ksh$
i103 50% pon en

Rozdział 4
Zmiana umowy spółki i emisja akcji
Oddział 1
Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji
Art. 300 index 103. Emisja akcjo stanowi zmianę umowy spółki. Zachowanie przepisów o zmianie umowy spółki nie jest wymagane, jeżeli emisja akcji następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji.
Art. 300 [103]. The issuance of shares constitutes a change to the company’s articiles of association. Compliance with the provision regarding changes to the articles of association is not required if the issuance of shares occurs through a resolution of sharegolders based on teh existing provisions of the company’s articles of association, specying the maximum neiumber of shares and their issuance deadline (reffered to as simplified share issunace),


Art. 300 index 102. §1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.
§2. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do rejestru. Zgłoszenie zmiany umowy spółki nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały walnego zgromadzenia.
§3. Przepisy art. 164 §3, art 165, art. 169 i art. 172 stosuje się odpowiednio do zarejestrowania zmiany umowy spółki i skutków stwierdzenia braków wynikających z niedopełnienia przepisów prawa po zarejestrowaniu zmian.
Art. 300 [102]. §1. Changing the company’s articles of association requires a resolution of the general meeting and registration.
§2. The management board submits the change to the articles of association for registration. The notification of the charge to the articles of association cannot occur mor than sixt months after the date of the general meeting’s resolution.
§3. The provisions of Art. 164, Art. 165, Art. 169, and Art. 172 apply accordingly to the registration of changes to the company’s articles of association and the consequences of identifying deficiencies resulting from non-compiliance with legal regulations after registration”.

Oddział 5
Walne Zgromadzenie
Art. 300 index 101. Przepisy art. 422-427 stosuje się odpowiednio do uchwał akcjonariuszy.
Art. 300 [101]. The provisions of Art. 422-427 apply accordingly to resolutions of shareholders.”
Art. 300 index 100. §1. Uchwały walnego zgromadzenia umieszcza się w protokole. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania zgromadzenia i jego zdolność do podjęcia uchwał oraz wymienia się podjęte uchwały, a także w odniesieniu do każdej uchwały liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie akcji, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, przeciw i „wstrzymujących się” oraz głoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się dowody zwołania walnego zgromadzenia, listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Art. 300 [100]. The resolution of the general meeting are recorded in the minutes. The minutes confirm teh regularity of covening the general meeting and its capcity to adopt resolution. Teh minutes also list the adopeted resolutions, including the number of shares from which valid votes, the number of valid votes, the number of votes „for,” „against,” and „abstaining,” as well as any objections raised. Evidence of convening the genereal meeting, a list of attendees’ sighatures, and a list of shareholders voting using electronic means of communication are attached to the minutes.

§2. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki umieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. Wypis protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgo protokołów.
§2. Resolutions concerning amendments to teh company’s articles of association are recorder in teh minutes drawn up by a notary. Teh except from teh minutes, along with evidence of convening teh general meeting, is attached to the minutes book by the management board.
§3. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.
§3. Resolution of teh general meeting must be signed by those present or aat least by the chairman and teh person preparing the minutes.
§4. Uchwały podjęte na piśmie zgodnie z art. 300 index 80 zarząd wpisuje do księgi protokołów. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dołącza się do księgi protokołów w postaci wydruków uchwał poświadczonych podpisem członka zarządu.
§4. Resolution adopted in writing in accordance with Art. 300[80] are entered into the minutes book by the managmenet board. Resolutions adopted using electronic means of communication are atatched to teh minutes book in the form of printed resolution certified by a member of teh management board.
§5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
§5. Shareholders can review the minutes book and also request certified copeis of resolutions issued by the management board.
Art. 300 [101]. Przepisy art. 422-427 stosuje się odpwoeidnio do uchwał akcjonarisuzy.
Art. 300[101] The provisions of Art. 422-427 apply accordingly to resolutions of shareholders.
Art. 300 index 99. §1. Głosowanie jest jawne.
§2. Tajne głosowanie zarządza się przy podejmowaniu uchwały w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków organów spółki, udzielenia im absolutorium lub pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
Art. 300index 99. §1. Voting is public. §2. Secret voting is conducted when adopting a resolution regarding the appointment, dismissal, or suspension of the activities of members of the company’s bodies, granting them discharge, or holding them accountable. Secret voting is also conducted upon the request of at least one of the shareholders present or represented at the general meeting.”
Art. 300 index 98. §1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej.
Section 1: Resolution are adopted by an absolute majority of votes, unless the provisions of thsi section or the company’s articles of association provide otherwise.
§2. Uchwała dotycząca:
1) zmiany umowy spółki,
2) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
3) emisjo obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
4) rozwiązania spółki
– zapada większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki.
Section 2: A resolution concerning:
1. Amendment of the company’s articles of association,
2. Sale of the enterprise or its organized part,
3. Issuance of convertible bonds and bonds with preferential rights,
4. Dissolution of the company, is adopted by a majority of three-fourths of the votes, unless the company’s articles of association provide for stricter conditions.
Section 3: A resolution concerning or diminishes the individual rights of specific shareholders requires the consent of all shareholders affected by it.
Section 4: If the company has shares with different rights, a resolution concerning an amendment to the company’s articles of association that affects the rights of shareholders in the group shareholders holding homogeneous shares whose rights are affected by the amendment. In the group of shareholders, the resolution is adopted by the majority of votes required for such a resolution at the general meeting. The absence of shareholders whose rights are affected does not prevent the adoption of the resolution by the general meeting.


§3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa indywidualne poszczególnych akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
§4. Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwała dotycząca zmiany umowy spółki naruszająca prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji powinna być podjęta w drodze oddzielnego glosowania na walnym zgromadzeniu w grupie akcjonariuszy akcji jednorodzajowych, których prawa są naruszane w wyniku zmiany umowy spółki. W grupie akcjonariuszy uchwała zapada większością głosów, jaka jest wymagana do podjęcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu. Nieobecność akcjonariuszy, których prawa są naruszane, nie wstrzymuje podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.
§5. Przepisu §4 nie stosuje się do emisji akcji nieuprzywilejowanych.
{2024-05-15 }
Section 6: Section 4 does not apply to the issuance of non preferential shares.
§6. W głosowaniu nad ograniczeniem lub zniesieniem przywilejów z akcji niemej akcjonariuszowi tej akcji przysługuje prawo głosu.
Section 6: In the vote on limiting or abolishing privileges from silent shares, the shareholder the right to vote on such shares has the right to vote.
§7. Zniesienie przywileju akcji niemej powoduje uzyskanie przez akcjonariusza prawa głosu z takiej akcji.
Section 7: Abolishing the privilege of silent shares grants the shareholder the right to vote on such shares
{2024-05-16 … after analizes version of Bible …. and Murdock drink many cuples of cofee… and microscop magentic 950 …. in Campus of Murdock’s
Art. 300 index 97. §1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Article 300 i. 97 During the general meeting, the management board is obliged to provide a shareholder with information concerning the company if it is justified for the assessment of the matter included in the agenda.
§2. Przepisy art. 428 §2-7 oraz art. 429 stosuje się odpowiednio do udzielenia akcjonariuszowi informacji przez zarząd.
Section 2: The provision of Article 428 Sections 2-7 and Article 429 apply accordingly to providing information to shareholders by the management board.


Art 300i96. A shareholder cannot vote personally, through a proxy, or as a proxy for another person when it comes to resolutions concerning their liability towards the company for a reason, including granting discharge, exemption from obligations towards the company, or disputes between them and the company.
Art. 300 index 96. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani jako pełnomocnik, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym dotyczących udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.
Art. 300 index 95. §1. A shareholder may participate in the general meeting and exercise the right to vote in person or through a proxy.
Art. 300 95. §1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz ć prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
§2. The power of attorney for participation in the general meeting and the exercise of the right to vote requires written from under penalty of invalidity. A copy of the power or attorney is attached to the minutes book. The company takes appropriate, proportionate actions to identify the shareholder and the proxy for the purpose of verifying the the validity of the power of attorney.
§2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym, zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów. Spółka podejmuje odpowiednie, proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
§3. A member of the management board or an employee of the company cannot be a proxy at the general meeting.
§3. Członek zarządu ani pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
§4. The provision regarding the exercise of the right to vote a proxy apply to the exercise of the right to vote by another representative.”
§4. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.Art. 300 index 94. §1. If the provisions of this section or the company agreement do not state otherwise, the general meeting is valid regardless of the number of represented shares.
Art. 300 index 94. §1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowy spółki nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
§2. The general meeting may decide on breaks during the proceedings by a majority of two-thirds of the votes. In total, the breaks cannot last longer than thirty days.
§2. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
§3. The chairman of the general meeting does not have the right to remove or charge the order of matters placed on the agenda without unanimous resolution of the general meeting.
§3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez jednomyślnej uchwały walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
Art. 300index93. §1. On the day of the general meeting, the management board presents at the place of the general meeting alist of those entitled to participate in the general meeting in accordance Art. 300 index 92. The list is signed by the management board and includes the names and surnames or company names of the entitled persons, their address for deliveries or electronic deliveries, or email adresses, the number, series and number of shares, as well as the number of votes they are entitled to.
Art. 300 index 93. §1. W dniu walnego zgromadzenia zarząd wykłada w miejscu odbycia walnego zgromadzenia listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 300 index 91, podpisaną przez zarząd, zawierającą nazwiska i imiona oraz firmy (nazwy) uprawnionych, ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych lub adresy poczty elektronicznej, liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
§2. The entitled person may request the list referred to in §1 to be sent to them free of charge by electronic mail, providing the address to which the list should be sent.”
§2. Uprawniony może żądać przesłania mu listy, o ktorej mowa w §1, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Art. 300 index 93. §1. W dniu walnego zgromadzenia zarząd wyklada w miejscu odbycia walnego zgromnadzenia listę uprawnionych doi uczwsetwnictwa w waonym zgdormnadzznieu zgodnie z art 300 index 91, podpsianą przez zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnonych, ich adresuy do doręczen albo adresy do doręczeń elektronicznych lub adresy poczty elektronicznej, liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im glósów.
§2. The entitled person may request the list reffered to in §1 to be sent to them free of charge by electronic mail, providing the adress to whicjh the list should be sent.’
§2. Uprawniony może zażądać przesłania mu listy, o ktorej mowa w §1, noodplatnie pocztą elektroncizną, podając adres, na kóry lista powinna być wyslna.
Art. 300 index 92. §1. The company agreement may allow participation in the general meeting using electronic communication methods, including:
Art. 300 index 92. §1. Umowa spółki może dopuszczać uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1. Real-time transmission of the general meeting proceedings;
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2. Two-way real-time communication, during which shareholders can express their views during the general meeting while being in a location other than the meeting place;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad;
3. Personal or proxy voting during or before the general meeting
§2. Shareholders’ participation in the general meeting may be subject only to requrements and limitations necessary for shareholder identification and ensuring the security of electronic communication. Detailed rules regarding participation in general meeting using electronic communication methods are specified in the general meeting regulations.
§2. Uczestnictwo akcjonmariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonarisuzy i zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji elejtronicznej. Szczaególowe zasady dotyczące sposobu ucxzestnictwa w walnym zgromadzeniu przyt wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin walnego zgromadzenia.
……………
Art. 300 index 91. The person entered in teh shareholders’ register three days before the genereal meeting is entitled to participate in teh general meeting.
Art. 300 index 91. Uprawnionym do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem walnego zgromadzenia.

Art. 300 index 90. Resolution can be adopted despite the lack of formal convening of the general meeting if all shares are represented and no one present has objected to holding the general meeting or including specific matters on the agenda. „
Art. 300 index 90 Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli wszystkie akcje są reprezentowane, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

Art. 300 index 89 §1. In matters not covered by the agenda, a resolution cannot be adopted unless all shares are represented at the general meeting, and no one present has objected to the adoption of the resolution.
Art. 300 index 89. §1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że wszystkie akcje są reprezentowane na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
§2. A motion to convene an extraordinary general meeting and motions related to the agenda can be adopted, even if they were not included in the agenda”.
§2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski i charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie zostały umieszczone w porządku obrad.

Article 300 index 88:
1. The general meeting shall take place at the company’s registered office unless the company’s articles specify a different location. If the company’s article indicate a general meeting location outside the territory of the Republic of Poland, they must also specify at least one additional general meeting location within the territory of the Republic of Poland. A change to the company’s articles establishing a general meeting location outside the territory of the Republic of Poland requires a unanimous resolution of the general meeting.
Art. 30088. §1. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca. W przypadku gdy umowa spółki wskazuje miejsce walnego zgromadzenia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powinna wskazywać dodatkowo przynajmniej jedno miejsce walnego zgromadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana umowy spółki ustalająca miejsce walnego zgromadzenia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga jednomyślnej uchwały walnego zgromadzenia.
2. The general meeting may also be held in another location if all shareholders agree to it in written form.
§2. Walne zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej.
3. A general meeting held outside the territory of the Republic of Poland cannot resolution that require inclusion in a protocol drawn up by a notary.
§3. Walne zgromadzenie odbywające się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie może podejmować uchwał wymagających umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza.

Article 300 index 87
1. The general meeting shall be convened by electronic mail to the address of the shareholder entered in the register of shareholders, to the address for electronic deliveries, or by registered letter or courier parcel. The notice of the general meeting shall be sent at least two weeks before the designated date of the general meeting.
Art. 300 index 87. §1. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną mna adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy, an adres do doręczeń elektronicznych lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.
2. The notice of the general meeting shall specify the date, time, and place of general meeting, as well as the detailed agenda.
§2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. In the case of intended amendments to the company’s articles of association, the existing provisions must be referred to, as well as the content of the proposal changes. If justified by the significant scope of the intended changes, the draft of the new consolidated text of the company’s articles of association should be attached.
§3. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian, a jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian – załączyć projekt nowego tekstu jednolitego umowy spółki.
4. If the possibility of participating in the general using meeting using electronic communication means in foreseen, the notice of the general meeting should include a detailed description of how participate in the general meeting and exercise the right to vote.
§4. Jeżeli przewiduje się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
Article 300 index 86.
§1. Shareholders representing at least one twentieth of the total votes or total number of shares may demand the inclusion of specific matters on the agenda of the upcoming general meeting. The request should be submitted to the management board no later than ten days before the designated date of the general meeting. The request should include a justification or a draft resolution regarding the proposed agenda item.
Art. 300 index 86. §1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie póżniej niż na dziesięć dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
§2. The request referred to in §1 must be submitted to the management board in written form.
§2. Żądanie, o którym mowa w §1, należy złożyć zarządowi w formie dokumentowej.
§3. The management board is obliged to promptly, but no later than seven days before the designated date of the general meeting, notify of any changes to the agenda introduced upon the request of a shareholder or shareholders. The notification shall be made in the manner appropriate for convening a general meeting.
§3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na siedem dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, zawiadomić o zmianach w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Zawiadomienie następuję w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
Article 300 index 85
§1. Shareholders representing at least one twentieth of the total votes or total number of shares may demand the convening of an extraordinary general meeting and the inclusion of specific matters on the agenda of that meeting.
Art. 300 index 85. §1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
§2. The request for convening an extraordinary general meeting must be submitted to the management board in written form.
§2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi w formie dokumentowej.
§3. If within two weeks from the date of presenting the request to the management board, the extraordinary general meeting is not convened, the registry court may authorize the shareholders who made the requests to convene the extraordinary general meeting. The court grants authorization unless the request for convening the extraordinary general meeting is clearly unfounded, and it designates the chairman or that general meeting.
§3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na ich wniosek, akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd udziela upoważnienia, chyba że żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest oczywiście bezzasadne, oraz wyznacza przewodniczącego tego walnego zgromadzenia.
§4. The assembly referred to in §1 shall adopt a resolution determining whether the costs of covening and holding the extraordinary general meeting should be borne by the company. Shareholders who requested the covening of the general meeting may apply to the registry court for exemption from the obligation to cover the costs imposed by the resolution of the assembly reffered to in §1. The court grants the exemption if the request for convening the extraordinary general meeting was justified by the company’s interest or the justified interest of the shareholders.
§4. Zgromadzenie, o którym mowa w §1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane walne zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia, o którym mowa w §1. Sąd udziela zwolnienia, jeżeli żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia było uzasadnione interesem spółki lub uzasadnionym interesem akcjonariuszy.
§5. In the notice convening the extraordinary general meeting referred to in §3, referencie must be made to the decision of the registry court.
§5. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w §3, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
§6. Shareholders who demanded the convening of the extraordinary general meeting have the executive right to revoke.
§6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, mają wyłączne prawo do jego odwołania.
Article 300 index 84. §1. The general meeting is convented by the management board.
Art. 300 index 84 . §1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
§2. The supervisory board may convene and ordinary general meeting if the management board fails to do so within the period specified in this section or in the company’s articles of association, and an extraordinary general meeting if it deems it necessary.
§2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym oddziale lub umowie spółki, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
§3. The company’s articles of association may also the right referred to in §2 to another person.
§3. Umowa spółki może przyznać uprawnienie, o którym mowa w §2, także innej osobie.
§4. In the case referred to in Article 300 index 56 §6, a member of the management board is obliged to convene the general meeting. The provision of §1 does not apply.
§4. W przypadku, o którym mowa w art. 300 index 56 §6, członek zarządu jest obowiązany zwołać walne zgromadzenie. Przepisu §1 nie stosuje się.
§5. The convener has the right to revoke the general meeting taking into account Article 300 index 85 §6.
§5. Zwołujący ma prawo odwołania walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem art. 300 index 85 §6.

Article 300 index 83.
„Company Deed and Company Statute/Charter/Bylaws cannot limit the rights of minority shareholders as specified in the provisions of this section. However, it can grant these rights to shareholders representing a smaller fraction of the total votes or total number of shares.
Art. 300 index 83. Umowa spółki nie może ograniczać wskazanych w przepisach niniejszego oddziału uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych, natomiast może przyznać te uprawnienia akcjonariuszom reprezentującym mniejszy ułamek ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczny akcji.

Article 300 index 82.
1) Ordinary general meetings should be held within six months after the end of each fiscal year.
§1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2) The agenda of an ordinary general meeting should include:
§2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:
1. Consideration and approval of the management board’s report on the company’s activities and the financial report for the previous fiscal year.
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. Adoption of a resolution regarding dividend payment or covering losses.
2) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy albo o pokryciu straty;
3. Granting absolution to the members of the company’s bodies for the performance of their duties.
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3) The provision in §2 point 3 applies to all individuals who served as members of the company’s bodies in the last fiscal year. Members of the company’s bodies whose mandates expired before the general meeting have the right to participate in the meeting, review documents mentioned in §4, and submit written comments. Requests to exercise these rights should be submitted to the management board in writing no later than one week before the general meeting. Requests to exercise these rights should be submitted to the management board in writing no later than one week before the general meeting.
§3. Przepis §2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spolki, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których mowa w §4, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem.
4) Documents corresponding to the content of the management board’s report on the company’s activities, the financial report, the supervisory board’s report, the non-executive director’s report, the non-executive directors’ report, or the audit report are provided to shareholders upon their request. Such requests can be made to the management board from the date of convening the ordinary general meeting. Documents are made available promptly, no later than two business days from the date of the requests. Upon the shareholder’s request, documents can be provided in electronic form, including through electronic communication methods.
§4. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej, sprawozdaniu dyrektorów niewykonawczych lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone zarządowi licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5) The agenda of an ordinary general meeting may also include the consideration and approval of the financial report of the capital group as defined by accounting regulations, as well as others matters not listed in §2.
§5. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w §2.
6) If the company’s operation were suspended throughout the entire fiscal year and the accounting books were not closed at the end of that fiscal year, the ordinary general meeting may not be held if the shareholders decide so. In such a case, the agenda of the next ordinary general meeting also includes matters specified in §2 related to the fiscal year which the company’s operations were suspended.
§6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć, jeżeli akcjonariusze tak postanowią,. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia są również sprawy, o których mowa w §2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.Article 300 index 81.
1. Resolution of shareholders, apart from other matters listed in this section or the company’s agreement, require:
Art. 300 index 81. Uchwały akcjonariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga:
1. Consideration and approval of the management board’s report on the company’s activities and the financial report for the previous fiscal year, as well as granting absolution to the members of the company’s bodies for the preferences of their duties.
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielnie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Disposal and leasing of the enterprise or its organized part, as well as the establishment of limited property rights on them.
2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Acquisition and disposal of real estate, perpetual usufruct, or a participation in real estate, unless otherwise stipulated in the company’s agreement.
3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
4. Issuance of convertible bonds or bonds with preferential rights and issuance of subscription warrants as referred to in Article 300 index 19.
4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 300 index 119;
5. Conclusion of an agreements as specified in Article 4 §1 point 4 letter f
5) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 §1 pkt 4 lit. f
Article 300 index 80
1. Resoultion of shareholders are adopted at the general meeting or outside the general meeting in writing or by using electronic comunication methods.
Art. 300 index 80. §1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Shareholders may vote using electronic communication methods if they have been specified in the company’s agreement or if all shareholders have expressed their consent to this voting method in documentary form.
§2. Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostały one wskazanie w umowie spółki albo wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania.
Akcjonariusze mogą glosować na piśmie, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania.
3. The provision of Article 300 index 99 §2 do not apply to resolutions adopted in accordance with §2.
§3. Do uchwał podejmowanych zgodnie z §2 przepisu art. 300 index 99 §2 nie stosuje się.
Rada Dyrektorów
Article 300 index 79
1. In an agreement between a company and a director, as well as in any dispute with the director, the company shall be represented by a proxy appointed by a resolution of shareholders.
Art. 300 index 79. §1. W umowie między spółką a dyrektorem, jak również w sporze z nim, spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy.
2. The shareholders’ resolution may determine the remuneration of directors.
§2. Uchwała akcjonariuszy może określić wynagrodzenie dyrektorów.
3. The company’s agreement may stipultate that in both the agreement and disputes between the company and an executive director, the company may also be represented by a non-executive director acting on the basis of a resolution of the borad of directors, adopted exclusively by non-executive directors.
§3. Umowa spolki może przewidywać, że w umowie, jak rownież w sporze między społką a dyrektorem wykonawczym społkę może reprezentować także dyrektor niewykonawczy, działający na postawie uchwały rady dyrektorów, podjętej wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych.
4. If a shareholder referred to in Article 300 index 14 is also a director, the provisions of paragraph 1 and 3 do not apply. Any legal transaction between ths shareholder and the company represented by them requires the form of a notarial deed. the notary notifies the registry court through the teleinformatics system of each such legal transaction.
§4. W przypadku gdy akcjonariusz, o ktorym mowa w art. 300 index 14, jest zarazem dyrektorem, przepisów §1 i 3 nie stosuje się. Czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notarisuz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


Article 300 index 78
1. If the board of directors is composed of multiple members and the company agreement does not contain any provisions on this matter, the joint action of two directors or one director together with a proxy is required for making statement on behalf of the company.
Art. 300 index 78. §1. Jeżeli rada dyrektorów jest wieloosobowa, a umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łączne z prokurentem.
2. Statements made to the company and deliveries of documents to the company can be made to either one director or a proxy.
§2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego dyrektora lub prokurenta.
3. Section 1 and 2 do not exclude the establishment of a power of attorney (prokura) and do not limit the rights of proxies arising from the provisions on power of attorney.
§3. Przepisy §1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.Article 300 index 77
1. The director’s right to represent the company applies to all judicial and extrajudicial actions of the company.
Art. 300 index 77. §1. Prawo dyrektora do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
2. The director’s right to represent the company cannot be legally restricted with regard to third parties.
§2. Prawa dyrektora do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.


Article 300 index 76
1. Except for Article 300 index 75, Section 2 and 3, the company’s agreement, the board directors’ regulations, or the board of directors’ resolution may delegate some or all of the management tasks of the company to one director or certain directors (executive directors). Directors who are not executive directors (non-executive directors) exercise continuous supervision over the company’s affairs.
§1. Z wyjątkiem art. 300 index 75 §2 i 3, umowa spółki, regulamin rady dyrektorów lub uchwała rady dyrektorów mogą delegować niektóre albo wszystkie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki na jednego dyrektora albo niektórych dyrektorów (dyrektorzy wykonawczy). Dyrektorzy niebędący dyrektorami wykonawczymi (dyrektorzy niewykonawczy) sprawują stały nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.
2. To carry out the management tasks of the company, an executive committee may be appointed consisting exclusively of executive directors.
§2. W celu wykonania czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki może zostać powołany komitet wykonawczy, w ktorego skład wchodzą wyłącznie dyrektorzy wykonawczy.
§3. Specific duties of non-executive directors include:
– Assessing the accuracy and reliability of reports as mentioned in Article 300 index 82, Section 2, point 1.
– Preparing and submitting an annual written report to the general assembly for the previosu fiscal year (non-executive directors’ report).
3.1. In cases where the company’s financial report is subject to statutory audit, the board of directors or its committee is required to notify the key auditor who conducted. the audit of the company’s financial report at least one week in advance of the meeting, which deals with matters specified in Section 3. The company ensures the participation of the key auditor or another representative of the auditing firm in the board of directors’ or committee’s meeting. During the meeting, the key auditor or another representative of the auditing firm presents a report on audit, including an assessment of the basis for the statement regarding the company’s ability its operations, and answers director’s questions.
§3. Do szczególnych obowiązków dyrektorów niewykonawczych należą:
1) ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 300 index 82 §2 pkt. 1 ;
2) sporządzanie oraz składanie walemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie dyrektorów niewykonawczych).
§3.index 1. W przypadku gdy sprawozdanie finasowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada dyrektorów lub jej komitet są obowiązani, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w §3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady dyrektorów lub jej komitetu. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie dyrektorów lub jej komitetowi sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania dyrektorów.
4. To exercise continuous supervision over the company’s affairs, a board of directors committe may be established, consisisting exclusively of non-executive directors.
§4. W celu sprawowania stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki może zostać powołany komitet rady dyrektorów, w skład którego wchodzą wyłącznie dyrektorzy niewykonawczy.
5. To fulfill their duites, each non-executive director may examine all company documents, review the compoany’s asset status, and request documents, infomation, reports, or explanation from directors, proxies, and employeess employed by the company based on an emplloyment contract or regularly performing specific tasks for the comapny based on a contract for a specific work, commission agreement, or similar contract. The request may also pertain to documents, infomation, reports, or explanations related to subsidiary companies and affiliated comapnies held by the addressee.
§5. W celu wykonania swoich obowiązków każdy dyrektor niewykonawczy może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od dyrektorów, prokurentów lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze wszelkich dokumentów, informacji, sprawozdań lub wyjaśnień oraz żądać ich przedstawienia na wskazanym posiedzeniu rady dyrektorów lub jej komitetu. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez jego adresata dokumenty, informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.


Article 300 i. 75
1. If the board of directors is composed of multiple members, all directors are obligated and entitled to jointly manage the company’s affairs, unless the company’s agreement or the board of directors’ regulations state otherwise.
Art. 300 index 75. §1. Jeżeli rada dyrektorów jest wieloosobowa, wszyscy dyrektorzy są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki lub regulamin rady dyrektorów stanowią inaczej.
2. Board of director’s resolutions, in addition to other matters specified in the law or the company’s agreement, require:

 • Making decisions of strategic importance for the company.
 • Establishing annual and multi-year business plans.
 • Determining the organizational structure of the company and shaping the fundamental functions related to business management.
  §2. Uchwały rady dyrektorów, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub umowie spółki, wymaga:
  1) podejmowanie decyzji o strategicznym znaczeniu dla spółki;
  2) ustalanie rocznych i wieloletnich planów biznesowych;
  3) ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki i ukształtowanie podstawowych funkcji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

3. The appointment of a proxy requires the consent of all directors. Any director can revoke the proxy.
§3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich dyrektorów. Odwołać prokurę może każdy dyrektor.

Article 300 index 74
1. The director may be dismissed at any time by a resolution of the shareholders. This does not deprive them of claims related to performance of their duties as a director.
§1. Dyrektor może być w każdym czasie odwołany uchwałą akcjonariuszy. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku dotyczącego pełnienia funkcji dyrektora.
2. The company’s agreement may contain other provisions, especially limiting the right to dismissal for valid reasons.
§2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania do ważnych powodów.
Article 300 i 73
Section 1 : The board of directors manages the affairs of the company, represents the company, and supervises the conduct of the company’s affairs.
Art. 300 index 73. §1. Rada Dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.
Section 2: The board of directors consists of one or more directors.
§2. Rada dyrektorów składa się z jednego albo większej liczny dyrektorów.
Section 3: Directors are appointed, dismissed. and suspended from their duties by shareholders’ resolution for valid reasons, unless the company’s articles state otherwise.
§3. Dyrektorów powołują i odwołują oraz zawieszają w czynnościach, z ważnych powodów, akcjonariusze uchwałą, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.


Article 300 i. 72
– section 1: Members of the management board, proxies, liquidators, and branch or division managers cannot simultaneously be members of the supervisory board.
Art. 300 72 .§ 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator oraz kierownik oddziału lub zakładu nie mogą być jednocześnie członkami rady nadzorczej.
– Section 2: The provision in Section 1 also applies to individuals responsible for financial matters in the company, particularly the financial director, chief accountant, and those entrusted with maintaining the company’s accounting or financial affairs.
§2. Przepis §1 stosuje się również do osób odpowiedzialnych w spółce za sprawy finasowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego, oraz osób, którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw finansowych spółki.
Section 3: An employees of the company cannot be a member of the supervisory board. This does not apply to employees appointed to the supervisory board based on regulations providing for employee representation.
§3. Członkiem rady nadzorczej nie może być pracownik spółki. Nie dotyczy toi pracownika powołanego do rady nadzorczej na podstawie przepisów przewidujących udział w niej przedstawicieli pracowników.
Section 4: The provisions in Sections 1-3 apply accordingly to members of the management board, executive directions, liquidators, branch or division managers, individual responsible for financial matters (including the financial director and chief accountant) in subsidiary companies or cooperative societies, and employees of subsidiary companies or cooperative societies.
§4. Przepisy §1-3 stosuje się odpowiednio do członka zarządu, dyrektora wykonawczego, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu, osób odpowiedzialnych za sprawy finasowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego spółki lub spółdzielni zależnej oraz osób zatrudnionych w spółce lub spółdzielni zależnej.

Art. 30071a. §1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania analiz oraz opinii.
Article 300, Index 71a, §1. The supervisory board may pass a resolution to investigate a specific matter related to the company’s activities or its assets at the company’s expense. The investigation can be conducted by a selected advisor (the supervisory board advisor). The supervisory board advisor may also be chosen to prepare specific analyses and opinions.
§2. W umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada nadzorcza.
§3. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
§2. In the agreement between the company and the supervisory board advisor, the supervisory board represents the company.
§4. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
§4. The supervisory board advisor and any individual acting on their behalf are obligated to maintain confidentiality regarding all non-public information and documents received from the company. The duty of confidentiality is not limited in time.
§5. rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy rady nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
§5. The supervisory board may decide to share the results of the supervisory board advisor’s work with shareholders, unless doing so would harm the company, related companies, or subsidiary companies, particularly be revealing technical, commercial, or organizational trade secrets.
§6. Umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, w szczególności poprzez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
§6. The company’s agreement may exclude or limit the supervisory board’s right to enter into contracts with the supervisory board advisor, especially by authorizing the general meeting to determinate the maximum combined cost of remuneration for full supervisory board advisors that the company may incur during the fiscal year.

Articles 300 index 71. §1.

Art. 300. index 71. §1. W celu wykonywania swoich obowiązków rada nadzorca może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
Article 300, Index 71, §1. In order to perform their duties, the supervisory board may examine all company documents, conducts audits of the company’s assets, and request from the manangement, proxies, and employees of the company (based on an employment contract or regularly performing specific tasks for the company under a work-for-hire agreement,. commission agreement, or similar contract) to provide or transmit any information, documents, reports, or explanations related to the company, particularly its activities or assets. The request may also cover information and reports held by the body or person obligated.
§1.index1. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w §1, są przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
§1. index 2. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w §1.
§1, Index2. The management cannot restrict supervisory board member’ access to the requested information, documents, reports, or explanations referred to in §1.
§2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może żądać przedstawienia radzie nadzorczej na najbliższym posiedzeniu określonych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
§2. Unless the company’s agreement states otherwise, each supervisory board member may request the presentation of specific information, documents, reports, or explanations to the supervisory board at the next meeting.”

Art. 300 index 70. §1. Rada nadzorcza może delegować członków rady nadzorczej, na okres dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali zawieszeni albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności.

Article 300i.70 1. The supervisory board may delegate memebers of the supervisory board, for a period not exceeding three months, to temporarily perform the duties of management board members who have been suspended or whose mandates have expireied for reasons other than the end of their term, or who, for other reasons, cannot perform their duties.
§2. Prawa i obowiązki delegowanego członka rady nadzorczej są zawieszone na czas delegacji, co nie uchybia zdolności rady nadzorczej do podejmowania uchwał.
§2*en* The rights and obligations of the delegated member of the supervisory board are suspended during the delegation, without prejudice to the supervisory board’s ability to adept resolutions.
§3. Do delegowanego członka rady nadzorczej stosuje się przepis art. 300 index 55 §3.
§3en* The provisions of Article 300 55§3 apply to the delegated member of the supervisory board.

Art. 300 index 69. §1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad dziłalnością spółki.
Article 30069 1. The supervisory board exercises continuous supervision over comnpany’s activities.
§2. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
2. The supervisory board does not have the right to issue binding instructions to the management regarding the conduct of the company’s affairs.
§3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:
1) ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art, 300 index 82 §2 pkt. 1;
2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgdomadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za biegly rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).
§1 index 1. W przypadku gdy sprawozdanie finasowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyporzedzeniem, zawiadomić kluczowego bieglego rewidenta, który przeporwadzał badanie sprawozdania dfinasowego spolki, o terminie posiedzenia, ktorego przedmiotem są sprawy określone w §3. Społka zapewnaia uczwstnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego prszedstawoiciela firmy audytorskiej w psioeedzeniu rady nadzorczej. W trakcie posiadedzenia kludczowy biegły rewident lubv innt przedstwwiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej.
3. The specific duities of the superisory board include:
– Evaluating the correctness and reliability of reports as reffered to in Article 30082 §2 point 1.
– Asscending the management’s proposal regarding profit distribution of loss coverage.
– Preparing and submitting an annual written on the resulkts of teh evaluatuons mentioned in points 1 and 2, as well as written report on teh supervisory board’s activities for the previosu financial year (supervisory board report) .

4. In cases where the company’s finacial statements are subject to the statutory audit, the supervisory board is obliged to notify the keyt statutory auditor who conducted the audit oif teh finacial statements of teh date or teh meeting deling with matetrs specified in §3. The comnapny ensure the praticipation of the key statutory auditor or another representative of the auditing firm in the supervisory board meeting. During the meeting, the key statutory auditor or other representative of the auditing firm presents the sudit report to the supervisory board, including an assesment of the basis of the statement regarding the company;s ability to continue its oeprations, and answers questions fro the supervisory board members.

§4. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w umowie spółki czynności. Rada nadzorcza może określić uchwałą czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej>
5. The company’s articles of association may expand the powers of the supervisory board, including providing that the management is required to obtain the approval of the supervisory board before carrying out specific actions specified in the company’s articles of association. The supervisory board may, be resolution, specify the actions for which the management is required to obtain the approval of the supervisory board, unless teh company’s articles of association provide otherwise.


Zarząd
Art. 300 index 68. §1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy.
Art. 300 index 68 §2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej.
Article 30068 1. The supervisory board consistis of at least threee members, appointed and dismissed by a resolution of shareholders.
2. The coompany’s articles of association may provide for a differnet method of appointing of dissmissing members of the supervosory board.
Art. 300 index 67. §1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy albo rada nadzorcza.
Art. 300 index 67.§1. In a contract between a company and a member of the management board. as well as in disputes with them, the company is represented by a proxy appointed by a resolution of shareholders or the supervisory board.
§2. Uchwała akcjonariuszy może określić wynagrodzenie członków zarządu.
§2. The shareholder’s resolution may determine the remuneration of the members of the management board.
§3. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 300 index 14, jest zarazem członkiem członkiem zarządu, przepisu §1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§3. In the case where a shareholder referred to in Art. 300 index 14 is also a member of the management board, §1 does not apply. Legal transactions between this shareholder and the company represented by them require the form of a notarial deed. Each time such a legal transaction is carried out, the notary informs the registry court through the teleinformatics system.”

Art. 300 index 66. §1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
Article 300 index 66. §1. If the management board is composed of multiple members and the company’s agreement does not contain any provisions regarding this matter, the joint action of two management board members does not contain any provisions regarding this matter, the joint action of two management board members or one management board member together with a proxy is required for making statements of behalf of the company.
§2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.
§2. Statements made to the company and deliveries of documents to the company can be made to one management board member or a proxy.
§3. Przepisy §1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
§3. Provisions §1 and 2 do not exclude the establishment of a power of attorney and do no limit the rights of proxies arising from the provisions on power of attorney.
Art. 300 index. 65. §1. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
Art. 300 index 65. §1. The right a member of the management board represent the company applies to all judical and extrajudical actions of the company.
§2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
§2. The right of a member of the management board to represent the company cannot be legally restricted with regard to third parties.Art. 300 index 64. §1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązanie i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowią inaczej.
Art. 300 index 64. §1. If the management board is composed of multiple members, all of its members are obligated and entitled to jointly conduct the affairs of the company, unless the company’s agreement or management regulations state otherwise.
§2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
§2. The appointment of a proxy requires the consent of all members of the management board.
§3. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.
§3. Any member of the management board has the authority to revoke the proxy.

Art. 300. index 63. §1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą akcjonariuszy. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.
Article 300. i63, Section 1: A member of the management board may be dismissed at any time by a resolution of the shareholders. Such dismissal does not deprive them of claims arising from the legal relationship related to the performance of their duties as a board member.
§2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania do ważnych powodów.
Section 2: The company’s agreement may contain other provisions, particularly limiting the right to dismissal for valid reasons.
Art. 300 index 62. §1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
1. The management board conducts the affairs of the company and represents the company.
§2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2ERV* The management board consists of one or more members.
§3. Członków zarządu powołują i odwołują oraz zawieszają w czynnościach, z ważnych powodów, akcjonariusze uchwałą, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§3. ERV* Shareholders appoint, dismiss, and suspend members of the management board for important reasons, unless the company’s articles of association provide otherwise.
§4. Jeżeli w spółce została ustanowiona rada nadzorcza, członków zarządu powołuje i odwołuje oraz zawiesza w czynnościach, z ważnych powodów, rada nadzorca, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§4. If a supervisory board has been established in the company, the supervisory board appoints, dismisses, and suspends members of the management board for important reasons, unless the company’s articles of association provide otherwise.


Art. 300 index 61 . §1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:
1) firmę i spółki, jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wysokość  kapitału akcyjnego;
5) oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.
Article 300 index 61
1. Letters and commercial orders submitted by a company in both papier and electronic form, as well as infomation on the company’s website, should include:
– The company’s name, registered office, and adress.
– Identyfication of the registry court where teh company’s documentation is stored, along with teh registration numeber under which the company is entered in teh register.
– Tax identyfication number (NIP).
– The amount of share capital.
– Identyfication of any group of companies to which the company belongs.
§2. W pismach i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę w formie papierowej zamiast wysokości kapitału akcyjnego z dnia sporządzenia pisma albo zamówienia handlowego spółka może wykazać kapitał akcyjny według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego ze wskazaniem tego dnia. Jeżeli spółka nie była zobowiązana do sporządzenia sprawozdanie finansowego na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, wykazuje wysokość kapitału akcyjnego na dzień wpisu spółki do rejestru.
2. In letters and commercial orders submitted by a company in papier form, instead of indicating the share capital as of the date of drafting the letter or commercial order, the company may indicate the share capital based on the state as of the least day of the preceding financial year, specifying that day. If the company was not required to prepare financial statements on the last day of the preceding financial year, it shall indicate the share capital as the day of the company’s entry into the register.


Art. 300 index 60. §1. W umowie między spółką a firmą audytorską wybraną do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego spółkę reprezentuje pełnomocnik powolny uchwałą akcjonariuszy albo rada nadzorca.
Art. 300 index 60. Section 1 : In an agreement between a company and an auditing firm selected for the purpose of auditing the financial statement, the company is represented by a proxy appointed by a resulution of shareholders or the supervisory board.
§2. Umowa spółki może przewidywać, że w umowie między spółką a firmą audytorską wybraną do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego spółkę może także reprezentować dyrektor niewykonawczy działający na podstawie uchwały rady dyrektorów podjętej wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych.
Article 300 index 60
§2. The company’s agreement may provide that in the agreement between the company and the auditing firm selected for the purpose of auditing or reviewing the financial statements, the company may also be represented by non-executive directors.


Art. 300 index 59. §1. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu albo dyrektor mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo rady dyrektorów, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Article 300 i. 59. §1. A a member of the management board, or director, member of the supervisory board of director, may request the conventing of a supervisory board meeting or a board of directors meeting, specifying the proposed agenda or the adoption of a specific resolution in writing or by using means of direct communication at the distance.
Art. 300 index 59. §2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo rady dyrektorów nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi glosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce.
2. If the chairman of the supervisory board or the board of directors does not convene a meeting or does not order a vote in writing or by using of direct communication at a distance on a day failing within two weeks from the date of receipt of the request, the applicant may independently convene the meeting, specifying its date and place.

Art. 300 index 58. §1 Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośrednego porozumiewania się na odległość.
Article 300, Index 58:
1. A resolution of the body may be adopted if all members have been notified of the meeting or voting in writing or by using means of direct communication at a distance.
§2. Rada nadzorcza albo rada dyrektorów podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczyła co najm,niej polowa jej czlónkow. Umwoa spólki może przewidywać surowsz ewymagania dotyczące kworum rady nadzorczej albo rady dyrktorów.
§2. The supervisory board or board of directors shall adopt resolutions if at lest half of its members participated in the meeting or voting in writing or by using means of direct communication at a distance. The company’s articles of association may provide for stricter requirements regarding the quorum of the supervisory board or board of directors.
§3. Członków organu uczestniczących w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uwzględnia się przy ustalaniu kworum, chyba że umowa spółki lub regulamin organu stanowią inaczej.
3BT* Members of the body participating in voting in writing or by using means of direct communication at a distance shall be taken into account when determining the quorum, unless the company’s articles of association or regulations or the body provide otherwise.
§4. Uchwały organu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa, przewodniczącego lub innego członka organu.
4. Resolution of the body are adopted by an aboslute majority of votes, unless teh company’s articles association provide otehrwise. The company’s articles of association may stipulate that in case of a tie vote, teh president, chairman, or anotehr member of the body decides.
§5. Uchwały organu są protokołowane. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska członków organu uczestniczących w głosowaniu oraz treść podjętych uchwał i wynik głosowania. W protokole zaznacza się rownież zdanie odrębne zgłoszone przez członka organu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. protokół podpisuje co najmniej członek organu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin organu stanowi inaczej.
§5. Resolution of the bory are recorded in minutes. The minites should include the names of the members of the body who participated in the vote, as well as the content of the adopted resolutions and teh voting results. The minutes should also note any separate opinioons exprerssed by a member of the body along with their justification. The minutes are signed by at least the member of the body chairing the meeting or mamaging the vote, unless the comnpany’s articles of association or regulations of the body provide otehrwise.
§6. Uchwała o powołaniu pełnomocnika w celu zawarcia z członkiem zarządu albo dyrektorem umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
§6. A resolution on appointing a proxy for the purpose of concluding an agreement with a member of the mamagememnt board or director of the company, which is to be concluded using a standard contract template, may be adopted using a template made aviliable in the teleinfomatics system.
§7. W spółce, ktorej umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, uchwała o udostanowieniu prokury może zostać podjęta przy wykorzyatniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
7. In the company whose agreement was concluded using a standard contract template, a resolutionon granting power of atorney may be adopeted using a template made available in the teleinfomcatics system.
Art. 300 index 57. §1. Jeżeli organ jest wieloosobowy, na prezesie albo przewodniczącym organu oraz na członkach organu spoczywa obowiązek należytego organizowania prac organu, a w szczególności, gdy jest to konieczne, określenia organizacji organu i sposobu wykonywania czynności w regulaminie organu. Umowa spółki może przewidywać zatwierdzenie regulaminu uchwałą akcjonariuszy albo rady nadzorczej.
Article 300, Index 57. §1. If an organ is composed of multiple individuals, the duty of properly organizig the work of the organ rests with the president or chairperson of the organ, as well as with teh members of the organ. This includes, particularly when necxessary, specifying the organization of the organ and the manner of performing tasks in the organ’s regulations. The company’s agreement may provide for the approval of the regulations by the shareholders’ resolution or the supervisory board.
§2. Regulamin organu lub umowa spółki mogą ustanowić komitet organu z zadaniem przygotowywania lub wykonywania jego uchwał. Organ może uchwalić regulamin komitetu określający organizację i sposób wykonywania powierzonych zadań.
§2. The organ’s regulations or the company’s agreemment may establish a comitee within the organ, tasked with preparing or executing its resolutions. The organ may adopt regulations for the commitee, defining the organization and the method of carying out the assigned tasks.
§3. W skład komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków organu. W skład komitetu mogą wchodzić także inne osoby z głosem doradczym.
§3. The commitee must consist of a least two members of the organ. Other individuals with advisory role may also be part of the commitee.”

Art. 300 index 56. §1. Mandat członka organu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finasowe za pierwszy pełny rok obrotowy przypadający po dniu powołania, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, w szczególności przewiduje powołanie na czas nieoznaczony.
Article 300, Index 56, §1: The mandate of a member of the govering body expiries on the day of the general meeting approving the finacial report for the first fiscal year following their appointment, unless the company;s agreement provides otherwise, especcialy if it stipulates an idefinite term of appointment.

§2. Jeżeli umowa spółki przewiduje powołanie członka organu na kadencję, liczy się ją w latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W takim przypadku mandat członka organu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finasowe za ostatni rok kadencji członka organu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§2. If the company’s agreement provides for the appointment of a member of the body for a term, it is counted in financial years, unless the company’s agreement provides otherwise. In Such a case, the mandate of a member of the body for a term, it is counted in financial years, unless the company’s agreement provides otherwise. In such a case, the mandate of a member of the body expiries on the day of the general meeting approving the financial statement for the last year of the memebers term, unless the company’s agreement provides otherwise.

§3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków organu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka organu powołanego przed upływem danej kadencji organu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§3. If the company’s agreement provides that members of the body are appointed for a period of joint term, the mandate of a member of the body appointed before the expiry of a given term of the body expires simultaneously with the expiry of the mandates of the remaining members of teh body, unless the company’s agreement provides othehwise.
§4. Mandat członka organ u wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu organu.
§4. The mandate of a member of teh body also expiries due to death, resignation or dismissal from the body.
§5. Przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie stosuje się odpowiednio do złożenia rezygnacji przez członka organu.
§5. The provisions on termination of the contract by the accepting party apply accordingly to the resignation by a member of the body.
§6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu albo dyrektora żaden mandat w zarządzie albo radzie dyrektorów nie byłby obsadzony, członek zarządu albo dyrektor składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 300 index 84 §4, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu albo dyrektora. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.
§6. If as a result of the resignation of a board member or director no mandate in the board or board of directors would be occupied, the board member or director submits a resigantion to teh sahreholders, simultaneously covereing a general meeting, reffered to in Art. 300 i. 84 §4, unless the company’s agreement provides otherwise. The notice of the general meeeting also includes a statement of resigantion of the board member of director. The resigantion is effective on the day following the day on which the general meeeting was covered.

Art. 300 index 55. §1. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka organu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek organu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
§2. Członek organu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
§3. Członek zarządu anu dyrektor nie mogą bez zgodny spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu, chyba że umowa stanowi inaczej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu albo dyrektor a co najmniej 10% ogólnej liczny głosów lub ogólnej liczny udziałów albo akcji, albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu lub dyrektora. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powoływania członka organu.
Article 30055 regulates matters related to conflict of interests, disclosure of company secrets, and the prohibition of engaging in competitive interests by members of company bodies. Here’s an explanation of each point:
Article 30055
Section 1 : In the event of a conflict of interest between the company and the interest of a member of the govering body, their spouse, relatives up to the second degree, and individuals with whom they have a personal conncetion, teh member of the govering body must disclose the conflict of iunterest and abstain from participating in the resolution of such matters. Additionaly, tehy may request that this be noticed in teh mninutes.
Section 2: A member of the govering body is prohibited from disclosing company secrets, even after their term of office has expired
Section 3: Neither a member of the management board nor a director may engage in competitive interests or participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, a personal partnership, or as a member of the govering body of a capital company without the comapny;s consent. This prohibition also entends to partcipation in alco exctends to participakltion in anotehr competitibe legal entity as a member of nits govering body, unless the company;s agreement provides otehrwise. Teh prohibition also applies to participation in a competitibe capital compamy if the member of teh management boar or diorector holds at alasst 10% of the trotal number of voets or shares in that company or has teh right to appoint at least one member of teh managemet borard or director. If teh comapn’s agreeement does not specyfy otehrwise, conmsent is granted by teh authority authorized to appoint a member of tegh govering body.

Art. 300 index 54. Członek organu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
Article 300, Index 54. A member of the body should exercise diligence in performing their duties, consistent with the professional nature of their activity, and maintain loyalty towards the company.

Art. 300 index 53. Wobec spółki członkowie zarządu i dyrektorzy podlegają ograniczeniom ustanowionym w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, w uchwałach akcjonariuszy.
Article 300 index 53. In relation to the company, members of the management board and direcor are subject to the restrictions etstablished in the company’;s articles of association and , if the articles of association do not provide otherwise, in the resolution of the shareholders.

Rozdział 3 Organy spółki Oddział 1 Przepisy ogólne
Art. 300 i. 52. §1. W spółce ustanawia się zarząd albo radę dyrektorów.
Art. 300 i. 52. §1. A management board or a board of directors shall be established in the company.
§2. Umowa spółki może przewidywać, że oprócz ustanowienia zarządu w spółce należy ustanowić radę nadzorczą.
§2. The company’s agreement may provide that, in addition to establishing a management board, a supervisory board be established.
§3. Ilekroć w przepisach niniejszego oddziału mowa jest o organie należy przez to rozumieć odpowiednio zarząd, radę nadzorczą albo radę dyrektorów.
§3. Whenever the provisions of this section refer to a body, it shall be understood respectively as the management board, the supervisory board, or the board of directors.


Oddział 1
Przepisy ogólne

Organy spółki
Rozdział 3

Art. 300 index 51. §1. Na żądanie akcjonariusza albo spółki sąd może unieważnić wszystkie albo niektóre akcje w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do wniesienia wkładów na pokrycie tych akcji.
Art. 30051. §1. At the request of a shareholder or the company, the court may invalidate all or some of the shares in the event of non-performance or improper performance of the obligation to make contributions to cover these shares.

§2. Sąd, orzekając o unieważnieniu akcji, określa wysokość spłaty należnej akcjonariuszowi za unieważnione akcje, która powinna uwzględnić stosunek wartości wkładu wniesionego do wartości wkładu wniesionego.
§2. The court, when ruling on the invalidation of shares, determines the amount of repayment due to the shareholder for the invalidated shares, which should take into account the ratio of the value of the contribution made to the value of the contribution not made.
§3. W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów, zawiesić akcjonariusza w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce.
§3. In order to secure the claim, the court may, for valid reasons, suspend the shareholder from exercising his rights in the company.

Art. 300 index 50. §1. Na żądanie akcjonariusza sąd może orzec jego ustąpienie ze spółki, jeśli zachodzi ważna przyczyna uzasadniona stosunkami między akcjonariuszami lub między spółką a akcjonariuszem ustępującym, skutkujące rażącym pokrzywdzeniem akcjonariusza ustępującego.
Article 300, Section 50:
Paragraph 1: Upon the request of a shareholder, the court may rule on their withdrawal from the company if there is a valid reason based on relations between shareholders or between the company and the withdrawing shareholder, resulting in significant harm to the withdrawing shareholder.
§2. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki wytacza się przeciwko spółce oraz wszystkim pozostałym akcjonariuszom według miejsca siedziby spółki.
Paragraph 2: A lawsuit for the withdrwal of a shareholder from the company is filled against the company and all remaining shareholders according to the company’s registered office.
§3. Akcje posiadane przez akcjonariusza ustępującego podlegają wykupowi po cenie odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej przez sąd na dzień doręczenia pozwu. Orzekając o ustąpieniu akcjonariusza, sąd określa również termin, w jakim cena wykupu powinna zostać zapłacona na rzecz akcjonariusza ustępującego wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu.
Paragraph 3: Shares held by the withdrawing shareholder are subject to redemption at a price corresponding to the fair value, determined by the court on the day of serving the lawsuit. When ruling on the withdrwal of a shareholder, the court also specifies the deadline by which the redemption price should be paid to the withdrwaing shareholder, along with interest from the day of serving the lawsuit.
§4. Wykupu akcji posiadanych przez akcjonariusza ustępującego dokonuje spółka na rachunek pozostałych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczny posiadanych przez nich akcji. Za zapłatę ceny wykupu spółka i akcjonariusze, przeciwko którym wytoczono powództwo, odpowiadają solidarnie.
§4: The redemption of shares held by the withdrawing shareholder is carried out by the company into the accounts of the remaining shareholders, proportionally to the number of shares held by them. Both the company and the shareholders against whom the lawsuit was filled are jointly liable for the payment of the redemption price.


Odział 5
Wyłączenie i ustanowienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji.
Art. 300 index 49. §1. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących więcej niż połowę ogólnej liczby głosów sąd, z ważnych przyczyn dotyczących danego akcjonariusza, może orzec jego wyłączenie ze spółki. Umowa spółki może ograniczyć to uprawnienie do akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących większą liczbę głosów.
§2. Przepisy art. 266 §2 zdanie drugie i §3 oraz art. 267-269 stosuje się do wyłączenia akcjonariusza ze spółki.
§2> The provisions of art. 266 §2 second sentence and §3 and art 267-269 shall apply to the execution of a shareholder from the company.
Art. 300 index 49. §1. At the request of a shareholder or shareholders representing mor than half of the total number of votes, the court may, for valid reasons relating to a given shareholder, decide to execute him from the company. The company’s agreement may limit this right to a shareholder or shareholders representing a larger number of votes.

Art. 300 i. 48. §1. Spółka nie może obejmować akcji własnych. Zakaz ten dotyczy również obejmowania akcji spółki dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną.
Article 300 index 48
1. A company cannot subscribe to its own shares (treasury shares). This prohibition also applies to the subscription of shares in a dominant company by a subsidiary or cooperative.

§2. Objęcie akcji z naruszeniem §1 jest ważne.
2. The subscription of shares in violation of paragraphs 1 is valid.
§3. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem §1 członek zarządu odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, chyba że nie ponosi winy.
3. In the event of subscription of shares in violation of paragraph 1, a member of the management board is jointly liable with the person who subscribed to the shares for the full contribution, unless they are not a fault.
§4. Jeżeli akcje spółki zostały objęte przez osobę, która działała we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki albo spółki lub spółdzielni zależnej, obejmującego uważa się za osobę działającą na własny rachunek.
4. If the company’s shares have been subscribed to by a person acting in their own name but on behalf of the company or a dependent subsidiary or cooperative, the subscriber is considered a person acting on their own account.
§5. Przepisy art. 300 index 47 §6-8 stosuje sie odpowiednio do akcji własnych objętych przez spółkę z naruszeniem §1.
5. Provision of Article 300 ix. 47, paragraphs 6-8, apply accordingly to own shares subscribed to by the company in violation of paragraph 1.

Art. 300 i. 47. 1§. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy nabycia akcji:
1) w celu ich umorzenia;
2) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w uchwale akcjonariuszy;
3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza;
4) w drodze sukcesji uniwersalnej;
5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
§2. W przypadku określonym w §1 pkt 2 nabycie akcji własnych może nastąpić tylko wtedy, gdy zostały spełnione następujące warunki:
1) akcje są w pełni pokryte;
2) łączna liczba akcji, wliczając w to akcje nabyte na podstawie innych tytułów oraz akcje nabyte przez spółki lub spółdzielnie zależne, nie przekracza 25% wszystkich akcji spółki;
3) łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, o której mowa w art. 300 ix 15 §2.
§3. Przepisy art. 300 index 15 §4-6 stosuje się odpowiednio do zapłaty ceny nabycia akcji własnych w przypadku określonym w §1 pkt 2.
§4. Przepisy §1 i 2 stosuje się odpowiednio do ustanowienia zastawu na akcjach własnych.
§5. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem §1-4 są ważne.
§6. Akcje własne nabyte z naruszeniem §1-3 oraz akcje nabyte w drodze egzekucji powinny zostać zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w tym terminie, zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez uchwały akcjonariuszy.
§7. Akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji aktywów. Równocześnie należy zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z §2 pkt 3 i odpowiednio zwiększyć kapitał albo kapitały, z których został on utworzony.
§8. Spółka nie wykonuje praw z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Section 8. The company does not exercise rights from own shares, except for the rights to dispose of them or perform actions aimed at preserving these rights.

§9. Przepisy §1-8 stosuje się odpowiednio do nabycia akcji spółki przez osobę trzecią, działającą na rachunek spółki. Dotyczy to także nabycia akcji spółki dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną.
Section 9. The provisions of Sections 1-8 shall apply accordingly to the acquisition of shares in the company by a third party acting on behalf of the company. This also applies to the acquisition of shares in the dominant company by a subsidiary or cooperative.”


Art. 300 index 47. §1. The company may not acquire shares issued by it (own shares). This prohibition does not apply to the acquisition of shares:
1. for the purpose of their redemption;
2. on the basis of and within the limits of the authorization granted in the resolution of shareholders;
3. by way of execution in order to satisfy the company’s claims, which cannot be satisfied from the other assets of the shareholder;
4. by way of universal succession;
5. in other cases provided by the law. §2. In the case specified in §1 point 2, the acquisition of own shares may take place only if the following conditions are met jointly.
6. the shares are fully covered;
7. the total number of shares, including those acquired on the basis of other titles and shares acquired by dependent companies or cooperatives, does not exceed 25% of all shares of the company;
8. The total acquisition price of the shares, increased by the c osts of acquisition, does not exceed the amount of teh reserve capital created for this purpose from the amount reffered to in Article 300 15, paragraph 2.
3. Provision of Article 300 index 15 paragraphs 4-6 apply accordingly to the payment of the purchase price for own shares in the case specified in paragraph 1, point 2.
4. Provisions of paragraphs 1 and 2 apply accordingly to the establishment of a pledge on own shares.
5. Dispositional legal acts carried out in violation of paragraphs 1-4 are valid.
6. Treasury shares qcquired in violation of paragraphs 1-3 and shares acquired through execution should be dosposed of within one year from the date odf their acquistioton. If treasurey share shave not been dispoed of within trhsi perisodf the managerment board shall promptly redeememd them withosuy sa resolultion of teh sharholders.
7. Treasury shares must be included in the balance sheet as a separate asset item. Simultaneously, the reserve capital created in accordance with paragraph 2, point 3, must be reduced, and the capital or capitals from which it was created must be correspondingly increased.Art. 300 i. 46. Umowa spółki może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w przypadku ziszczenia się określonego zdarzenia bez podjęcia uchwały akcjonariuszy. W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia zarząd niezwłocznie podejmuje uchwałę stwierdzającą umorzenie akcji i zgłasza ją do rejestru albo podejmuje uchwałę stwierdzającą, że umorzenie nie doszło do skutku, jeżeli spółka nie dysponuje środkami, o których mowa w art. 300 index 15 §2, na uiszczenie pełnej spłaty za umarzane akcje.
Commercial Companies Code Art. 300 i. 46. The company’s agreement may provide that the shares are redeemed in the event of a specified event occurring without a resolution of the shareholders. In the event of the occurrence of an event specified in the company’s agreement, the management board immediately adopts a resolution stating the redemption of shares and submits it to the register or adopts a resolution stating that the redemption did not take place, if the company does not have the founds referred to in art. 300 index 15 §2, to pay the full repayment for the redeemed shares.
Oddział 4.
Art. 300 i. 45. §1. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne, o ile umowa spółki tak stanowi i określa przesłanki umorzenia przymusowego. Zmiana umowy spółki przewidująca umorzenie przymusowe akcji objętych przed zmianą umowy spółki wymaga zgody uprawnionego z tych akcji.
§2. Umorzenie przymusowe następuje za spłatą, która nie może być niższa od wartości godziwej akcji. Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu umorzenia akcji do rejestru.
Art. 30045. §1. Compulsory redemption is permissible if the company’s agreement provides for it and speicifdeis the grounds for compulsory redemption. A change in the company’s agreement providing for the compulsory redemption of shres covered by the change in the company’s agreeemt requires the consent of the person entitled tpo those shares.
§2. Compulsory redemption takes place for a peymnet, which cannot be lower than the fair value of the shares. The companys pays the poayment after making the entry of teh redemption of the shares to the register.


Art. 300 index 44. §1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
§2. Umorzenie akcji stanowi zmianę umowy spółki.
§3. Od chwili uiszczenia spłaty za akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu akcjonariusz nie może wykonywać z nich praw udziałowych.
§4. Na spłatę z tytułu umorzenia akcji mogą być przeznaczone środki, o których mowa w art. 300 index 15 §2. Do uiszczenia spłaty stosuje się przepisy art. 300 index 15 §4-6.
Art. 30044. §1. A share may be redeemed with teh consent of the shareholder (volunatary redemption) or without the consent of the shareholder (compulsory redemption).
§2. Redemption of shares constitutes a change in the company’s agreement.
§3. From the moment of payment of the redemption price for shares subject to voluntary redmption, the shareholder may not exercise any rights aristing from them.
§4. The funds referred to in art. 30015§2 may be allocated for the payment of teh redemption price of shares. the provisions of art. 30015§4-6 apply to the payment of the redemption price.


*Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych
*Oddział 4

Art. 300 index 43. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do ułamkowych części akcji.
Art. 300 i. 43* The provisions of thsi section shall apply accordingly to fractional parts of shares.

Art. 300 index 42. §1. Umowa spółki może przewidywać, że pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza (prawo pierwszeństwa). Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy §2-7.
§2. Prawo pierwszeństwa przysługuje akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
§3> Akcjonarisz zamierzający zbyć akcje na rzecz osoby trzeciej (akcjonariusz zbywający) zawiadamia zarząd o warunkach zamierzonego zbycia akcji, w szczególności o nabywcy, cenie akcji albo sposobie jej ustalenia oraz terminie zapłaty.
§4. Jednocześnie z dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w §3, akcjonariusz zbywający składa pozostałym akcjonariuszom za pośrednictwem zarządu ofertę nabycia akcji na warunkach przewidzianych dla umowy z osobą trzecią wyznaczając termin do złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia akcji. Termin ten nie może być krótszy niż czternaście dni od dnia otrzymania oferty.
§5. Oświadczenie akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty powinno zostać złożone akcjonariuszowi zbywającemu za pośrednictwem zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w §4, zarząd przekazuje akcjonariuszowi zbywającemu informację o akcjonariuszach, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa.
§6. Wymogów, o których mowa w § 3-5, nie stosuje się, jeżeli pozostali akcjonariusze złożyli oświadczenia, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, o rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa.
§7. Zarząd wyraża zgodę na zbycie akcji, jeżeli spełnione zostały wymogi, o których mowa w §3-5 albo §6.
Art. 300 i 42. §1. The company agreement may provide that the remaining shareholders have the right of first refusal to purchase sharews inteneded fo sale by another shareholder (right of first refusal). If the company agreement does not provide otehrwise, the provisions of §2-7 shall apply.
§2. The right of first refusal is granted to shareholders proportionally to the number of shares held.
§3. A shareholder intending to sell shares to a thgird party (selling shareholder) notifies the borar of teh condituins of the inteneded salke of sgharews, in prarticular the buyer, the price of shares or the method i fits detemination and the payment dedline.
§4. At the same time as making the notification reffered to on §3, the selling shareholder submits to the remaining shareholders through the board an offer to purchase shares on the terms provided for the contact with a third party, specyfing the dedline for sibmitting a statement of acceptance of teh offer to purchase shars. this dedline cannot be shorter than foyrteen days from the ddate of receipt of teh offer.
§5> The statemnet of a hsarholder on the use of teh roight of foirst refusal and acceptance of teh offer should be submitted to teh selling shareholder through the borad in docimentary from under pain of nullity, of resigantion from the roght of first refusal granted to tehm.
§7. the board gives consent to tehsale of shares of teh requrements reffered to in §3-5 or §6 have been met.


Art. 300 index. 41 §1. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego akcjonariusza. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Spłata należna spadkobiercom powinna uwzględniać stosunek wartości wkładu wniesionego do wartości wkładu niewniesionego.
§2. W razie śmierci akcjonariusza uprawnionego z akcji objętych za wkład, ktorego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, który nie został w całości wniesiony, wstąpienie do spółki spadkobierców wymaga zgody spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepis §1 zdanie drugie i trzecie oraz przepis art. 3000 index 40 §2 stosuje się odpowiednio.
§3. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział akcji między spadkobierców.
Art. 300i41. §1. The company’s agreement may limit or exclude the accession to the company of heirs in place of the deceased shareholder. In thsi case, the company’s agreemnt should specyfy the conditions for repayment of the heirs who don not join the company, under pain of ineffectiveness of the limitation or exclusion. The repayment due to the heirs should take into account the ratio of the value of the contribution made to teh value of teh contribution not made.
§2. In the event of the death of a shareholder entoitled from shares covered by a contribution, tev subject of which is teh proviosioon of work or services, whcih has not been fully paid, teh accession to the company of teh heirs requires the consent of teh company, unles the company’s agreement provides othersiwes. The provuosn of §1 second and thir dentsnce nd teh rpovuisbn of art. 300 i. 40 §2 shall apply accordingly.
§3. The company’s agreement may exclude or limit in a specified manner the division of shares among the heirs.

Art. 300 index 40. §1. Zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgodny spółki aż do chwili wniesienia wkładu w całości. Zgoda spółki wymaga formy dokumentowej po rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§2. Spółka może odmówić zgodny na zbycie akcji nie w pełni pokrytej bez wskazania innego nabywcy. Udzielnie albo odmowa udzielenia zgody następuje w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji. Spółka niezwłocznie informuje nabywcę o braku pełnego pokrycia akcji.
§3. Nabywca akcji nie w pełni pokrytej odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za wniesienie pozostałej części wkładu.
Art. 300 index. 40 §1. The disposal of shares not fully paid up requires the consent of the company until the contribution is paid in full. The consent of the company requires a documentary form under pain of nullity, unless the company’s agreement provides otherwise.
§2. The company may refuse to consent to the disposal of shares not fully paid up without indicating another buyer. The granting or refusal of consent takes place within fourteen days from the date of notifying the company of the intention to dispose of the shares.
§3. The buyer of shares not fully paid up is liable to the company jointly and severally with the seller for the payment of the remaining part of the contribution.
Art. 300 index 39. §1. Umowa spółki może uzależnić rozporządzenie akcją od zgody spółki lub w inny sposób je ograniczyć.
§2. Jeżeli zbycie akcji jest uzlaeżnione od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-6, cyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§3. Jeżeli spółka odmawia zgody na zbycie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę nabycia albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa umowa spólki.
W braku takich postanowień akcja może być zbyta bez oganiczenia. Termin od wskazania nabtwcy nie może być dłuższy niż miesiąc od dnia zgłoszenia społce zamiaru zbycia akcji.
§4. Czynności, o ktorych mowa w §3, dokonuje zarząd w formie dokumentwoej pod rygorem nieważności, chyba że umwoa spółki stanowi inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do akcji,. którymi rozpocrządzenie zostało w inny sposób ograniczone.
§5. Jeżeli spółka nie wskazała nabywcy w terminei, o którym mowa w §3, albo wskazany przez spółkę nabywca nie usiścił ceny nabycia w termienie określonym w umowie spółki, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcję, chyba że nie przyjął oferownej zapłaty.
§6. Zbycie akcji w postępownaiu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.
Art. 300 index 39. §1. The company’s agreement may make the disposal of a share conditional on the company’s consent or limit it in another way.
§2. If the sale of a share is conditional on the company’s consent, the provisions of §3-6 shall apply, unless the company’s agreement provides othervise.
§3. If the company refuses to consent to teh sale of a share, it should indicate another buyer. The deadline for indicating the buyer, the purchase proce or the mothod of its determination and the payment deadline are determinated by the company’s agreement. In the absence of these provisions, the share may be sold without restriction. The dedline for indicating the buyer may not be longer than one month from the date of notifying the company of the intention to sell the share.
§4. The actions reffered to in §3 are performed by the management board in documentary form under pain of nullity, unless the company’s agreement provides itherwise. This provision applied accordingly to share whose disposal had been limited in anotehr way.
§5. If the company did not indicate the buyer within teh deadline reffered to in §3, or the buyer indicated by the company’s agreement, the shareholder may freely sell the share, unless he did not accept teh offered payment.
6. The sale of a share in enforcement proceedings does not require the company’s consent.

Art. 300 index 38. §1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
§2. Przepis §1 stosuje się odpowednio do zastawnika lub użytkownika akcji.
§3. Wspóluprwnieneni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją odpowiedają solidarnie.
§4. Jeżeli współuprawnieni nei wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec ktoregokolwiek z nich.
Art. 300 i. 38 §1. Only the person who is entered in the register of shareholders is comnmsidered a shareholder of the company.
§2. The provision of §1 appllies accordingly to the pledgee or user of the shares.
§3. Co-owners of the shares exercise thir rights in. teh company through a common representatative. They are jointly and severally liable for teh services related to the share.
§4. If the co-owners have not indicated a common representative, the company’s statements may be made to any of them.Art. 300 index 37. §1. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji.
§2. Przepisu §1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 300 index 118, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis art. 300 index 38 §1 stosuje się.
Article 300 index 37
§1. The acquisition of shares or the established of a limited property right on them takes place at the moment of making an entry in the register of shareholders indicating the acquirer or the pledgee or the user, the number and type, series and number of the acquired or encumbered shares.
§2. The provision of §1 does not apply in the case of subscription of shares, except art 300 i. 118 as well as the inheritance, the legacy, the contribution of shares as a non-cash contribution to the company, the merger, division or transformation of the company or the occurence of another legal evernt resulting in the transfer of shares or the limited right in rem established on them, to anotehr person by operation of law. The provision of art. 300 i. 38 §1 applies.


Art. 300 index 36. §1. Akcje są zbywalne.
&2. Akcje nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowango w rounieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
§3. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszneim §2 są ważne.
§4. Zbycie lub obciążenie akcji powinno być doknane w formie dokumentowej pod rygorem nieważnośći.
Article 300 index 36 §1. Shares are transferable.
§2. Shares cannot be admitted or introduced to oragnized trading within meaning of the provisions of finacialo intruments trading
§3. Disposing legal actions made in violation of §2 are valid.
§4. The sale or encumbrance of shares should be made in document form under penalty of invalidity.
s

300 index §1. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo
więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi
inaczej.
Art 300 index 1 § 1. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo
więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§2. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
§3. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych
w umowie spółki.
§4. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Art. 300 index 1. §1. A simple joint-stock company may be established by one or more
persons for any legally permissible purpose, unless the law provides otherwise.
§2. The company cannot be established solely by a single-
member company with limited liability”
§3. Shareholders are only obliged to provide the services specified in the company’s articles of association.
§4. Shareholders are not liable for the company’s obligations.
Art. 300 index 2 §1. Akcje są obejmowane za wkłady pieniężne lub
niepieniężne.
§2. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład
mający wartość materialną, w szczególności świadczenie pracy lub usług.
§3. Akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału
akcyjnego i są niepodzielne.
Art. 300 index 2 §1 Share are subscribed for in exchange for cash or non-cash
contributions.
§2. Any non-cash contribution having a monetary value may
be used to cover shares, in particular work or services.
§3. Shares have no
nominal value, do not constitutive part of the share capital and are
indivisible.”
Art. 300 index 3.


Art. 356. par. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
Article 356. §1 A registered share may carry the obligation to provide certain recurring in-kind performances.
§2. Akcje takie mogą być przenoszone tylko za zgodą spółki. Spółka może odmówić zgody jedynie z ważnych powodów, bez obowiązku wskazania innego nabywcy.
§2.  Such shares shall be transferred exclusively upon the
company’s consent. The company may refuse its consent only
for important reasons, without the obligation to designate another
purchaser.
§3. Statut może przewidywać odszkodowanie umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powtarzających się
świadczeń związanych z akcją.
§3. The statutes may provide for liquidated damages in
connection with non-performance or improper performance of
the obligation to provide recurring performances attached to
a share.
§4. Spółka zobowiązana jest spełnić wynagrodzenie za
świadczenia określone w §1 nawet gdy bilans nie wykazuje
zysku. Przepis art. 355 §3 stosuje się odpowiednio.
§4. The company shall be obliged to pay remuneration
for the performance referred to in §1 above, even if its balance
sheet shows no profit. The provisions of Article 355 §3 shall apply
accordingly.
Art 357. §1. W przypadku znacznego uszkodzenia
dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka pokrywa koszt wydania dokumentu wadliwego lub nieważnego.
Article 357.1 §1. In the event of substantial damage to share certificate or a dividend coupon, or
issuance of a defective or invalid share certificate, the company
shall, at the request of an entitled holder thereof, issue a new
certificate against issue costs. The company shall cover the costs
of issuance of a defective or invalid certificate.
§ 2. Statut może regulować tryb umarzania zniszczonych
lub utraconych dokumentów akcji, świadectw tymczasowych oraz
innych dokumentów wydawanych przez spółkę. Wydanie duplikatów dokumentów wymaga uprzedniego ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tych dokumentów.
§ 2. The statutes may provide for the procedure for redeeming damaged or lost share certificates, interim certificates and other documents issued by the company. The issuance of
duplicates od such documents shall require a prior announcement
of damage to or loss od such documents.
§ 3.* Jeżeli statut nie reguluje trybu wydawania duplikatów akcji, świadectw tymczasowych lub innych dokumentów wydawanych przez spółkę, które uległy zniszczeniu lub utracie
przez akcjonariusza, spółka powinna wydać uprawnionemu nowy
dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Umorzenie dokumentu następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umorzeniu dokumentów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5 poz. 5)
§ 3. Where the statutes do not regulate the procedure for
issuing duplicates of share certificates, interim certificates or other
documents issued by the company and damaged or lost by a shareholder, the company shall issue to such entitled shareholder a new document against issue costs, upon the cancellation of
the damaged or lost document. The document shall be cancelled
in accordance with the procedure ………
Polska wersja:
Art. 356 §3 Statut może przewidywać odszkodowanie umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie……

English version:

§3. The statutes may provide for liquidated damages in connection with non-performance or improper performance ….

akapit: