1 Kings 15

Abijah King of Judah

NIV11* Abijah King of Judah
Panowanie Abijjama w Judzie (914-911)

In the eighteenth year of the reign of Jeroboam son of Nebat, Abijah became king of Judah,

1NIV11* In the eighteen year of the reign of Jeroboam son of Nebat, Abijah became king of Judah,

1BT* W osimastaym roku panowania krola Jerobama, syna Nebvata, Abijam

zacząl kórolwoać nad Judą.

1BT* W osiemnastym roku króla Jeroboama, syna Nebata, Abijam
zaczął królować na Judą

1BT*3* Abijjam zaczął królować w Judzie w osiemnastym roku [rządów] króla
Jeroboama, syna Nebata.

2 and he reigned in Jerusalem three years. His mother’s name was Naakah daughter of Avishalom.

2NIV11* and he reigned in Jerusalem three years. His mother’s name was Maakah daughter of Abishalom.

2BT* Trzy lata był królem w Jerozolimie, a jego matce było
na imię Maaka, córka Abiszaloma.

Image result for queen jezebel

3 He committed all the sins his father had done before him; his heart was not fully devoted to the LORD his God, as the heart of David his forefather had been.

3NIV11* He committed all the sins his father had done before him; his heart was not fully devoted to the LORD his God, as the heart of David his forefather had been.
3BT* Poszedł on drogą wszelkich grzechów swego
ojca, które przed nim popełniał, dlatego że serce jego nie było szczere wobec Pana, Boga
swego, jakim było serce jego przodka Dawida.

4 Neverthless, for David’s sake the LORD his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong.

4NIV11* Nevertheless, for David’s sake the LORD his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong.
4BT* Jednak właśnie ze względu na Dawida, Pan,
Bóg jego, zachował mu ród w Jerozolimie, dając mu jego synów jako następców i zachowując
Jerozolimę.

A collection of lit lamps

5 For David had done what was right in the eyes of the LORD’s commands all the days of hid life-except in the case of Uriah the Hittite.

5NIV11* For David had done what was right in the eyes of the LORD and had not failed to keep any of the LORD’s commands all the days of his life-except in the case of Uriah the Hittite.
5BT* za to, że Dawid czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, i nie zaniedbał niczego,
co mu nakazał w ciągu całego swego życia z wyjątkiem sprawy Chetyty Uriasza.

6 There was war between Abijah and Jeroboam throughout Abijah’s lifetime.

6NIV11* There was war between Abijah and Jeroboam throughout Abijah’s lifetime.
6BT* 31* Rownież między Asą i królem Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu calego
ich życia.

7 As for the other events of Abijah’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? There was war between Abijah and Jeroboam.

7NIV11* As for the other events of Abijah’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? There was war between Abijah and Jeroboam.
7BT* A czyż
pozostałe dzieje Abijjama oraz wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów
Judy? Ponadto rownież między Abijjamem i Jeroboamem trwała wojna.

8 And Abijah rested with his ancestors and was buried in the City of David. And Asa his son succeeded him as king.

8NIV11* And Abijah rested with ancestors and was buried in the City of David. And Asa his son succeeded him as king.
8BT* Potem Abijjam
spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w Mieście Dawidowym. Syn Jego Asa został w
jego miejsce królem.

Asa, a godly king in Judah - Living Grace Fellowship

Asa King of Judah

Asa, król Judy (911-870)

NIV11* Asa King of Judah

9 In the twebtieh year of Jeroboam king of Israel, Asa became king of Judah,

9NIV11* In the twentieth year of Jeroboam king of Israel, Asa became king of Judah,

9BT* Asa, król Judy, objął władzę w dwudziestym roku [panowania] Jeroboama, króla Izraela,

Asa of Judah.png

10 and he reigned in Jerusalem forty-one years. His grabdmother’s name was Maakah daughter of Abishalom.

10NIV11* and he reigned in Jerusalem forty-one years. His grandmother’s name was Maakah daughter of Abishalom.
10BT* i królował w Jerozolimie w ciągu czterdziestu jeden lat. Jego matce było na imię Maaka
córka Abiszaloma.

11 Asa did what was right in the eyes of the LORD, as his father David had done.

11NIV11* Asa did what was right in the eyes of the LORD, as his father David had done.
11BT* Asa czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, tak jak jego przodek
Dawid,

12 He expelled the male shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his ancestors had made.

12NIV11* He expelled the male shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his ancestors had made.

12BT* gdyż kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd sakralny i usunął wszelkie
bożki, które zrobili jego przodkowie.

13 He even deposed his grandmother Maakah from her position as queen mother, because she had made a repusive image fot the worship of Asherah. Asa cut it down and burned it in the Kidron Valley.

13NIV11* He even desposed his grandmother Maakah from her position as queen mother, because she had made a repulsive image for the worship of Asherah. Asa cut it down and burned it in the Kidron Valley.

13BT* A nawet swą matkę Maakę pozbawił godności
królowej-matki za to, że sporządziła bożka ku czci Aszery. Ponadto Asa ściął i spalił tego bożka
przy potoku Cedron.

Slideshow image

I AM COMING SOON! : October 2013

14 Although he did not remove the high places, Asa’s heart was fully committed to the LORD all his life.

14NIV11* Although he did not remove the high places, Asa’s heart was fully committed to the LORD all his life.

14BT* Ale nie usunięto wyżyn. Jednak serce Asy w ciągu całego życia jego
było szczere wobec Pana.

15 He brought into the temple of the LORD the silver and gold and the arricles that he and his father had dedicated.

15NIV11* He brought into the temple of the LORD the silver and gold and the articles that he and his father had decided.
15BT* Złożył on w świątyni Pańskiej sprzęty poświęcone na ofiarę przez
swego ojca i przez siebie, srebro i zloto oraz naczynia.


16 There was war between Asa and Baasha king of Israel throughout their reigns.

16NIV11* There was war between Asa and Baasha king of Israel throughout their reigns.
16BT* Również między Asą i królem
Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu całego ich życia.


Kings of Israel: Discover the wickedness and fairness of ancient kings

17 Baasha king of Israel went up against Judah and fortified Ramah to prevent anyone from leaving or entering the territory of Asa king of Judah.

17NiV11* Baasha king of Israel went up against Judah and fortified Ramah to prevert a anyone from leaving or entering the territory of Asa king of Judah.
17BT* Albowiem król Izraela, Basza,
wtargnął do Judy i zaczął umacniać Rama, aby nikomu nie dać wchodzić i wychodzić do króla
Judy, Asy.


And without faith it is impossible to please Him...” Hebrews 11:6 “Whatever  is not from faith is sin.” Romans 14: ppt download

18 Asa then took all the silver and gold that was left in the treasuaries of the LORD’s temple and of his own palace. He entrusted it to his officials and sent then to Ben-Hadad son of Tabrimmon, the son of Hezion, the king of Aram, who was ruling in Damscus.

18NIV11* Asa then took all the silver and gold that was left in the treasuries of the LORD’s temple and of his own palace. He entrusted it to his officials and sent them to Ben-Hadad son of Tabrimmon, the son of Hezion, the king of Aram, who was ruling in Damascus.
18BT* Wobec tego Asa wziął srebro i złoto, pozostałe w skarbcach świątyni Pańskiej i w
skarbcach pałacu królewskiego, i powierzywszy je swoim sługom, posłał je król Asa
przebywającemu w Damaszku królowi Aramu Ben-Hadadowi, synowi Tabrimona, syna
Chezjona, z tymi słowami:

Asa King of Judah

19 „Let there be a treaty between me and you,” he said, „as there was between my father and your father. Ser, I am sending you a gift of silver and gold. Now break your treaty with Baasha king of Israel so he wilk withdraw fron me.”

19NIV11* „Let there be a treaty between me and you,” he said, „as there was between my father and your father. See, I am sending you a gift of silver and gold. Now break your treaty with Baasha king of Israel so he will withdraw from me.”

19BT* <<Trwa przymierze pomiędzy mną a tobą, jak było między moim
ojcem a twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek: srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje
przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie”.

20 Ben-Hadad agreed with King Asa and sent the commabders of his forces against the towns of Israel. He conquered Ijon, Dan, Abel Beth Maakah and all Kibnereth in addition ti Naphtali.

20NIV11* Ben-Hadad agreed with King Asa and sent the commanders of his forces against the towns of Israel. He conquered Ijon, Dan, Abel Beth Maakah and all Kinnereth in addition to Naphtali.

20BT* Ben-Hadad posłuchał króla
Asy i posławszy dowódców swego wojska na miasta izraelskie, napadł na Ijjon i Dan oraz na
Abel koło Bet-Maaka, jako też na Kinerot, aż po kraj Naftalego.

21 When Baasha heard this, he stopped building Ramah and withdrew to Tirzah.

21NIV11* When Baasha heard this, he stopped building Ramah and withdrew to Tirzah.
21BT* Gdy tylko Basza dowiedział
się o tym, zaniechał umacniania Rama i niebawem wrócił do Tirsy.


Hagar

22 Then King Asa issued ab order to all Judah-no one was exempt-and they carried away fron Ramah tge stones and timber Baasha had been usung there. With them King Asa built up Geba in Benjamin, and also Mizpah.

22NIV11* Then King Asa issued an order to all Jiudah-no one was exempt-and they carried away from Ramah the stones and timber Baasha had been using there. With them King Asa built up Geba in Benjamin, and also Mizpah.

22BT* Wtedy król Asa zwołał
wszystkich bez wyjątku z Judy, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z ktorego poprzednio
budował Basza. Potem krol Asa rozbudował z niego Geba Beniamina oraz Mispa.

DNA recognize

23 As for all the other events of Asa’s reign, all his achievements, all he did and the cities he built, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? In his old age, however, his feet became diseased.

23NIV11* As for all the order events of Asa’s reign, all his achievements, all he did and the cities he built, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? In his old age, however, his feet became diseased.
23BT* A czyż
pozostałe dzieje Asy i cała dzialalność oraz wszystko, co uczynił, a także miasta, które
zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Kiedy jednak się zestarzał,
zachorował na nogi.

The Angel of Judgement

24 Then Asa rested with his ancestors and was buried with them in the city of his father David. And Jehoshaphat his son sycceeded hin as king.

24NIV11* Then Asa rested with his ancestors and was buried with them in the city of his father David. And Jehoshaphat his son succeeded him as king.
24BT* W końcu spoczął Asa przy swoich przodkach i został pochowany w
Mieście Dawida, swego przodka. A jego syn Jozafat został w jego miejsce królem.

Image
Rut & Booz

Nadab King of Israel

NIV11* Nadab King of Israel
Nadab króluje w Izraelu (909-908)

25 Nadab son of Jeroboam became king of Israel in the second year of Asa king of Judah, and he reigned over Israel two years.

25NIV11* Nadab son of Jeroboam became king of Israel in the second year of Asa king of Judah, and he reigned over Israel two years.
25BT* Nadab zaś, syn Jeroboama, objął władzę nad Izraelem w drugim roku [panowania] króla
judzkiego Asy i dwa lata panował nad Izraelem,

26 He did evil in the eyes of the LORD, following the ways of his father and committing the same sin his father had caused Israel ti commit.

26NIV11* He did evil in the eyes of the LORD, following the ways of his father and committing the same sin his father had caused Israel to commit.

26BT* czyniąc to, co złe w oczach Pana, idąc
drogą swego ojca w jego grzechu, do ktorego doprowadził Izraela.

Recognizing the ‘Sins of Our Fathers’ Means Admitting We’re Their Children

27 Baasha son of Ahijah from the tribe of Issachar plotted agaisnt him, and he struck him down at Gibbethon, a Philistine town, while Nadab and all Israel were besieging it.

27NIV11* Baasha son of Ahijah from the tribe of Issachar plotted against him, and he struck him down at Gibbethon, a Philistine town, while Nadab and all Israel were besieging it.

27BT* Basza, syn Achiasza, z
rodu Issachara, uknuł spisek przeciw niemu. Basza napadł na niego koło Gibbetonu, będącego
we władaniu Filistynów, kiedy Nadab i wojsko całego Izraela oblegali Gibbeton.

Givton tel malut

28 Baasha killed Nadab in the third year of Asa king of Judah and succeeded hin as king.

28NIV11* Baasha killed Nadab in the third year of Asa king of Judah and succeeded him as king.

28BT* Wówczas,
to jest w trzecim roku [panowania] Asy, króla Judy, Basza zabił go i został w jego miejsce
królem.

Baasha_King_of_Israel

29 As soon as he began to reign, he killed Jeroboam’s whole family. He did not leave Jeroboam’s whole family. Ge did not leave Jeroboam anyone that breathed, but destroyed them all, according to the word of the LORD given through his servant Ahijah the Shilonite.

29NIV11* As soon as he began to reign, he killed Jeroboam’s whole family. He did not leave Jeroboam anyone that breathed, but destroyed them all, according to the word of the LORD given through his servant Ahijah the Shilonite.

29BT* Z chwilą objęcia władzy wymordował cały ród Jeroboama. Nie zostawił z rodu
Jeroboama ani jednej żywej duszy, dopóki jej nie wytracił zgodnie z zapowiedzią Pana, którą
On wyrzekł przez swojego sługę Achiasza z Szilo.

30 This happened because of the sins Jeroboam had committed and had caused Israel to commit, and because he aroused the anger of the LORD, the God of Israel.

30NIV11* This happened because of the sins Jeroboam had committed and had caused Israel to commit, and because he aroused the anger of the LORD, the God of Israel.
30BT* z powodu grzechów Jeroboama, ktory sam
zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela.


TiKTok

31 As for the other events of Nadab’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel?

31NIV11* As for the other events of Nadab’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel?
31BT* A
czyż pozostałe dzieje Nadaba i wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów
Izraela?

32 There was war between Asa and Baasha king of Israel throughout their reigns.

32NIV11* There was war between Asa and Baasha king of Israel throughout their reigns.
32BT* Również między Asą i królem Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu całego
ich życia.enter image description here

Zwycięstwo miłosierdzia

Baasha King of Israel

NIV11* Baasha King of Israel
Basza króluje w Izraelu (908-885)

33 In the third year of Asa king of Judah, Baasha son of Ahijah became king of all Israel in Tirzah, and he reigned twenty-four years.

33NIV11* In the third of Asa king of Judah, Baasha son of Ahijah became king of all Israel in Tirzah, and reigned twenty-four years.
33BT* W trzecim roku [panowania] Asy, króla Judy, został królem nad Izraelem w Tirsie syn
Achiasza, Basza, na dwadzieścia cztery lata.

Powrót do tekstu

34 He did evil in the eyes of the LORD, following the ways of Jeroboam and committing the same sin Jeroboam had caused Israel to commit.

34NIV11* He did evil in the eyes of the LORD, following the ways of Jeroboam and committing the same sin Jeroboam had caused Israel to commit.

34BT* Czynił on to, co jest zle w oczach Pana, gdyż szedł
drogą Jeroboama w jego grzechu, do którego ten doprowadził Izraela.

Powrót do tekstu

5S RNA

1 Kings 16

Then the word of the LORD came to Jehu son of Hanani concerning Baasha:

1NIV11* Then the word of the LORD came to Jehu son of Hanani concerning Baasha:
1BT* Pan skierował następujące słowo przeciw Baszy do Jehu, syna Chananiego:

2 „I lifted you up from a dust and appointed you ruler over my people Israel, but you followed the ways of Jeroboam and caused my people Israelnto sin and to arouse my anger by their sins.

2NIV11* I lifted you up from the dust and appointed you ruler over my people Israel, but you followed the ways of Jeroboam and caused my people Israel to sin and arouse my anger by their sins.

2BT* „Za to, że podniosłem cię z prochu i uczyniłem cię wodzem mego ludu
izraelskiego, ty poszedłeś drogą Jeroboama, a przez to doprowadziłeś do grzechu
mój lud izraelski, aby Mnie obrażać ich grzechami!

2BT* „Za to, że podniosłem cię z prochu i uczyniłem cię wodzem mego ludu
izraelskiego, ty poszedłeś drogą Jeroboama, a przez to doprowadziłeś do grzechu
mój lud izraelski, aby Mnie obrażać ich grzechami!

Powrót do tekstu
Leonardo inspiration Clouet


3 So I am about to wipe out Baasha and his house, and I will make your house like that of Jeroboam son of Nebat.

3NIV11* So I am about to wipe out Baasha and his house, and I will make your house like that of Jeroboam son of Nebat.

3BT* Oto więc Ja usunę potomstwo Baszy i
potomstwo jego rodu oraz postąpię z jego rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata.

4 Dogs will eat those belonging to Baasha who die in the city, and birds will feed on those who die in the country.”