1 Kings 17

Eliah Anbounces a Great Drought

NIV11* Elijah Announces a Great Drought
Dwuletnia susza w królestwie Achaba

Now Eliah the Tishbite, from Tishbe in Gilead, said to Ahab, „As the LORD, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word.”

1NIV11* Now Elijah the Tishbite, from Tishbe in Gilead, said to Ahab, “As the LORD, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word.
1BT* Prorok Eliasz z Tiszbe w Gieladzie rzekł do Achaba: „Na życie Pana, Boga
Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie
powiem”.

Elijah fed by the Ravens during the 850 BCE drought

Elijah Fed by Ravens

NIV11* Elijah Fed by Rawens

2 Then the word of the LORD came to Elijah:

2NIV11* Then the word of the LORD came to Elijah:
2BT* Potem Pan skierował do niego to słowo:

1. Elijah was a Prophet

3 „Leave here, turn eastward and hide in the Kerith Ravine, east of the Jordan.

3NIV11* Leave here, turn eastward and hide in the Kerith Ravine, east of the Jordan.
3BT* „Odejdź stąd i udaj sie na
wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu.

4 You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there.”

4NIV11* You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there.”
4BT* You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there.”
4BT* Wodę będziesz
pił z potoku, krokom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły”.


Image

5 So he did what the LORD had told him. He went to the Kerith Ravine, east of the Jordan, and stayed there.

5NIV11* So he did what the LORD had told him. He went to the Kerith Ravine, east of the Jordan, and stayed there.
5BT* Poszedł więc, aby uczynić według
rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu.

6 The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook.

6NIV11* The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook.

6BT* A
kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.

Elijah and the Widow at Zareohth

7BT* Lecz po upływie
pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz.

Eliasz wskrzesza zmarłego.

NIV11* Elijah and the Widow at Zarephath

7 Some time later the brook dried up because there had been no rain in the land.

7NIV11* Some time later the brook dried up because there had been no rain in the land.

8 Then the word of the LORD came to him:

8NIV11* Then the word of the LORD came to him:
8BT* Wówczas Pan skierował do niego to słowo:


In the Beginning Was the Word” - What does this Verse Tell Us about God?

9 „Go at once to Zarephatah in tge region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply with food.”

9NIV11* Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food.”

9BT* „Wstań! Idź do Sarpety kolo Sydonu i tam
będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam [pewnej ] wdowie, aby cię żywiła”.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

10 So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gatherings stricks. He called to her and asked, „Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?”

10NIV11* So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, “Would you bring me a little water in a jar so I may have drink?”

10BT* Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarpety. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna
wdowa zbierała tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: „Daj mi, prozę, trochę wody w naczyniu, abym się napił”.


Hoping For A Miracle… Hoping For A Miracle… “When You're Running Out of  Everything” “When You're Running Out of Everything” - ppt download960 × 720

11 As she was going tk get it, he called, „And bring me, please, a piece of bread.”

11NIV11* As she was going to get it, he called, “And bring me, please, a piece of bread.”
11BT* Ona zaś poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł:
Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!”

The pastor or leader will greet the people The Lord be with you. And also  with you. - ppt download

12 „As surely as the LORD your God luves,” she replied, „I don’t have any bread-only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few strucks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it-and die.”

12NIV11* “As surely as the LORD your God lives,” she replied, “I don’t have any bread-only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it-and die.”
12BT* Na to odrzekła: „Na życie Pana, Boga twego! Już
nie mam pieczywa – tylko garść mąki w dzbanie i troch ę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka
kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a
potem pomrzemy”.

Story of elijah

Picture 281

13 Elijah said to her, „Don’t be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son.

13NIV11* Elijah said to her, “Don’t be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son.  

13BT* Eliasz zaś jej powiedział: „NIe boj się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko
najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz
potem.

14 For this is what the LORD, the God of Israel, says: 'The jar of flour will not be used up and the jug of oul will nit run dry until the day the LORD sebds rain on the land.’”

14NIV11* For this is what the LORD, the God of Israel, says: ‘The jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the LORD sends rain on the land.’ “
14BT* Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: „Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy. nie
opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię”>>.

15 She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family.

15NIV11* She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family.
15BT* Poszła więc i zrobiła, jak
Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień.


Oil for Everyday – Illustrated Encouragement
Lizabeth Anne

16 For the jar of flour was not used up and the jug of oul did not run dry, in keeping with the word of the LORD spoken by Elijah.

16NIV11* For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the LORD spoken by Elijah.

16BT* Dzban mąki nie
wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez
Eliasza.

17 Some time later the son of rhe woman whonowned the house becane ill. He grew worse and worse, and finally stopped breathing.

17NIV11* Some time later the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and worse, and finally stopped breathing.
17BT* Po tych wydarzeniach zachorował syn tej młodej kobiety, będącej głową rodziny.
Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać.

18 She said to Elijah, „What donyou have against me, man of God? Did you come to renind me of my sin and kill my son?”

18NIV11* She said to Elijah, “What do you have against me, a man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son?”

18BT* Wówczas
powiedziała ona Eliaszowi: „Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do
mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?”

19 „Give me your son,” Elijah replied. He took him fron her arms, carried him to the upoer room where he was staying, and laid him on his bed.

'St. Elias' (10th or 11th century AD), icon in St Elias Monastery (Greek Orthodox), Shwayya, Lebanon.

19NIV11* “Give me your son,” Elijah replied. He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his bed.
19BT* Na to Eliasz jej
odpowiedział: „Daj mi twego syna!” Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej
izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku.

19BT* Na to Eliasz jej
odpowiedział: „Daj mi twego syna!” Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej
izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku.

20 Then he cried out to the LORD, „LORD my God, have you brought tragedy even on this widow I am staying with, by causing her son to die?”

20NIV11* Then he cried out to the LORD, “LORD my God, have you brought tragedy even on this widow I am staying with, by causing her son to die?
20BT* Potem wzywając Pana, rzekł: „O
Panie, Boże moj! Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście,
dopuszczając śmierć na jej syna?”

Sunday School Lesson (1 Kings 17:1-24) God Provides for Elijah -  Ministry-To-Children

21 Then he stretched himself out on the boy three times and cried out to the LORD, „LORD my God, let this boy’s life return to him!”

21NIV11* Then he stretched himself out on the boy three times and cried out to the LORD, “LORD my God, let this boy’s life return to him!”
21BT* Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów
wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do
niego!”


22 The LORD heard Elijah’s cry, and the boy’s life returned to him, and he lived.

21BT* Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów
wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! Blagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do
niego!”

Image result for 1 Kings 17:21


22NIV11* The LORD heard Elijah’s cry, and the boy’s life returned to him, and he lived.
22BT* Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono
ożyło.

23 Elijah picked up the child and carried hin down from the room into the house. He gave him to his mother and said, „Look, your son is alive!”

23NIV11* Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, “Look, your son is alive!”

23BT* Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je
matce. Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje!”


11 Bible verses about Elijah, Life Of

24 Then the woman said to Elijah, „Now I know that you are a man of God and that the word of the LORD from your mouth is the truth.”

24NIV11* Then the woman said to Elijah, “Now I know that you are a man of God and that the word of the LORD from your mouth is the truth.”

24BT* A wtedy ta kobieta powiedziała do
Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach
jest prawdą”.

2012taniashow3

Sukulenty