1 Księga Królewska

The LORD Appears to Solomon

NIV11* The LORD Appears to Solomon
Pan przyrzeka Salomonowi swe błogosławieństwo

When Solomon had finished building the temple of the LORD and the royal palace, and had achived all he had desired to do,

1NIV11* When Solomon had finished building the temple of the LORD and the royal palace, and had achieved all he had desired to do,

1BT* Kiedy Salomon ukończył budowę świątyni Pańskiej i pałacu
królewskiego oraz wszystkiego, co chciał i pragnął wykonać,


2 the LORD appeared to him a second time, as he had appeared to him at Gibeon.

2NIV11* the LORD appeared to him a second time, as he had appeared to him at Gibeon.

2BT* Pan
ukazał się Salomonowi po raz drugi, odkąd dał się mu widzieć w
Gibeonie

3 The LORD said to him:

„I have heard the prayer and plea you have made before me; I have consecrated this temple, which you have built, by putting my Name there forever. My eyes and m heart will wlways be there.

3NIV11* The LORd said to him:

„I have heard the prayer and plea you have made before me; I have consecrated this temple, which you have built, by putting my Name there forever. My eyes and my heart will always be there.

3BT* Pan tak przemówił do niego: „Wysłuchałem twoją modlitwę i
twoje błaganie, które zanosiłeś przede Mną. Uświęciłem tę świątynię,
którą zbudowałeś dla umieszczenie w niej na wieki mego Imienia. Po
wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce.

4 „As for you, if you walk before me faithfully with integrity of heart and uprightness, as David your father did, and do all I command and observe mg decrees and laws,

4NIV11* „As for you, if you walk before me faithfully with integrity of heart and uprightness, as David your father did, and do all I command and observe my decrees and laws,
4BT* Ty zaś,
jeżeli będziesz postępował wobec Mnie, jak postępował twój ojciec,
Dawid, w szczerości serca i uczciwości wypełniając wszystko, do czego cię
zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów,

5 I will establish your royal throne over Israel forever, as I promised David your father when I said, 'You shll never fail to have a sucvessir on the throne of Israel.’

5NIV11* I will establish your royal throne over Israel forever, as I promised David your father when I said, ‚You shall never fail to have a successor on the throne of Israel.’
5BT* to na wieki
utrwalę tron twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś
twemu ojcu, Dawidowi, mówiąc: „Nie będzie ci odjęty potomek na tronie
Izraela”. 

6 „But if you or your descendants turn away from me and do notvobserve the commands and decrees I have given you and go off to serve ither gods and worship them,

6NIV11* „But if you or your descendants turn away from me and do not observe the commands and decrees I have given you and go off to serve other gods and worship them,
6BT* Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode Mnie wy i wasi synowie i
nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz
zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon,

7 then I will cutt off Israel from the land I have given them and wilm reject this temple I have consecrated for my Name. Israel will then become a byword an an object of ridicule among the peoples.

7NIV11* then I will cut off Israel from the land I have given them and will reject this temple I have consecrated fro my Name. Israel will then become a byword and an object or ridicule among all peoples.

7BT* to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię,
którą poświęciłem memu Imieniu, odtrącę z mego oblicza. Izrael zaś
będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów,

8 This temple will become and heap of rubble. All who pass by will be qppealed and wilk scoff and say, 'Why has the LORD done such a thing to this land and to this temple?’

8NIV11* This temple will become a heap of rubble. All who pass by will be appalled and will scoff and say, ‚Why has the LORD done such a thing to this land and to this temple?’
8BT* a świątynia ta będzie zrujnowana. każdy przechodzący kolo niej będzie
zgrozą przejęty i zagwiżdże szyderczo. Gdy będą pytać: „Dlaczego Pan tak
uczynił temu krajowi i tej świątyni?”,

9 People will answer, 'Because they have forsaken the LORD their God, who brought their ancestors out of Egypt, and have enbranced other gods, worshiping and servingg them-that is why the LORD brought all this disaster on them.’”

9NIV11* People will answer, ‚Because they have forsaken the LORD their God, who brought their ancestors out of Egypt, and have embraced others gods, worshiping and serving them-that is why the LORD brought all this disaster on them.’ „
9BT* odpowiedzą: „Dlatego że opuścili
Jahwe, Boga swego, ktory wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, a
upodobali sobie innych bogów oraz im oddawali pokłon i służyli; dlatego

Pan sprowadził na nich całe to nieszczęście”>>.

Solomon’s Other Activities

NIV11* Solomon’s Other Activities
Salomon i Hiram wykonują swe wzajemne zobowiązania

10 At the end of twenty years, during whoch Solomon built these two buildings-the temple of the LORD and the royal palace-

10NIV11* At the end of twenty years, during which Solomon built these two buildings-the temple of the LORD and the royal palace-
10BT* Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował
obydwa gmachy, to jest świątynię Pańską i pałac królewski,

11 King Solomon gave twenty towns in Galilee to Hiriam king of Tyre, because Hiram had supplied him with all the cedar and juniper and gold he wanted.

11NIV11* King Solomon gave twenty towns in Galilee to Hiram king of Tyre, because Hiram had supplied him with all the cedar and juniper and gold he wanted.

11BT* a Hiram,
król Tyru, dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa
cyprysowego, i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król

Salomon dał Hiramowi za to dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej.

12 But when Hiriam went from Tyre to see the towns that Solomon had given him, he was not pleased with them.

12NIV11* But when Hiram went from Tyre to see the towns that Solomon had given him, he was not pleased with them.
12BT* Kiedy Hiram wyjechał z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał
Salomon, te mu się nie spodobały.

13 „What kind of towns are these you have given me, my brother?” he asked. And he called them the Land of Kabul, a name they have to this day.

13NIV11* „What kind of towns are these you have given me, my brother?” he asked. And he called them the Land of Kabul, a name they have to this day.
13BT* Powiedział więc: „Coż to są za
miasta te, które mi dałeś, mój bracie?” Dlatego nazwał je Ziemią Kabul
po dziś dzień.

14 Now Hiram had sent to the king 120 talents of gold.

14NIV11* Now Hiram had sent to the king 120 talents of gold.
14BT* Jednak Hiram dostarczył królowi sto dwadzieścia talentów zlota.

15 Here is the account of the forced labor King Solomon conscripted to build the LORD’s temple, his own palace, the terraces, the wall of Jerusalem, and Hazor, Megiddo and Gezer.

15NIV11* Here is the account of the forced labor King Solomon conscripted to build the LORD’s temple, hias own palace, the terraces, the wall of Jerusalem, and Hazor Megiddo and Gezer.
15BT* To było funduszem robót przymusowych, które król
Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej, swego pałacu Millo,

murów jerozolimskich, Chasor, Megiddo i Gezer.

Roboty niewolników

16 (Pharaoh king of Egypt had attacked and captured Gezer.

He had set it on fire. He killed its Canaanite inhabitants and then gave it as a wedding gift tobhis daughter, Solomon’s wife.

16NIV11* (Pharaoh king of Egypt had attacked and captured Gezer. He had set it on fire. He killed its Canaanite inhabitants and then gave it as a wedding gift to his daughter, Solomon’s wife.
16BT* Faraon, król egipski, niegdyś nadciągnął i zdobywszy gezer spalił je,
a kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w
posagu swej córce, żonie Salomona.

17 And Solomon rebuilt Gezer.) He built up Lower Beth Horon,

17NIV11* And Solomon rebuilt Gezer.) He built up Lower Beth Horon,
17BT* Salomon
zaś zbudował gezer i dolne Bet-Choron,

0299/300

18 Baalath, and Tadmor in the desert, within his land,

18NIV11* Baalath, and Tadmor in the desert, within his land,
18BT* a także Baalat i
Tamar w okolicy pustyni;

0298/300 Matka Teresa z Singapore

19 as well as all his store cities and the towns for his chariots and for his horses-whatever he desired to build in Jerusalem, in Lebanon and throughout all the territory he ruled.er he desired to build in Jerusalem, in Lebanon and throughout all the territory he ruled.

19NIV11* as well as all his stone cities and the towns for his chariots and for his horses – whatev

19NIV2022* as well as all
his stories cities and the towns for his chariots and for his
horses -whatever he desired to build in Jerusalem, in
Lebanon and throughout all the territory he ruled.
19BT* ponadto wszystkie miasta-
spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla rydwanów i
miasta dla konnicy oraz wszystko, co spodobało się Salomonowi
wybudować w Jerozolimie, na Libanie i w każdym kraju będącym
pod jego władzą.

0296

20 There were still people left from the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites and Jebusites (these peoples were not Israelites).

20NIV11* There were still people left from the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites and Jebusites (these peoples werew not Israelites).
20BT* Całą ludność, pozostałą z Amorytów,
Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów oraz Jebusytów, która nie była
izraelska,

21 Solomon conscriped the descendants of all these people remaining in the land-whom the Israelites could not exterminate-to serve as slave labor, as it is to this day.

21NIV11* Solomon conscripted the descendants of all these peoples remaining in the land-whom the Israelites could not exterminate -to serve as slave labor, as it is to this day.

21BT* stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których
Izraelici nie zdołali poddać klątwie, Salomon zaciągnął do robót
niewolniczych po dziś dzień.

22-07-14 Bashaboora

22 But Solomon did not make slaves of any ofbthe Israelites; they were his fighting men, his government officials, his officers, his captains, and the comanders of his chariots and charioteers.

22NIV11* But Solomon did not make slaves of any of the Israelites; they were his fighting men, his government officials, his officers, his captains, and the commanders of his chariots and charioteers.
22BT* Z Izraelitów zaś nikogo nie skazał na
niewolę, gdyż byli oni wojownikami i jego podwładnymi, jak rownież
wodzami przybocznymi, dowódcami rydwanów oraz konnicy.

23 They were also the chief officials in charge of Solomon’s projects-550 officials supervising those who did the work.

23NIV11* They were also the chief offcials in charge of Solomon’s projects-550 officials supervising those who did the work.
23BT* Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych urzędników
zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę.

2022-07-15
Rothko

24 After Pharaoh’s daughter had come up from the City of David to the palace Solomon had built for her, he constructed the terraces.

24NIV11* After Pharaoh’s daughter had come up from the City of David to the palace Solomon had built for her, he constructed the terraces.
24BT* Skoro tylko córka farona wyprowadziła się z Miasta Dawidowego do
własnego domu, który wzniósł dla niej – Salomon zbudował Millo.

Solomon składa doroczne ofiary w świątyni

25 Three tomes a year Solomon sacrificed offerings and fellowship offerings on the altar he had built for the LORD, burning incense before the LORD along with them, and so fulfilled the temple obligations.

25NIV11* Three times a year Solomon sacrificed burnt offerings and fellowship offerings on the altar he had built for the LORD, burning incense before the LORD along with them, and so fulfilled the temple obligations.

25BT* Trzy razy w roku Salomon składał ofiary całopalne i ofiary biesiadne
na ołtarzu, ktory zbudował panu, oraz składał przed Panem ,ofiary
kadzielne, odkąd wykończył świątynię

26 king Solomom also built ships at Ezion Geber, which is near Elath in Edom, om the shore of the Red Sea.

26NIV11* King Solomon also built ships at Ezion Geber, which is near Elath in Edom, on the shore of the Red Sea.

STOSUNKI Z ZAGRANICĄ

Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru

26BT* Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem
Morza czerwonego w kraju Edomu.

27 And Hiriam sent his men-sailors who knew the sea-to serve in the fleet with Solomon’s men.

27NIV11* And Hiram sent his men-sailors who knew the sea-to serve in the fleet with Solomon’s men.
27BT* Hiram zaś posłał do tej floty
swoje sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem ze sługami
Salomona.

28 They sailed to Ophir and brought back 420 talents of good, which they delivered to King Solomon.

28NIV11* They sailed to Ophir and brought back 420 talents of gold, which they delivered to King Solomon.
28BT* Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd
czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.