1 Kings 18

Elijah and Obadiah

NIV11* Elijah and Obadiah

* Prorok Eliasz upomina króla Achaba

CTJCC Lagro - 22JAN Midweek Topic: OBADIAH & ELIJAH 1 Kings 18:1-15 See you  on WED @ 7PM! :-D | Facebook

After a long time, in the third year, the word of the LORD came ti Elijah: „Go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land.”

1NIV11* After a long time, in the third year, the word of the LORD came to Elijah: “Go and present yourself to Ahab, and I will sent rain on the land.”

1BT* Po upływie wielu dni, w trzecim roku, Pan skierował do Eliasza to słowo: „Idź,
ukaż się Achabowi, albowiem ześlę deszcz na ziemię”. 

2 So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria,

2NIV11* So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria,
2BT* Poszedł więc Eliasz, aby

ukazać się Achabowi, a wtedy w Samarii panował głód.
Jephte and Daughter Kevissimo

Kevin Rolly Saint Sebastian rescue

3 and Ahab had summoned Obadiah, his palace administrator. (Obadiah was a devaut believer in the LORD.

3NIV11* and Ahab had summoned Obadiah, his palace administrator. (Obadiah was devout believer in the LORD.
3BT* Achab wezwał
Obadiasza, zarządcę pałacu. A Obadiasz odznaczał się wielką bojaźnią Pańską.

CA AZ CO 09227.jpg

4 While Jezebel was killing off the LORD’s prophets, Obadiah had taken a hundred prophets and hidden them in two caves, fifty in each, and had supplied them with food and water.)

4NIV11* While Jezebel was killing off the LORD’s prophets, Obadiah had taken a hundred prophets and hidden them in two caves, fifty in each, and had supplied them with food and water)
4BT* bo gdy Izabel
tępiła proroków Pańskich, to Obadiasz zaopiekował się stu prorokami, ukrył ich po
pięćdziesięciu w grocie i żywił ich chlebem i wodą.

the_rise_of_abimelech__the_murder_of_the_seventy__by_kevissimo-d63sxaq.jpg
Kevin Rolly Abimelech kills Seventy brothers – no at content

5 Ahab had said to Obadiah, „Go through the land to all the springs and valleys. Maybe we can find some grass to keep the horses and mules alive so we will not have to kill any of our animals.”

5NIV11* Ahab had said to Obadiah, “Go through the land to all the springs and valleys. Maybe we can finds someone grass to keep the horses and mules alive so we will not have to kill any of our animals.”
5BT* Otóż Achab powiedział do Obadiasza:

„Chodź, przejdziemy kraj w kierunku wszystkich wód i do wszystkich potoków. Może gdzie
znajdziemy trawę, to wyżywimy konie i muły i nie zamorzymy bydła”.

Eb6008f3c90b010eaf0a2300

6 So they divided the land they were to cover, Ahab going in one direction and Obadiah in another.

6NIV11* So they divided the land they were to cover, Ahab going in one direction and Obadiah in another.
6BT* Potem podzielili
miedzy siebie kraj, aby go obejść. Achab poszedł osobno jedną drogą. Obadiasz zaś poszedł
osobno drugą drogą.

7 As Obadiah was walking along, Elijah met him. Obadiah recognized him, bowed down to the ground, and said, „Is it really you, may lord Elijah?”

7NIV11* As Obadiah was walking along, Elijah met him. Obadiah recognized him, bowed down to the ground, and said, “Is it really you, my lord Elijah?”
8BT* Kiedy Obadiasz był w drodze, zdarzyło się, że właśnie spotkał go Eliasz.
A on go poznał i upadłszy na twarz, powiedział: „Czyś to ty, panie moj, Eliaszu?”

Judah, Tamar, etc kevin Rolly

8 „Yes,” he replied. „Go tell your master, 'Elijah is here.’”

8NIV11* “Yes,” he replied, “Go tell your master, ‘Elijah is here.’ “
8BT* Eliasz mu
odpowiedział: „Ja. Idź, powiedz swemu panu: „Oto jest Eliasz”>>.

Adam Smith – book and other Adam Smith map

9 „What have I done wrong.” asked Obadiah, that you are handing your servant over to Ahab to be put to death?

9NIV11* “What have I done wrong,” asked Obadiah, “that you are handing your servant over to Ahab to be put to death?
9NIV* Obadiasz zaś rzekł: „Czym
zgrzeszyłem, że wydajesz twego sługę an śmierć z ręki z Achaba?

Location of Mount Carmel

10 As surely as the LORD your God lives, there is not a nation or kingdom claimed you were not there, he made them swear they could not find you.

10NIV11* As surely as the LORD your God lives, there is not a nation or kingdom where my master has not sent someone to look for you.
10BT* Na życie Pana, Boga
twego! Nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój pan, aby cię odszukać. Gdy
zaś powiedziano: „Nie ma”, to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi na to,
że ciebie nie można znaleźć.

11 But now you tell me to go to my master and say. 'Elijah is here.’

11NIV11* But now you tell me to go to my master and say. ‘Elijah is here.’
11BT* Ty zaś teraz mówisz: „Idź, powiedz twemu panu: Oto jest
Eliasz”.

1 Kings 18:1-3 After a long time, in the third year, the word of the Lord  came to Elijah: “Go and present yourself to Ahab, and I will send rain on  the. -

12 I don’t know where the Spirit of the LORD may carry you when I leave you. If I go and tell Ahab and he diesn’t find you, he will kill me. Yet I your servant have wirshiped the LORD since my youth.

12NIV11* I don’t know where the Spirit of the LORD may carry you when I leave you. If I go and tell Ahab and he does’t find you, he will kill me. yet I your servant have worshiped the LORD since my youth.
12BT* Przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od ciebie, to tchnienie Panskie uniesie
ciebie, nie wiem dokąd. Gdy zaś przyjdę powiedzieć Achabowi, a on cię nie znajdzie, to
wówczas może mnie zabić! A wszak twój sługa boi się Pana od swej młodości.

13 Haven’t youb heard, my lord, what I did while Jazebel was killing the prophets of the LORD? I hid a hundred of the LORD’s prophets in two caves, fifty in each, and supplied them with food and water.

13NIV11* Haven’t you heard, my lord, what I did while Jezebel was killing the prophets of the LORD? I hid a hundred of the LORD’s prophets in two caves, fifty in each, and supplied them with food and water.

13BT* Czyż nie
oznajmiono memu panu, co uczyniłem, kiedy Izabel zabijała proroków Pańskich? Jak wówczas
ukryłem stu ludzi spośród proroków Pańskich, po pięćdziesięciu w grocie, i żywiłem ich
chlebem i wodą.

14 And now you tell me to go to my master and say, 'Elijah is here.’ He will kill me!”

14NIV11* And now you tell me to go to my master and say, ‘Elijah is here.’ He will kill me!”

14BT* A ty teraz mówisz: „Idź, powiedz twemu panu: Oto jest Eliasz!” Ależ on
mnie zabije.!”

Adam StykaChrystus Król olej na płótnie, 1944Kościół pallotynów, Warszawa
Styka Skaryszewska, anty Florian 2007, Flousznik

15 Elijah said, „As the LORD Almighty lives, whon I sereve, I will surely present myself ti Ahab today.”

15NIV11* Elijah said, “As the LORD Almighty lives, whom I serve, I will surely present myself to Ahab today.”
15BT* Na to Eliasz odpowiedział: „Na życie Pana Zastępów, któremu służę,
zaprawdę dziś mu się ukażę”.

Part of DNA? Lizabeth Anne

Elijah on Mount Carmel

NIV11* Elijah on Mount Carmel

16 So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah.

16NIV11* So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah.
16BT* Obadiasz więc poszedł naprzeciw Achaba, zaraz go
zawiadomił <i natychmiast uciekł>. Achab zaś poszedł naprzeciw Eliasza.

Anne

17 When he saw Elijah, he said to him, „Is that you, you troubler of Israel?”

17NIV11* When he saw Elijah, he said to him, “Is that you, you troubler of Israel?”
17BT* Gdy Achab
zobaczył Eliasza, powiedział mu: „To Ty jesteś ten dręczyciel Izraela!”

18 „I have not made trouble for Israel,” Elijah replied. „But you and your father’s family have. You have abandoned the LORD’s commands and have followed the Baals.

18NIV11* “I have not made trouble for Israel,” Elijah replied. “But you and your father’s family have. You have abandoned the LORD’s commands and have followed the Baals.
18BT* A on mu odrzekł:

Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem przykazań
Pańskich, a ponadto ty poszedłeś za Baalami.

19 Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel. And bring the four hundred and fifty prophets of Baal and the four hundred prophets of Asherah, whi eat at Jezabel’s table.”

19NIV11* Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel. And bring the four hundred and fifty prophets of Baal and the four hundred prophets of Asherah, who eat at Jezebel’s table.”
19BT* Więc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić
przy mnie całego Izraela na gorze karmel, a także czterystu pięćdziesięciu proroków Baala oraz
czterystu proroków Aszery, stołowników Izabel”.

20 So Ahab sent word throughout all Israel and assembeld the prophets on Mount Carmel.

20NIV11* So Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel.
Sąd Boży nad prorokami pogańskimi

20BT* Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel.

21 Elijah went before the people and said, „How long will you waver between two opinions? If the LORD is God follow him; but if Baal is God, follow him.”

But the people said nothing.

21NIV11* Elijah went before the people and said, “How long will you waver between two opinions? If the LORD is God, follow him; but if Baal is God, follow him.”

But the people said nothing.
21BT* Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: „Dopókiż będziecie chwiać się na obie
strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie
jemu!” Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa.

22 Then Elijah said to them, „I am the only one of the LORD’s prophets left, but Baal has four hundred and fifty prophets.

22NIV11* Then Elijah said to them, “I am the only one of the LORD’s prophets left, but Baal has four hundred and fifty prophets.
22BT* Wtedy Eliasz przemówił do ludu: „Tylko ja
sam ocalałem jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu.

23 Get two bulls for us. Let Baal’s prophets choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood but notvset fire to it. I will prepare the other bull and put it on the wood but not ser fire to it.

23NIV11* Get two bulls for us. Let Baal’s prophets choose one for themselves, and the let them cut it into pieces and put it on the wood but not set fire to it. I will prepare the other bull and put it on the wood but not set fire to it.

23BT* Wobec
tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go
oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś oprawię drugiego
cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę.

Foundations of My Faith: The Prophets of Baal Defeated

24 Then you call on the name of the LORD. The god who answers by fire-he is God. Then all the people said, „What you sag is good.”

24NIV11* Then you call on the name of your god, and I will call on the name of the LORD. The god who answers by fire-he is God.”
Then all the people said, “What you say is good.

24BT* Potem wy będziecie wzywać
imienia waszego boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg,
ktory odpowie ogniem, jest [naprawdę] Bogiem”. Caly lud, odpowiadając na to zawołał
„Dobry pomysł!”

25 Elijah said to the prophets of Baal, „Choose one of the bulls and prepare it first, sunce there are si many of you. Calk on the name of your god, but do not light the fire.”

25NIV11* Elijah said to the prophets of Baal, “Choose one of the bulls and prepare it first, since there are so many of you. Call on the name of your god, but do not light the fire.”
25BT* Eliasz więc rzekł do proroków Baala: „Wybierzcie sobie jednego młodego
cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego boga, ale
ognia nie podkładajcie!”

baal

26 So they took the bull giveb then and prepared it.

Then they called on the name of Baal from morning till noon. „Baal, answer us!” they shouted. But there was no response; no obe answered. And they danced around the altar they had made.

26NIV11* So they took the bul given them and prepared it.

Then they called on the name of Baal from morning till noon. “Baal, answer us!” they shouted. But there was no response; no one answered. And they danced around the altar they had made.

26BT* Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od
rana aż do południa, wołając: „O Baalu, odpowiedz nam!” Ale nie było ani głosu, ani
odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali.

27 At noon Elujah began to taunt them. „Shout louder!” he said. „Surely he us a god! Perhaps he is deep in thought, or busy, or traveling. Maybe ge is sleeping and must be awakened.”

27NIV11* At noon Elijah began to taunt them. “Shout louder!” he said. “Surely he is a god!

Perhaps he is deep in thought, or busy, or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened.”

27BT* Kiedy zaś
nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: „Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może
zamyślony albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi!”

1 Kings 18 Elijah Pwns The Prophets of Baal

28 So they shouted lauder and slashed themselves with swords and spears, as was their custom, until their blood flowed.

28NIV11* So they shouted louder and slashed themselves with swords and spears, as was their custom, until their blood flowed.

28BT* Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami,
aż się pokrwawili.

29 Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. But there was no response, no one answered, no one paid attention.

29NIV11* Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for evening sacrifice. But there was no response, no one answered, no one paid attention.
29BT* Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu
składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi.

Vasily – Munchen –

30 Then Elijah said to all the people, „Come here to me.” They came to hin and he repaired the altar of the LORD, which had been torn down.

30NIV11* Then Elijah said to all the people, “Come here to me.” They came to him, and he repaired the altar of the LORD, which had been torn down.
30BT* Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: „Zbliżcie się do mnie!” A oni przybliżyli się do niego. Po
czym naprawił rozwalony ołtarz Pański.


31 Elijah took twelve stones, one for each of the trubes descended from Jacob, ti whom the word of the LORD had cone, saying, „Your name shall be Israel.”

31NIV11* Elijah took twelve stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the LORD had come, saing, “Your name shall be Israel.”
31BT* Potem Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby
pokoleń potoków Jakuba, któremu Pan powiedział: „Imię twoje będzie Izrael”.

32 With the stones he built an altar in the name of the LORD, abd he dug a trench around it large enough to hold twi seahs of seed.

32NIV11* With the stones he built an altar in the name of teh LORD, and he dug a trench around in large enough he hold two seahs of seed.

32BT* Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza, ku czci Pana i wykopał dookoła ołtarza rów o pojemności dwóch sea ziarna.

Jackson P.

I AM COMING SOON! : JEHOVAH HE IS GOD! JEHOVAH HE IS GOD!

33 He arranged the wood, cut the bull into pieces and laid it on the wood, cut the bull into pieces and laid it on the wood. Then he said to them, „Fill four large jars with water and pour it on the offering and on the wood.”

33NIV11* He arranged the wood, cut the bull into pieces and laid it on the wood. Then he said to them, “Fill four large jars with water and pour it on the offering and on the wood.”
33BT* Potem ułożył drwa i
porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach.

Growing Through Prayer: W7D4 - Love God Greatly

34 „Do it again,” he said, and they did it again. „Do it a third time,” he ordered, and they did itvthe thurd time.

34NIV11* “Do it again,” He said, and they did it again.

Do it a third time,” he ordered, and they did it the third time.
34BT* i rozkazał:

Napełnijcie cztery dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa!” I tak
zrobili. Potem polecił: „Wykonajcie to drugi raz!” Oni zaś to wykonali. I
znów nakazał: „Wykonajcie trzeci raz!”

Hope For Today - Good Morning Family and Friends May 15,2018 Heroes of the  Bible : Elijah took twelve stones, one for each of the tribes descended  from Jacob, to whom the

35 The water ran down around the altar and eveb filled the trench.

35NIV11* The water ran down around the altar and even filled the trench.
35BT* Oni zaś wykonali to po raz
trzeci, aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów.

36 At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed: „LORD the God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command.

36NIV11* At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and played: “LORD, the God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command.
36BT* Następnie w
porze składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: „O Panie,
Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty
jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko
uczyniłem.

37 Answer me, LORD, answer me, so these people will know that you, LORD, are God, and that you are tuning their hearts back again.”

37NIV11* Answer me, LORD, answer me, so these people will know that you, LORD, are God, and that you are turning their heart back again.”

37BT* Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał,
że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce”.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

38 Then the fire of the LORD fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones and the soil, and also licked up the water in the trench.

38NIV11* Then the fire of the LORD fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones and the soil, and also licked up the water in the trench.
38BT* A wówczas
spadł ogień od Pana <z nieba> i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł,
jako też pochłonął wodę z rowu.

1 Kings 18 -38 Then the fire of the LORD fell, and consumed the

39 When all the people saw this, they fell prostrate and cried, „The LORD-he is God! The LORD-he is God!”

39NIV11* When all the people saw this, they fell prostrate and cried, “The LORD-he is God!

The LORD-he is God!”

39BT* Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a
potem rzekł: „Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!”

40 Then Elijah commanded them, „Seize the prophets of Ball. Don’t let abyone get away!” They seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered there.

40NIV11* Then Elijah commanded them, “Seize the prophets of Baal. Don’t let anyone get away!” They seized them, and Elijah had them brought down the Kishon Valley and slaughtered there.

40BT* Eliasz zaś im rozkazał: „Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie
ujdzie!” Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził och do potoku Kiszon
i tam ich wytracił.

1 Kings 18 KJV - My Bible

Koniec klęski szuszy

41 And Elijah said to Ahab, „Go, eat and drink, for there is the sound of heavy rain.”

41NIV11* And Elijah said to Ahab, “Go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain.”
41BT* Potem Eliasz powiedział Achabowi: „Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos
deszczu”.

42 So Ahab went off ti eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground and put his face berween his knees.

42NIV11* So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of carmel, bent down to the ground and put his face between his knees.

42BT* Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt
Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana.

1 Kings, chapter 18 NIV 1 Kings 18:1 After a long time, in the third year,  the word of the LORD came to Elijah: "Go and present yourself to Ahab, and  I. - ppt download

{2017-03-18-5’-09:28-Poland-Warsaw-Fieldorfa-Church Pio -after Ikea buy lamp Edisson…}

43 „Go and look toward the sea, he told his servant. And he went up and looked. „There is nothing there,” he said.

Seven times Elijah said, „Go back.”

43NIV11* Go and look toward the sea,” he told his servant. And he went up and looked.

There is nothing there,” he said

Seven times Elijah said, “Go back.”

43BT* Potem powiedział swemu słudze: „Podejdź no, spójrz w stronę morza!”
On poszedł, spojrzał i went powiedział: „Nie ma nic!” Na to mu odrzekł:
„Wracaj siedem razy!”
{2022-08-17-Poland – Zdów, Bobolice…Red Mill}

1 Kings 18:41 And Elijah said to Ahab, “Go, eat and drink, for there is the  sound of a heavy rain.” - ppt download

44 The seventh time the sevant reported. „A cloud as samll as a man’s hand is rising from the sea.”

So Elijah said, „Go and tell Ahab, 'Hitch up your chariot and go down before the rain stops you.'”

44NIV11* The seventh time the servant reported, “A cloud as small as a man’s hand is rising from the sea.”

SoElijah said, “Go and tell Ahab, ‘Hitch up your chariot and go down before the rain stopes you.’ “

44BT* Za siódmym razem [sługa] powiedział: „Oto
obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza!” Wtedy mu rozkazał:
„Idź, powiedz Achabowi: „Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie
zaskoczył”>>.

45 Menwhile, the sky grew blacj with clouds, the wind rose, a heavy rain started falling and Ahab rode off to Jezreel.

45NIV11* Meanwhile, the sky grew black with clouds, the wind rose a heavy rain started filling and Ahab rode off to Jezreel.
45BT* Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadla
ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel.

Shutterstock

46 The power of the LORD came on Elijah and, tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel.

46NIV11* The power of the LORD came on Elijah and, tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel.
46BT* A ręka Pańska
wspomogła Eliasza, bo opasawszy swe biodra pobiegł przed Achabem w
kierunku Jizrel.