pots and shovels and sprinkling bowls.
Si Huram finished all the work he had undertaken for King Solomon in the temple of the LORD:
40NIV11* He also made the pots and shovels and sprinkling bowls.
So Huram finished all the work he had undertaken for King Solomon in the temple of the LORD:

40BT* Hiram zrobił ponadto kadzie, łopatki i kropielnice.
Wykaz robot wykonanych przez brązownika

Tak Hiram skończył wykonywanie wszystkich prac, jakie miał do
wykonania dla króla Salomona w domu Pańskim:


41 the twi pillars; the two bowl-shaped capitals on top of the pilars; the twi sets of network decorating the twi bowk-shaped capitals on top of the pillars;,
41NIV11* the two pillars; the two bowl-shaped capitals on top of the pillars;
the two sets of the network decorating the two bowl-shaped capitals on top of the pillars;
41BT* dwie kolumny z
owalnymi głowicami na szczycie tych dwóch kolumn, następnie dwie
siatki do pokrycia dwóch owalnych głowic
na szczycie tych dwóch kolumn:42 the four hundred pomegranates for the two sets of network (two rows of pomegrantes for each network decirating the bowl-shaped capitals in top of the pillars);
42NIV11* the four hundred pomegranates for the two sets of network (two rows of pomegranates for each network decorating the bowl-shaped capitals on top of the pillars);
42BT* dalej, czterysta jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy
jabłek granatu na każdej siatce;


43 the ten stands with their ten basins;
43NIV11* the ten stands with their ten basins;
43BT* następnie dziesięć podstaw i tyleż
kadzi na tych podstawach;44 the Sea and the tweleve bulls under it;
44NIV11* the Sea and the twelve bulls under it;
44BT* również jedno „morze” z dwunastoma
pod nim wołami,


45 the pots, shovels and sprinkling bowls. All these objects that Huram made for King Solomon for the temple ofbthe LORd were of burnished bronze.
45NIV11* The pots, shovels and sprinkling bowls.
All these objects that Huram made for King Solomon for the temple of the LORD were of burnished bronze.
45BT* a także kotły, łopatki i kropielnice. Wszystkie
sprzęty, które Hiram zrobił królowi Salomonowi do świątyni Pańskiej,
były z brązu polerowanego.


46 The king had them cast in clay molds in the plain of the Jordan between Sukkoth and Zarethan.
46NIV11* The king had them cast in clay molds in the plain of the Sukkoth and Zarethan.

46BT* Odlewy te wykonał w glinie nad
Jordanem, między Sukkot i Sartan.
47 Solomon lef left all these things unweighed, because there were so many; the weight of bronze was not determined.
47NIV11* Solomon left all these things unweighted, becauase there were so many; the weight of the bronze was not determinated.

47BT* <Potem Salomon ustanowił
wszystkie te sprzęty>, bardzo liczne, tak iż wagi brązu nie można było
obliczyć.
48 Solomon also made all the furnishings that were in the LORD’s temple: the golden altar; the golden table on which was the bread of the Presence;
48NIV11* Solomon also made all the furnishing that were in the LORD’s temple:
the golden altar;
the golden table on which was the bread of the Presence;

Złote sprzęty dla świątyni

48BT* Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do świątyni Pana. A
mianowicie: zloty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne,


49 the lampstand of pure gold ( five on the right and five on the left, in front of the inner sanctuary); the gold floralbwork and lamps and tongs;
49NIV11* the lampstand of pure godl (five on the right and five on the left, in front of the inner sanctuary); the gold floral work and lamps and tongs;
49BT* pięć
świeczników ze szczerego złota pod sanktuarium po prawej i pięć po
lewej stronie, kwiaty, lampy, szczypce ze złota,49NIV11* the lampstand of pure gold (five on the right and five on the left, in front of the inner sanctuary); the gold floral work and lamps and tongs;

50 the pure gold basins, wick trimmers, sprinkling bowls, dishes and censers; and the gold sockets for the doors of the innermost room, the Most Holly Place, and also for the doors of the main hall of the temple.

50NIV11* the pure gold basins, wick trimmers, sprinkling bowls, dishes and censers;

and the gold sockets for the doors of the innermost room, the Most Holy Place, and also for the doors of the main hall of the temple.
50BT* czarki, nożyce do
oczyszczania lamp, kropielnice, czasze i popielnice ze szczerego złota, a
także złote zawiasy przy drzwiach do wewnętrznej komnaty sanktuarium
i przy drzwiach głównej budowli.

51 When all the work King Solomon had done for the temple of the LORD was finished, he brought in the things his father David had dedicated-the silver and gold and the furnishings-and he placed them in the treasuries of the LORD’s temple.

51NIV11* When all the work King Solomon had done for the temple of the LORD was finished, he brought in the things his father David had desicated-the silver and gold and the furnishing-and he placed them in the treasuries of the LORD’s temple.

51BT* Tak ukończono całą robotę, której
król Salomon dokonał w świątyni Pana. Salomon wniósł i umieścił w
skarbcu świątyni Pańskiej święte dary ofiarowane przez swego ojca,
Dawida: srebro, złoto i sprzęty.

1 Kings 8

The Ark Brought to the Temple

NIV11* The Ark Brought to the Temple

Przyniesienie Arki do świątyni

Then King Solomon summoned into his presence at Jerusalem the elders of Israel, all the heads of the tribes and the chiefs of the Israelite families, to bring up the ark of the LORD’s covenant from Zion, the City of David.

1NIV11* Then King Solomon summoned into his presence at Jerusalem the elders of Israel, all the heads of the tribes and the chiefs of the israelite famielies, to bring up the ark of the LORD’s covenant from Zion, the City of David.
1BT* Wtedy też Salomon zwołał starszyzną Izraela, wszystkich
naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby
zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na
przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z
Syjonu.

2 All the Israelites cane together to King Solomon at the time of the festival in the minth of Ethanin, the seventh month.

2NIV11* All the Israelites came together to King Solomon at the time of the festival in the month of Ethanim, the seventh month. 

2BT* Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu
Etanim, na Święto
[Namiotów] przypadające w siódmym miesiącu.

3 When all the elders ofbIsrael had arrived, the priests took up the ark,

3NIV11* When all the elders of Israel had arrived, the priests took up the ark,
3BT* Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę.

4 and tgey brought up the ark of the LORD and the tent ofbmeeting and all the sacred furnishings in it. The priests and Levites carried them up,

4NIV11* and they brought up the ark of the LORD and the tent of meeting and all the sacred furnishings in it. The priests and Levites carried them up,

4NIV11** and they brought up the ark of the LORD and the tent of meeting and all the sacred furnishing in it. The priests and Levites carried them up,
4BT* i przynieśli
Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w

Namiocie. Przynieśli je kapłani oraz lewici.

5 and King Solomon and the entire assembly of Israel that had gathered about him were before the ark, sacrifing so many sheep and cattle that they could not be recorded or counted.

5NIV11* and King Solomon and the entire assembly of Israel that had gathered about him were before the ark, sacrificing so many sheep and cattle that they could not be recorded or counted.
5BT* A król Salomon i cala
społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed Arką składali wraz z
nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z
powody wielkiej ich liczby.

6 The priests then brought the ark of the LORD’s covenant to its place in the inner sanctuary of the temple, the Most Holy Place, and put it beneath the wings of the cherubim.

6NIV11* The priest then brought the ark of the LORD’s covenant to its place in the inner sanctuary of the temple, the Most Holy Place, and put it beneath the wings of the cherubim.
6BT* Następnie kapłani wprowadzili Arkę
Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do
Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów
,

7 The cherubim spread their wings over the place ofbthe ark and overshadowed the ark and its carrying poles.

7NIV11* The cherubim spread their wings over the place of the ark and overshadowed the ark and its carrying poles.
7BT* gdyż cheruby miały
tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki
z wierzchu.

The movie „Raiders of the Lost Ark”, directed by Steven Spielberg. Seen here frpm left, John Rhys-Davies as Sallah and Harrison Ford as Indiana Jones lifting the Ark of the Covenant. Initial theatrical release June 12, 1981. Screen capture. © 1981 Lucasfilm Ltd. Credit: © 1981 Lucasfilm / Flickr / Courtesy Pikturz. Image intended only for use to help promote the film, in an editorial, non-commercial context.

8 These poles were so long that their ends could be seen from tge Holy Place in front of the inner sanctuary, but not from outside the Holy Place; and they are still tgere today.

8NIV11* These poles were so long that their ends could be seen from the Holy Place in front of the inner sanctuary, but not from outside the Holy Place; and they are still there today.
8BT* Drążki te były tak długie, że ich końce, [poprzednio]
widoczne byly z Miejsca Świętego przed sanktuarium: z zewnątrz jednak
[teraz] nie były widoczne. Pozostają one tam do dnia dzisiejszego.

9 There was nothing in tge ark except the two stone tablets that Moses had placed in it at Horeb, where the LORD made a covenant with the Israelites after they came out of Egypt.

9NIV11* There was nothing in the ark except the two stone tablets that Moses had placed in it at Horeb, where the LORD made a covenant with the Israelites after they came out of Egypt.
9BT* W
Arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam
złożył pod Horebem, <tablic Przymierza>, gdy Pan zawarł przymierze z
Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej.

10 When the priests withdrew from the Holy Place, the cloud not perform their service because of the cloud, for the glory of the LORD filled his temple.

10NIV11* When the priests withdrew from the Holy Place, the cloud filled the temple of the LORD.
10BT* A kiedy kapłani
wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. 

11 And the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the LORD filled his temple.

11NIV11* And the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the LORD filled his temple.

11NIV11** And the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the LORD filled his temple.
11BT* Kaplani nie
mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała
Pańska napełniła dom Pański.

12 Then Solomon said, „The LORD has said that he would dwell in a dark cloud;

12NIV11* Then Solomon said, „The LORD has said that he would dwell in a dark cloud;
12BT* Wtedy przemówił Salomon:
„Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze.

MyGoDNA

13 I have indeed built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever.”

13NIV11* I have indeed built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever.”
13BT* Już
zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na
wieki”.

MyGoDNA

Akt poświęcenia świątyni


14 While the whole assembly ofbIsrael was standing there, the king turned around and blessed them.

14NIv11* While the whole assembly of Israel was standing there, the king turned around and blessed them.
14BT* Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe
zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało.

MyGoDNA

15 Then he saud: „Praise be to the LORD, the God of Israel, who with his own hand has fulfilled what he promised with his own mouth to my father David. For he said,

15NIV11* Then he said:

„Praise be to the LORD, the God of Israel, who with his own hand has fulfilled what he promised with his own mouth to my father David. For he said,
15BT* Potem rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który
to, co zapowiedział swymi ustami memu ojcu Dawidowi, to
też ręką wypełnił, mówiąc:

16 'Since the day I brought my people Israel out of Egypt, I have not chosen a city in any tribe of Israel to have a temple built so that my Name might be there, but I have chosen David to rule my people Israel.’

16NIV11* ‚Since the day I brought my people Israel out of Egypt, I have not chosen a city in any tribe of Israel to have built so that my Name might be there, but I have chosen David to rule my people Israel.’
16BT* „Od tego dnia, w którym
wyprowadziłem mój lud, Izraela z Egiptu, nie wybrałem ze
wszystkich pokoleń izraelskich miasta do wybudowania
świątyni, by Imię moje w niej przebywało. Ale wybrałem
sobie <Jerozolimę, aby tam było moje Imię i obrałem>
Dawida aby był nad moim ludem, Izraelem”.

17 „My father David had it in his heart to build a temple for the Name of the LORD, the God of Israel.

17NIV11* „My father David had it in his heart to build a temple for the Name of the LORD, the God of Israel.

17BT* Dawid
zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla
Imienia Pana, Boga Izraela.

18 But the LORD said to my father David, 'You did well to have it in your heart to build a temple for my Name.

18NIV11* But the LORD said to my father David, ‚You did well to have it in your heart to build a temple for my Name. 

18BT* Wówczas Pan rzekł memu
ojcu, Dawidowi: „Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar
zbudowania domu dla mego Imienia, bo wypłynęło to z
twego serca.

19 Nevertheless, you are not the one to build the temple, but your son, your own flash and blood-he is the one who build the temple for my Name.’

19NIV11* Nevertheless, you are not the one to build the temple, but your son, your own flesh and blood-he is the one who will build the temple for my Name.’

19BT* Jednak nie ty będziesz budować tę
świątynię, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla
mego Imienia”.

20 „The LORD has kept the promise he made: I have succeeded David my father and now I sit on the throne of Israel, just as the LORD promised, and I have built the temple for the name of the LORD, the God of Israel.

20NIV11* „The LORD has kept the promise he made: I have succeeded David my father and now I sit on the throne of Israel, just as the LORD promised, and I have built the temple for the Name of the LORD, the God of Israel.

20BT* Wypełnił Pan właśnie to, co obiecał, bo
nastałem po moim ojcu, Dawidzie, i zasiadłem na tronie
izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom
dla Imienia Pana, Boga Izraela.

21 I have provided  a place there for the ark, in which is the covenant of the LORD that he made with our ancestors when he brought them out of Egypt.”

21NIV11* I have provided a place there for the ark, in which is the covenant of the LORD that he made with our ancestors when he brought them out of Egypt.”

21BT* A w nim urządzilem

miejsce dla Arki, w której jest Przymierze Pana, zawarte z
naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi
egipskiej”.

x1952-208, Moses and Joshua in the Tabernacle, Artist: Tissot, Photographer: John Parnell, Photo © The Jewish Museum, New York


Modlitwa Salomona o łaski dla Ludu

Solomon’s Prayer of Dedication

NIV11* Solomon’s Prayer of Dedication

22 Then Solomon stood before the altar on the LORD in front of the whole assembly of Israel, spread out his hands toward heaven

22NIV11* Then Solomon stood before the altar of the LORD in front of the whole assembly of Israel, spread out his hands toward heaven
22BT* Następnie Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec
całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba,
rzekł:

23 and said: „LORD, the God of Israel, there is no God like you in heven above or on earth below-you who keep your covenant of love with your servants who continue wholeheartedly in your way.

23NIV11* and said: „LORD, the God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below-you who keep your covenant of love with your servants who continue wholeheartedly in your way. 
23BT* „O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani
w gorze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego
przymierze i laskę względem twoich slug, którzy czczą Cię z

całego swego serca,

24 You have kept your promise tobyour servant David my father; with your mouth you have promise and with your hand you have fulfilled it-as itvis today.

24NIV11* You have kept your promise to your servant David my father; with your mouth you have promised and with your hand you have fulfilled it-as it is today.
24BT* bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze,
Dawidowi, memu ojcu, w tym, coś mu przyrzekł i powiedział
swymi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką.

25 „Now LORD, the God of Israel, kept for your aervant David my father the promises you made tobhim when you said, 'You shall never fail tobhave a successor tobsitvbefore me on the throne of Israel, if only your descendants are careful in all they do to walk before me faithfully as you have done.’

25NIV11* „Now LORD, the God of Israel, keep for your servant David my father the promises you made to him when you said, ‚You shall never fail to have a successor to sit before me on the throne of Israel, if only your descendants are careful in all they do to walk before me faithfully as you have done.

25BT* Więc i teraz, o Panie,
Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu,
Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: „Nie będzie ci odjęty
wobec Mnie potomek na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie
strzec będą swej drogi postępując wobec Mnie tak, jak ty wobec
Mnie postępowałeś”.

26 And now, God of Israel, letvyour word that you promised your servant David my father come true.

26NIV11* And now, God of Israel, let your word that you promised your servant David my father come true.

26BT* Więc i teraz niech się sprawdzi, proszę
Cię, <Panie., Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś Twemu
słudze, ojcu memu Dawidowi.

27 „But will God really dweel on earth? The heavens, even the higheat heaven, cannot contain you. How much less this temple I have built!

27NIV11* „But will God really dwell on earth? The heavens, even the highest heaven, cannot contain you. How much less this temple I have built!

27BT* Czy jednak naprawdę zamieszka
Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię
objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.

28 Yet give attention to your servant’s prayer and his plea for mercy, LORD my God. Hear the cey and the prayer they your servant is praying in your presence this day.

28NIV11* Yet give attention to your servant’s prayer and his plea for mercy, LORD my God. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence this day.
28BT* Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże
mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara
się ubłagać Cię o to,

29 May your eyes be open toward his temple night and day, this place of which you said, 'My Name shall be there,’ so that you will hear the prayer your servant prays toward this place.

29NIV11* May your eyes be open toward this temple night and day, this place of which you said, ‚My Name shall be there,’ so that you will hear the prayer your servant prays toward this place.
29BT* aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę
świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje
Imię” – tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym
miejscu.

30 Hear the supplication of your servant and of your people Israel when they pray toward this place. Hear from heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive.

30NIV11* Hear the supplication of your servant and of your people Israel when they pray toward this place. Hear from heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive.
30BT* Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu,
Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w
miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i
przebacz!

31 ” When anyone wrongs their neighbor and is required to take an oath and they come and swear the oath before your altar in this temple,

31NIV11* „When anyone wrongs their neighbor and is required to take an oath and they come and swear the oath before your altar
31BT* Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później
wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi wobec Twego ołtarza
w tej świątyni,

32 then hear from heaven and act. Judge between your servants, condemning the guilty by bringing down on their heads what they have done, and vondicating the innocent by treating them in accordance with their innocence.

32NIV11* then hear from heaven and act. Judge between your servants, condemning the guilty by bringing down on their heads what they have done, and vindicating the innocent by treating them in accordance with their innocence.
32BT* wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i racz działać –
rozsądź między Twoimi sługami, złego skazując na karę, aby na jego
głowę spadla odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego
uznając niewinnym za jego uczciwość.

33 „When your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back to you and give praise to your name, praying and making supplication to you in this temple,

33NIV11* „When your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back to you and give praise to your name, praying and making supplication to you in this temple,
33BT* Kiedy Twój lud spotka klęska
od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie, a oni się nawrócą do
Ciebie i będą wzywać imienia, modlić się do Ciebie i błagać w tej
świątyni,

34 then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel and bring them back to the land you gave to their ancestors.

34NIV11* then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel and bring them back to the land you gave to their ancestors.
34BT* wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego
ludu, Izraela, i przyprowadź ich z powrotem do kraju, ktory dałeś ich
przodkom.

35 „When the heavens are shut up and there is nobrain because your people have sinned against you, and when they pray toward this place and give praise to your name and turn fron their sin because you have afflicted them,

35NIV11* „When the heavens are shut up and there is no rain because your people have sinned against you, and when they pray toward this place and give praise to your name and turn from their sin because you have afflicted them,

35BT* Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu,
dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym
miejscu i sławić Twe Imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich
upokorzyłeś,

36 then hear from heaven and forgive the sin of your servants, your people Israel. Teach them the rught way to libe, ans send rain on the land you gave your people for an inheritance.

36NIV11* then hear from heaven and forgive the sin of your servants, your people Israel. Teach them the right way to live, and send rain on the land you gave your people for an inheritance.

36BT* wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech
Twoich sług i Twego ludu, Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, którą iść
mają, i ześlesz deszcz na twoją ziemię, którą dałeś Twemu ludowi jak
dziedzictwo.

37 „When famine or plague comes to the land, or blight or mildew, locustus or grasshoppers, or when en enemy besieges them in any of their cities, whatever disastee or disease may come,

37NIV11* „When famine or plague comes to the land, or blight or mildew, locusts or grasshoppers, or when an enemy besieges them in any of their cities, whatever disaster or disease may come,

37BT* Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota,
śniedź, szarańcza lub chasil, gdy wróg jego natrze na jedną z jego bram,
albo wielka klęska lub jakakolwiek choroba –

38 and when a prayer or plea is made by anyone among your people Israel-being aware of the afflictions of their own hearts, and spreading out their hands toward this temple-

38NIV11* and when a prayer or plea is made by anyone among your people Israel-being aware of the afflictions of their own hearts, and spreading out their hands toward this temple-
38BT* wszelką modlitwę,
każde błaganie poszczególnego człowieka czy też całego Twego ludu,
Izraela, skoro przejęty klęską, wyciągnie ręce do tej świątyni,

39 then hear from heaven, your dwelling place. Forgive and act; deal with everyone according to all they do, since you know their heaets (for you alone know every himan heart),

39NIV11* then hear from heaven, your dwelling place. Forgive and act; deal with everyone according to all they do, since you know their hearts (for you alone know every human heart)
39BT* Ty
usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania. Racz się zmiłować i działać:
Oddaj każdemu według jego postępowania, bo Ty znasz jego serce, bo
jedynie Ty znasz serce każdego czlowieka.

40 so that they will fear you all the time they live in the land you gave our ancestors.

40NIV11* so that they will fear you all the time they live in the land you gave our ancestors.
40BT* Niech zachowują bojaźń
wobec Ciebie po wszystkie dni swego życia na powierzchni ziemi, którą
dałeś naszym przodkom.

41 „As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come crom a distant land because of your name-

41NIV11* „As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-
41BT* Rownież i cudzoziemca, ktory nie jest z
Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na
Twe Imię –

42 for they will hear of uour great name and your mighty hand and your outstretched arm-when they come and pray toward this temple,

42NIV11* for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm-when they come and pray toward this temple,
42BT* bo będzie słychać o twoim wielkim Imieniu i o Twej
mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu – gdy przyjdzie i będzie się modlić w
tej świątyni,

-I Kings 8:42.

43 then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name.

43NIV11* then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name.

43BT* Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i
uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać. Niech
wszystkie narody ziemi poznają Twe Imię dla nabrania bojaźnie przed Tobą
za przykładem twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że twoje Imię
zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem.

44 „When your people go to war against theircenemies, wherever you send them, and when they pray to the LORD toward the city you have chosen and the temple I have built for your Name,

44NIV11* „When your people go to war against their enemies, wherever you send them, and when they pray to the LORD toward the city you have chosen and the temple I have built for your Name,
44BT* Kiedy Twój lud
wyruszy do walki z nieprzyjacielem swoim w drogę, którą go poślesz, i
będzie się modlić do Ciebie, [zwracając się] ku wybranemu przez Ciebie
miastu i domowi, ktory zbudowałem dla Twego Imienia,

45 then hear from heaven their prayer and their plea, and uphold their cause.

45NIV11* then hear from heaven their prayer and their plea, and uphold their cause.

45BT* wówczas
wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im
sprawiedliwość.

46 „When they sin against you-for there is no one whovdoes not sin-and you become angry with them and give them over to their enemies,  who take them captive to their own lands, far away or near;

46NIV11* „When they sin against you-for there is no one who does not sin-and you become angry with them and give them over to their enemies, who take them captive to their own lands, far away or near;


46BT* Jeśliby grzeszyli przeciw tobie – bo nie ma człowieka,
który by nie grzeszył a Ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego
oddasz ich w moc wroga, wskutek czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi

nieprzyjaciół dalekiej czy bliskiej,

47 and if tgey have a change of heart in the land where they are held captive and say, 'We have sinned, we have done wronging, we have acted wickedly’”

47NIV11* and if they turn back to you with all their heart in the land where they are held captive, and repent and plead with you in the land of their captors and say, ‚We have sinned, we have done wrong, we have acted wickedly’;
47BT* oni zaś w kraju, do którego
zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w
kraju zaborców i będą Cię błagać o litość, wołając:
„Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie
postąpiliśmy”:

48 and if they turn back to you with all their heart and soul in the land of their enemies who took them captive, and pray to you toward tge land you gave their ancestors, toward the city youbhave chosen and the temple I have built for your Name;

48NIV11* and if they turn back to you with all their heart and soul in the land of their enemies who took them captive, and pray to you toward the land you gave their ancestors, toward the city you have chosen and the temple I have built for your Name;
48BT* jeśli więc nawrócą się do Ciebie z
całego swego serca, z całej swej duszy w kraju ich
nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili, i bedą się
modlić do Ciebie, [zwracając się] ku krajowi, który
dałeś ich przodkom i miastu, któreś wybrał, i
domowi, ktory zbudowałem dla Twego Imienia,

49 then from heaven, your dweeling place, hearvtheir prayer and their pkea, and uphold their cause.

49NIV11* then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their plea, and uphold their cause.
49BT* then from heaven, you dwelling place,
hear their prayer and their plea, and uphold their cause.

49BT* to wtedy racz wysłuchać w niebie, miejscu
Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania i
wymierz im sprawiedliwość.

50 And forgive your people, who have sinned against you; forgive all the offenses they have committed agaunstvyou, and cause their captirs to show them mercy;

50NIV11* And forgive your people, who have sinned against you; forgive all the offenses they have committed against you, and cause their captors to show them mercy;
50BT* Przebacz łaskawie
ludowi Twojemu to, czym zgrzeszył przeciw Tobie,
oraz wszystkie jego występki, przez które odstąpił
od Ciebie, i skłoń ich zaborców do miłosierdzia, aby

zmiłowali się nad nimi

51 for they are your people and your inheritance, whom you brought out of Egypt, out of that iron-smelting furnace.

51NIV11* for they are your people and your inheritance, whom you brought out of Egypt, out of that iron-smelting furnace.
51BT* Wszak Twoim
ludem i twoim dziedzictwem są ci, których wyprowadziłeś z Egiptu,
sposród tego pieca do topienia żelaza.

52 „May your eyes be open to your servant’s plea and to the plea of your people Israel, and may you listen to then whenever they cry out to you.

52NIV11* „May your eyes be open to your servant’s plea and to the plea of your people Israel, and may you listen to them whenever they cry out to you.

52BT* Niech więc twoje oczy będą
otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie twego ludu, Izraela, ku
wysłuchaniu ich ilekroć będą wołać do Ciebie
.

53 For you signed them out from all the nations of the world to be your own inheritance just as you declared through your servant Moses when you, Sivereign LORD, brought our ancestors out of Egypt.”

53NIV11* For you signed them out from all the nations of the world to be your own inheritance, just as you declared through your servant Moses when you, Sovereign LORD, brought our ancestors out of Egypt.”
53BT* Wszak Ty wybrałeś sobie ich ze wszystkich ludów świata na
dziedzictwo, jak powiedziałeś, o Panie Boże, przez Twego sługę, Mojżesza,
kiedy wyprowadziłeś naszych przodków z Egiptu”.

54 When Solomon had finished all these prayers and supplications to the LORD, he rose from before the altar of the LORD, where he had been kneeling with his hands spread out toward heaven.

54NIV11* When Solomon had finished all these prayers and supplications to the LORD, he rose from before the altar of the LORD, where he had been kneeling with his hands spread out toward heaven.

Wezwanie Izraela do wierności dla Pana

54BT* Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Pana te wszystkie modły i
błagania, podniosł się sprzed ołtarza Pańskiego, z miejsca, gdzie klęczał, i
ręce wyciągał do nieba,

55 He stood and blessed the whole assembly of Israel in a loud voice, saying:

55NIV11* He stood and blessed the whole assembly of Israel in a loud voice, saying:

55BT* i stanąwszy, błogosławił cale zgromadzenie
izraelskie, wołając donośnym głosem:

56 „Praise be to the LORD, who has given rest to his people Israel just as he promised. Not one word has failed of all the good promises he gave through his servant Moses.

56NIV11* „Praise be to the LORD, who has given rest to his people Israel just as he promised. Not one word has failed of all the good promises he gave through his servant Moses.
56BT* „Niech będzie błogosławiony Pan,
który dal pokój swemu ludowi, Izraelowi, według tego wszystkiego, co
zapowiedział; za to, że nie uchybił ani jednemu wypowiedzianemu słowu z
wszelkiej obietnicy pomyślności, danej przez swego sługę Mojżesza.

57 May the LORD our God be with us as he was with our ancestors; may be never leave us nor forsake us.

57NIV11* May the LORD our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.
57BT* Niech będzie z nami Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami! Niech
nas nie opuszcza i nie odrzuca nas,

58 May he turn our hearts to him, to walk in obiedience to him and keepnthe commands, decrees and laws he gave our ancestors.

58NIV11* May he turn our hearts to him, to walk in obedience to him and keep the commands, decrees and laws he gave our ancestors.
58BT* ale nakłoni do siebie nasze serca,
abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc jego poleceń, praw i nakazów, do
których zobowiązał naszych przodków.

59 And may these words of mine, which I have prayed before the LORD, be near to the LORD our God day and night, that he may uphold the cause of his servant and the cause of his people Israel according to each day’s need,

59NIV11* And may those words of mine, which I have prayed before the LORD, be near to the LORD our God day and night, that he may uphold the cause of his servant and the cause of his people Israel according to each day’s need,
59BT* Niech te moje słowa, w których
błagałem Pana o zmiłowanie, docierają do Pana, Boga naszego, czy to w
dzień, czy to w nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu słudze i swemu
ludowi, Izraelowi, według potrzeby każdego dnia
.

60 so that all the peoples of the earth may know that the LORD is God and that there is no other.

60NIV11* so that all the peoples of the earth may know that the LORD is God and that there is no other.
60BT* Niech wszystkie ludy
święta dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma.

61 Any may your heart be fully aommitted to the LORD our God, to live byhis decrees and obey his commands, as at this time.”

61NIV11* And may your hearts be fully committed to the LORD our God, to live by his decrees and obey his commands, as at this time.”
61BT* Niech
więc serce wasze będzie szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście
postępowali według Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu
dzisiejszym”.

The Dedication of the Temple

NIV11* The Dedication of the Temple

Uroczystość poświęcenia i pierwsze nabożeństwo w świątyni

62 Then the king and all Israel with him offered sacrifices before the LORD.

62NIV11* Then  the king and all Israel with him offered sacrifices before the LORD.
62BT* Następnie król, a z nim cały Izrael składali ofiary przed Panem.

63 Solomon offeted a sacrifice of fellowship offerings to the LORD: twenty-two thousand cattle and a hundred and twenty thousand sheep and goats. So the kong and all the Israelites dedicated the temple of the LORD.

63NIV11* Solomon offered a sacrifice of fellowship offerings to the LORD: twenty-two thousand cattle and a hundred and twenty thousand sheep and goats. So the king and all the Israelites dedicated the temple of the LORD.

63BT* Wtedy Salomin złożył ofiarę biesiadną, w której
ofiarował ku czci Pana dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto
dwadzieścia tysięcy owiec., tym samym król i wszyscy izraelici
poświęcili dom Panu.

64 On that same day the king consecrated the middle part of the courtyard in front of the temple of the LORD, and there he offered burnt offerings, grain offerings and the fat of the fellowship offerings, because the bronze altar that stood before the LORD was too small to hold the burnt offerings, the grain offerings and the fat of the fellowship offerings.

64NIV11* On that same day the king consecrated the middle part of the courtyard in front of the temple of the LORD, and there he offered burnt offerings, grain offerings and the fat of the fellowship offerings, because the bronze altar that stood before the LORD was too small to hold the burnt offerings, the grain offerings and the fat of the fellowship offerings.
64BT* Tegoż dnia krol poświęcił środkową
część dziedzińca przed domem Pańskim, bo dokonał tam ofiary
całopalnej, ofiary za pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych, gdyż
brązowy ołtarz, ktory był przed Panem, okazał się za mały, by
pomieścić ofiary całopalne oraz ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar
biesiadnych.

65 So Solomon observed the festival at that time, and all Israel with him-a vast assembly, people from Lebo Hamath to the Wadi of Egypt. They celebrated it before the LORD our God for seven days and seven days more, fourteen days in all.

65NIV11* So Solomon observed the festival at that time, and all Israel with him-a vast assembly, people from Lebo Hamath to the Wadi of Egypt. They celebrated it before the LORD our God for seven days and seven days more, fourteen days in all.

65BT* Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie
całego Izraela od Wejścia do Chamat aż do Potoku Egipskiego,
obchodził uroczyste święto przed Panem, bogiem naszym, przez siedem
<i siedem dni, to jest czternaście dni>.

{2017-02-22-Poland-Rybnik-after with Mom in Warsaw in Opatrzności Temple, and Leśnewo- Stacja BP near Rondo}

66 On the following day he sent the people away. They blessed the king and then went home, joyful and glad in heart for all the good things the LORD had done for his servant David and his people Israel.

66NIV11* On the following day he sent the people away. They blessed the king and then went home, joyful and glad in heart for all the good things the LORD had done for his servant David and his people Israel.
66BT* Dnia zaś ósmego odprawił lud,
który błogosławiąc królowi, rozszedł się do swoich namiotów radośnie i z
wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które Pan
wyświadczył swemu słudze, Dawidowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi.