1 Kings 13

The Man of God From Judah

NIV11* The Man of God From Judah

Pan rzuca klątwę na ołtarz w Betel

By the word of the LORD a man of God came from Judah to Bethel, as Jeroboam was standing by the altar to make an offering.

1NIV11* By the word of the LORD a man of God came from Judah to Bethel, as Jeroboam was standing by the altar to make an offering.
1BT* Pewnego razu, kiedy Jeroboam stal przy ołtarzu składając ofiarę kadzielną,

przyszedł z nakazu Pańskiego mąż Boży z Judy do Betel. 


2 By the word of the LORD he cried out against the altar: „Altar, altar! This is what the LORD says: 'A son named Josiah will be born to the house  of David. On you he will sacrifice the priests of the high places who make offeings here, and human bones will be burned on you.’”

2NIV11* By the word of the LORD he cried out against the altar: „Altar, altar! This is what the LORD says: ‚A son named Josiah will be born to the house of David. On you he will sacrifice the priests of the high places who make offerings here, and human bones will be burned on you.’ „

2BT* i z nakazu Pańskiego
tak zawołał do ołtarza: „Ołtarzu, ołtarzu! tak mówi Pan: Oto rodowi Dawida
narodzi się syn, imieniem Jozjasz i. złoży ofiarę z kapłanów wyżyn,
spalających na tobie ofiary kadzielne., Będą paliś na tobie kości ludzkie”.

Levites reading the law to the people

3 That same day the man of God gave a sign: „This is the sign the LORD has dwclared: The altar will be split apart and the ashes on it will be poured out.”

3NIV11* That same day the man of God gave a sign: „This is the sign the LORD has declared: The altar will be split apart and he ashes on it will be poured out.”
3BT* Nadto w tym
dniu dal cudowny znak, ogłaszając: „Taki będzie ten cudowny znak, który zapowiedział
Pan: Oto
ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim”.

4 When King Jeroboam heard what the man of God cried out against the altar at Bethel, he stretched out his hand from the altar and said, „Seize him!” But the hand he stretched out toward the man shriveled up, so that he could not pull it back.

4NIV11* When King Jeroboam heard what the man of God cried out against the altar at Bethel, he stretched out his hand from the altar and said, „Seize him!” But the hand he stretched out toward the man shriveled up, so that he could not pull it back.
4BT* Kiedy król
Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast
wyciągnął znad ołtarza rękę, wołając: „Schwytajcie go!” A wtedy uschła mu ręka, ktorą
wyciągnął ku niemu, i nie mógł jej cofnąć ku sobie.

5 Also, the altar was split apart and its ashes poured out according to the sign given by the man of God by the wird of the LORD.

5NIV11* Also, the altar was split apart and its ashes poured out according to the sign given by the man of God by the word of the LORD.
5BT* Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z
ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego z nakazu
Pańskiego.

6 Then the king said to the man of God, „Come home with me for a meal, and I will give you a gift.”

6NIV11* Then the king said to the man of God, „Intercede with the LORD your God and pray for my hand may be restored.” So the man of God interceded with the LORD,

6NIV11** Then the king said to the man of God, „Intercede with the LORD, your God and pray for me that my hand may be restored.” So the man of God interceded with the LORD, and the king’s hand was restored and became as it was before. 
6BT* Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc: „Przejednajże oblicze
Pana, twego Boga, <i pomódl się za mnie>, abym odzyskał władzę w swojej ręce!” Wtedy
mąż Boży przejednał oblicze Pana i went krol odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała
się taką, jak poprzednio.

1 Kings 13 (with text - press on more info. of video on the side) - YouTube

7NIV11* The king said to the man of God, „Come home with me for the meal, and I will give you a gift.”

7NIV11* The king said to the man of God, „Come home with me for a meal, and I will give you a gift.”
7BT* Następnie król przemówił do męża Bożego: „Przyjdź ze mną do
domu i pożyw się, to ci złoże dar”.

1 Kings 13

8 But the man of God answered the king, „Even if you were to give me half your possessions, I would not go with you, nor would I eat bread or drink water here.

8NIV11* But the man of God answered the king, „Even if you were to give me half your possessions, I would not go with you, nor would I eat bread or drink water here.
8BT* Na to mąż Boży odrzekł królowi: „Choćbyś mi dał pół
twego domu, nie pójdę z tobą i nie będę jadł chleba ani też pil wody w tym miejscu,

9 For I was commanded by the word of the LORD: 'You must not eat bread or drink water or return by the way you came.’”

9NIV11* For I was commanded by the word of the LORD: ‚You must not eat bread or drink water or return by the way you came.’ „
9BT* bo
tak mi nakazało słowo Pańskie: „Nie będziesz jadł chleba ani też pil wody oraz nie
powrócisz tą drogą, którąś przyszedł”>>.

10 So he took another road and did not return by the wat he had come Bethel.

10NIV11* So he took another road and did not return by the way he had come to Bethel.
10BT* Poszedł więc inn drogą, nie wracając tą drogą,
którą przyszedł do Betel.

Understand and respect the non-believer's beliefs. - ppt download

11 Now there was a ceratin old prophet living in Bethel, whose sons came and told him all that the man of agod had done there that day. They also told their father what he had said to the king.

11NIV11* Now there was a certain old prophet living in Bethel, whose sons came and told him all that the man of God had done there that day.

They also told their father what he had said to the king.

Pan Karze proroka za nieposłuszeństwo

11BT* Był zaś pewien prorok, mieszkający w betel. Otóż jego synowie przyszli i
opowiedzieli mu wszystko o czynie, jakiego dokonał mąż Boży w Betel, oraz
powtórzyli swemu ojcu te słowa, które wypowiedział do króla.

Understand and respect the non-believer's beliefs. - ppt download

12 Their father asked them, „Which way did he go?” And his sons showed him which road the man of God from Judah had taken.

12NIV11* Their father asked them, „Which way did he go?” And his sons showed him which road the man of God from Judah had taken.
12BT* Wtedy ich ojciec rzekł do
niech: „Którą drogą poszedł?” Synowie jego wskazali mu drogę, którą udał się mąż Boży,
przybyły do Judy.

13 So he said to his sons, „Saddle the donkey for me.” And when they had saddled the donkey for him, he mounted it

13NIV11* So he said to his sons, „Saddle the donkey for me.” And when they had saddled the donkey for him,  he mounted it
13BT* On zaś rozkazał swoim synom: Osidlajcie mi osła!” Więc osidlali
mu osła, a on wsiadł na niego,

2HW5XHD Art inspired by Solomon’s Idolatry I Kings, 11:1-8, ca. 1517, Woodcut, sheet: 13 15/16 x 8 7/8 in. (35.4 x 22.6 cm), Prints, Lucas van Leyden (Netherlandish, Leiden ca. 1494?1533 Leiden, Classic works modernized by Artotop with a splash of modernity. Shapes, color and value, eye-catching visual impact on art. Emotions through freedom of artworks in a contemporary way. A timeless message pursuing a wildly creative new direction. Artists turning to the digital medium and creating the Artotop NFT

14 and rode after the man of God. He found him sitting under an oak tree and asked, „Are you the man of God who came from Judah?” „I am,” he replied.

14NIV11* and rode after the man of God. He found him sitting under an oak tree and asked, „Are you the man of God who came from Judah?”

„I am,” he replied.
14BT* podążając za mężem Bożym. Kiedy znalazł go,
siedzącego pod terebintem, przemówił do niego: „Czyś ty jet mężem Bożym, ktory
przyszedł z Judy?” On zaś mu odrzekł: „Ja”.

Is there historical evidence that Elijah of the Bible lived? - Quora

15 So the prophet said to him, „Come hime with me and eat.”

15NIV11* So the prophet said to him, „Come home with me and eat.
15BT* Wtedy mu powiedział: „Chodź ze mną do
domu, abyś spożył chleb”.

1 kings 13 15 come home with me and eat powerpoint church sermon Slide01

16 The man of God said, „I cannot turn back and go with you, nor can I eat bread or drink water with you in this place.

16NIV11* The man of God said, „I cannot turn back and go with you, nor can I eat bread or drink water with you in this place.
16BT* Ale on odrzekł mu: „Nie mogę wrócić z tobą <i iść z tobą>
ani też nie będę jadł chleba i pił z tobą wody w tej miejscowości.

Functional Food Facts: Garlic does not cure COVID-19, but it does have  other benefits – Urban Ag News

17 I have been told by the word of the LORD: 'You must not eat bread or drink water there or eeturn by the way you came.’”

17NIV11* I have been told by the word of the LORD: ‚You must not eat bread or drink water there or return by the way you came.’ „
17BT* bo Pan powiedział do
mnie słowo: „Nie będziesz tam jadł chleba ani pił wody i nie pójdziesz z powrotem tą
drogą, którą przyszedłeś”>.

18 The old prophet answered, „I too am a prophet, as you are. And an angel said to me by the word of the LORD: 'Bring him back with you tonyoir house so that he may eat bread and drink water.'” (But he was lying to him.)

18NIV11* The old prophet answered, „I too am a prophet, as you are. And an angel said to me by the word of the LORD: ‚Bring him back with you to your house so that he may eat bread and drink water.’ „ (But he was laying to him.)
18BT* Na to mu odparł: „Ja też jestem prorokiem, jak i ty. Mnie
też anioł rzekł słowa Pańskie: „Zawróć go ze sobą do twego domu, aby spożył chleb i napił
się wody”>>. Oszukał go.

Understand and respect the non-believer's beliefs. - ppt download

19 So the man of God returned with him and ate and drank in his house.

19NIV11* So the man of God returned with him and ate and drink in his house.
19BT* Dlatego tamten wrócił z nim, a poźniej w jego domu spożył
chleb i napił się wody.

20 While they were sitting at the table, the word of the LORD came to the old prophet who had broughtvhim back.

20NIV11* While they were sitting at the table, the word of the LORD came to the old prophet who had brought him back.
20BT* A gdy oni siedzieli przy stole, wówczas Pan skierował słowo do
proroka, ktory go zawrócił z drogi.

21 He cried out to the man of God who had come from Judah, „This is what the LORD says: 'You have defied the word of the LORD and have not kept the command the LORD your God gave you.

21NIV11* He cried out to the man of God who had come from Judah, „This is what the LORD says: ‚You have defied the word of the LORD and have not kept the command the LORD your God gave you.
21BT* Zawołał on do męża Bożego, przybyłego z Judy:
„Tak mówi Pan: Za to, że sprzeniewierzyłeś się słowom Pana i nie spełniłeś polecenia, które
ci dal Pan, Bog twój,

22 You came back and ate bread and srank water in the place where he told you not to eat or drink. Therefore your body will not be buried in the tomb of your ancestors.’”

22NIV11* You came back and ate bread and drank water in the place where he told you not to eat or drink. Therefore your body will not be buried in the tomb of your ancestors.’ „
22BT* gdyż powróciłeś i spożyłeś chleb oraz napiłeś się wody w tym
miejscu, o którym ci powiedział: Nie jedz tam chleba i nie pij wody! twój trup nie wejdzie
do grobu twych przodków”.

23 When the man of God had finished eating and drinking, the prophet who had brought him back saddled his donkey for him.

23NIV11* When the man of God had finished eating and drinking, the prophet who had brought him back saddled his donkey for him.
23 BT* Kiedy już zjedli chleb i napili się <wody., osiodłał osła
owemu prorokowi, ktorego zawrócił z drogi.

24 As he went on his way, a lion met him on the road, with both the donkey and the lion standing beside it.

24NIV11* Ad he went on his way, a lion met him on the road and killed him, and his body was left lying on the road, with both the donkey and the lion standing beside it.
24BT* A gdy ów odjechał, na drodze napadł na
niego lew i zabił go. Trup jego leżał porzucony na drodze, a koło niego stał osioł. Rownież i
ów lew stał koło trupa.

25,Some people who passed by saw the body lying there, with the lion standing beside the body, and they went and reported it in the city where the prophet lived.

25NIV11* Some people who passed by saw the body lying there, with the lion standing beside the body, and they went and reported it in the city where the old prophet lived.
25BT* Po upływie pewnego czasu przechodzili ludzie i ujrzawszy trupa
porzuconego na drodze oraz lwa stojącego koło trupa, przyszli i powiedzieli o tym w
mieście, w którym ów stary prorok mieszkał.

Lions show up in fables all over the world.

26 When the prophet whobhad beought him back from his journey heard of it he said, It is the man of God who defiled the word of the LORD. The LORD has given him over to the lion, which has mailed him and killed him, as the word of the LORD had warned him.”

26NIV11* When the prophet who had brought him back from his journey heard of it, he said, „It is the man of God who defied the word of the LORD. The LORD has given him over to the lion, which has mauled him and killed him, as the word of the LORD had warned him.”
26BT* Gdy dowiedział się o tym prorok, który
zawrócił go z drogi, powiedział: „To jest mąż Boży, który sprzeniewierzył się słowom Pana,
i dlatego Pan zesłał na niego lwa, aby go rozszarpał i zabił, według zapowiedzianego mu
wyroku przez Pana”.

Understand and respect the non-believer's beliefs. - ppt download

27 The prophet said tobhis sons, „Saddle the donkey for me,” and they did so.

27NIV11* The prophet said to his sons, „Saddle the donkey for me,” and they did so.
27BT* Następnie rzekł do swoich synów: „Osiodłajcie mi osła!” Więc go
osiodłali.

28 Then he went out and found the body lying on the road, with the donkey and the lion standing beside it. The lion had neither eaten the body nor mauled the donkey.

28NIV11* Then he went out and found the body lying on the road, with the donkey and the lion standing beside it. The lion had neither eaten the body nor mauled the donkey. 
28BT* Wtedy pojechał i znalazł trupa porzuconego na drodze, jako też osła i lwa
stojących kolo trupa. Lew ten nie pożarł trupa i nie rozszarpał osła.

29 So the peophet picked up the body of the man of God, laid it on the donkey, and brought it back to his own city to mourn for him and bury him.

29NIV1* So the prophet picked up the body of the man of God, laid it on the donkey, and brought it back to his own city to mourn for him and bury him.
29BT* Więc prorok
podniósł trupa męża Bożego i włożył go na osła oraz przywiózł go z powrotem do miasta,
aby go opłakiwać i pogrzebać.

3f2981a6c5c3aa6135dae5da

30 Then he laid the body in his own tomb, and they mourned over him and said, „Alas, my brother!”

30NIV11* Then he laid the body in his own tomb, and they mourned over him and said, „Alas, my brother!
30BT* W końcu złożył jego zwłoki w swoim grobie. Zapłakano
wtedy nad nim: „Ach moj bracie!”

31 After burying him, he said to his sons, „When I die, bury me in the grave where the man of God is buried; lay my bones beside his bones.

31NIV11* After burying him, he said to his sons, „When I die, bury me in the grave where the man of God is buried; lay my bones beside his bones.
31BT* Kiedy już go pochował, rzekł [prorok] do swoich
synów: „Po mojej śmierci pochowajcie mnie w tym grobie, w którym został pochowany
mąż Boży. Złóżcie mnie koło jego kości,. aby moje kości zachowane byly dzięki jego
kościom.

32 For the message he declared by tge word of the LORD against the altar in Bethel and against all the shrines on the high places in the towns of Samaria will certainly come true.”

32NIV11* For the message he declared by the word of the LORD against the altar in Bethel and against all the shrines on the high places in the towns of Samaria will certainly come true.”
32BT* Bo na pewno spełni się ta zapowiedź, którą on ogłosił jako wyrok Pański na
ten ołtarz w Betel i na wszystkie przybytki wyżyn, które są w miastach Samarii”.

33 Even after this, Jeroboam did not change his evil ways, but once more appointed priests for the high places from all sorts of people. Anyone who wanted to become a priest he consecrated for the high places.

33NIV11* Even after this, Jeroboam did not change his evil ways, but once more appointed priests for the high places from all sorts of people. Anyone who wanted to become a priest he consecrated for the high places.
33BT* Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie zawrócił ze swej zlej drogi, lecz przeciwnie
mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na
urząd, tak iż stawał się kapłanem wyżyn.

The Augsburg Confession of ppt download

34 This was the sin of the house of Jeroboam that led to its downfal and to its destruction from the face of the earth.

34NIV11* This was the sin of the house of Jeroboam that led to its downfall and to its destruction from the face of the earth.
34BT* Takie postępowanie stało się dla rodu
Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni
ziemi.

Lisowszczyk

1 Kings 14

Ahijah’s Prophecy Against Jeroboam

NIV11* Ahijah’s Prophecy Against Jeroboam
DZIEJE KRÓLESTW OD CZASÓW ELIASZA
Schyłek rządów Jeroboama

At that time Abijah son of Jeroboam became ill,

1NIV11* At that time Abijah son of Jeroboam became ill,
1BT* W tym właśnie czasie zachorował syn Jeroboama Abiasz.

2 and Jeroboam said to his wife, „Go, disguise yourself, so you won’t be recognized as the wife of Jeroboam. Then go to Shiloh. Ahijah the prophet is there-the one who told me I would be king over this people.

2NIV11* and Jeroboam said to his wife, „Go, disguise yourself, so you won’t be recognized as the wife of Jeroboam. Then go to Shiloh. Ahiajah the prophet is there-the one who told me I would be king over the people.
2BT* Wówczas
Jeroboam powiedział swej żonie: Postaraj się odmienić swój wygląd tak, żeby
nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama. Następnie pójdziesz do Szilo, gdzie
przebywa prorok Achiasz, ktory przepowiedział mi, że będę królem tego ludu.


3 Take ten loaves of bread with you, some cakes and a jar of honey, and go to him. He will tell you what will happen to the boy.”

3NIV11* Take ten loaves of bread with you, some cakes and jar of honey, and go to him. He will tell you what will happen to the boy.”

3BT* Weźmiesz
ze sobą dziesięć chlebów oraz ciastka i gąsior miodu i pójdziesz do niego. On ci oznajmi, co będzie z chłopcem”.

4 So Jeroboam’s wife did what he said and went to Abijah’s house in Shiloh.

Now Ahijah could not see; his sight was gone because of his age.

4NIV11* So Jeroboam’s wife did what he said and went to Ahijah’s house in Shiloh.

Now Ahijah could not see; his sight was gone because of his age.
4BT* Żona Jeroboama tak uczyniła i wyruszywszy, przyszła do Szilo i
weszła do domu Achiasza. Achiasz zaś już nie widział, bo wskutek starości był ociemniały.

5 But the LORD had told Ahijah, „Jeroboam’s wife is coming to ask you about her son, for he is ill, and you are to give her such and such an answer. When she arrives, she will pretend to be someone else.”

5NIV11* But the LORD had told Ahijah, „Jeroboam’s wife is coming to ask you about her son, for he is ill, and you are to give her such and such an answer. When she arrives, she will pretend to be someone else.”
5BT* Ale Pan rzekł do Achiasza: „Oto przyszła żona Jeroboama, aby dowiedzieć się od ciebie o
swoim synu, bo on jet chory. Tak i tak jej powiesz. Kiedy będzie wchodzić, będzie
przebrana”.

6 So when Ahijah heard the sound ofbher footsteps atvthe door, he said, „Come in, wife of Jeroboam. Why this pretense? Ibhave been sent to you with bad news.

1 Kings 14 Ahijah and Jeroboam's Wife

6NIV11* So when Ahijah heard the sound of her footsteps at the door, he said, „Come in, wife of

Jeroboam. Why this pretense? I have been sent to you with bad news.

6BT* Dlatego kiedy Achiasz usłyszał odgłos stąpania wchodzącej przez drzwi,
powiedział: „Wejdź, żono Jeroboama! Czemu to przebrałaś się? A właśnie otrzymałem dla
ciebie przykre zlecenie.

1 Kings 14

7 Go, tell Jeroboam that this is what the LORD, the God of Israel, says: 'I raised you up from among the people and appointed you ruler over my peole Israel.

7NIV11* Go, tell Jeroboam that this is what the LORD, the God of Israel, says: ‚I raised you up from among the people and appointed you ruler  over my people Israel.
7BT* Idź, powiedz Jeroboamowi: „Tak mówi Pan, Bóg Izraela, „Za to, że
wywyższyłem cię spośród ludu i uczyniłem wodzem mego ludu izraelskiego.8 I tote the kingdom away from the house of David and gave it to you, but you have not been like mg servant David, who kept my commands and followed me with all his heart, doing only what was right in my eyes.

8NIV11* I tore the kingdom away from the house of David and gave it to you, but you have not been like my servant David, who kept my commands and followed me with all his heart, doing only what was right in my eyes.
8BT* oraz
oderwałem królestwo od domu Dawida, aby je dać tobie, tyś nie stał się jak mój sługa
Dawid, który zachował moje przykazania i ktory postępował za Mną z całego serca swego,
czyniąc tylko to, co jest słuszne w moich oczach.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

9 You have done more evil than all who lived before you. You have made for yourself other gods, idols made of metal; you have aroused my anger and turned your back on me.

9NIV11* You have done more evil than than all who lived before you. You have made for yourself other gods, idols made of metal; you have aroused my anger and turned your back on me.

9BT* Ale stałeś się przez twoje postępowanie
gorszym od wszystkich twoich przodków, bo ośmieliłeś się uczynić sobie innych bogów-
posągi ulane z metalu, aby Mnie drażnić, a Mną wzgardziłeś.

Moses?

10 „’Because of this, I am going bring disaster on the house of Heroboam. I will cut off from Jeriboam every last male in Israel-slave or free. I will burn up the house of Jeroboam as one burns dung, until it is all gone.

10NIV11* „ „Because of this, I am going to bring disaster on the house of Jeroboam. I will cut off from Jeroboam every last male in Israel-slave or free. I will burn up the house of Jeroboam as one burns dung, until it is all gone.
10BT* Dlatego sprowadzę
nieszczęście na rod Jeroboama, gdyż wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca,
niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się
gnój bez reszty.

11 Dogs will eat those belonging to Jeroboam who die in the city, and the birds will feed on those whi die in the country. The LORD has spoken!’

11NIV11* Dogs will eat those belonging to Jeroboam who die in the city, and the birds will feed on those who die in the country. The LORD has spoken!’
11BT* Kto z należących do Jeroboama umrze w mieście, tego będą żarły psy,
a tego, kto umrze w polu, będą żarły powietrzne ptaki, gdyż tak rzekł Pan”.

12 „As for you, go back home. When you set foot in your city, the boy will die.

12NIV11* „As for you, go back home. When you set foot in your city, the boy will die.
12BT* Ty zaś
ruszaj i idź do twego domu! Kiedy twe nogi wejdą do miasta, dziecko umrze.

13 All Israel will mourn for him and bury him. He is the only one belonging to Jeroboam who will be buried, because he is the only one in the house of Jeroboam in whom the LORD, the God of Israel, has found anything good.

13NIV11* All Israel will mourn for him and bury him. He is the only one belonging to Jeroboam who will be buried, because he is the only one in the house of Jeroboam in whom the LORD, the God of Israel, has found anything good.
13BT* Potem
cały Izrael będzie je opłakiwał i pochowają je, bo tylko ono z rodu Jeroboama wejdzie do
grobu, gdyż z rodu Jeroboama tylko w nim znalazło się coś miłego dla Pana, Boga Izraela.

14 „The LORD will raise up for himself  a king over Israel who will cut off the family of Jeroboam. Even now this is begining to happen.

14NIV11* The LORD will raise up from himself a king over Israel who will cut off the family of Jeroboam. Even now this is beginning to happen.
14BT* Pan sam ustanowi sobie nad Izraelem króla, ktory wytępi ród Jeroboama, <co już teraz
się zaczyna>.


15 And the LORD will strike Israel, si that it will be like a reed swaying in the water. He will uproot Israel from this good land that he gave to their ancestors and scatter them beyond the Euphrates River, because they aroused the LORD’s anger by making Asherah poles.

15NIV11* And the LORD will strike Israel, so that it will be like a reed swaying in the water. He will uproot Israel from this good land that he gave to their ancestors and scatter them beyond the Euphrates River, because they aroused the LORD’s anger by making Asherah poles.
15BT* Potem Pan uderzy Izraela i zachwieje nim, jak chwieje się trzcina na
wodzie, aż wreszcie wyrwie Izraela z tej pięknej ziemi, którą dał ich przodkom. Póżniej
rozsieje ich poza rzekę za to, że zrobili sobie aszery i pobudzali Pana do gniewu.

Do you have this handout? | Bible timeline, Understanding the ...

16 And he will give Israel up because of the sins Jeroboam has committed and has caused Israel to commit.”

16NIV11* And he will give Israel up because of the sins Jeroboam has committed and has caused Israel to commit.”
16BT* Opuści On Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził
do grzechu Izraela”.

Jeroboam Son of Nebat - The Sinner In The Mirror

17 Then Jeroboam’s wife got up and left and went to Tirzah. As soon as she stepped over the threshold of the house, the boy died.

17NIV11* Then Jeroboam’s wife got up and left and went Tirzah. As soon as she stepped over the threshold of the house, the boy died.
17BT* Żona Jeroboama wstała, wyruszyła i wróciła do Tirsy. Kiedy wchodziła na próg domu,
wtedy zmarł ów chłopiec.

18 They buried him, and all Israel mourned for him, as the LORD had said through his servant the prophet Agijah.

16NIV11* They buried him, and all Israel mourned for him, as the LORD had said through his servant the prophet Ahijah.
18BT* Potem pochowano go, przy czym opłakiwał go cały Izrael,
według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez swego sługę, proroka Achiasza.

19 The other events of Jeroboam’s reign, his wars and how he ruled, are writen in the book of the annals of the kings of Israel.

19NIV11* The other events of Jeroboam’s reign, his wars and how he ruled, are written in the book of the annals of the kings of Israel.
19BT* Pozostałe
zaś dzieje Jeroboama, jak toczył wojnę i jak królował, opisane są w Księdze Królów Izraela.

Who was the first King of Israel? - Quora

20 He reigned for twenty-two years and then rested with his ancestors. Abd Nadab his son succeeded him as king.

20NIV11* He reigned for twenty-two years and then rested with his ancestors. And Nadab his son succeeded him as king.
20BT* A okres czasu, w którym królował Jeroboam, trwał dwadzieścia dwa lata. Potem spoczął
przy swoich przodkach, a jego syn Nadab został w jego miejsce królem.

1 Kings 15:25 - 16:34: Kings of Israel | Bible Stories - YouTube

Rehoboam King of Judah

NIV11* Rehoboam King of Judah

Panowanie Roboama w Judzie (931-914)

21 Rehoboam son of Solomon was king in Judah. He was forty-one years old when he became kung, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city the LORD had chosen out of all the tribes of Israel in which to put his Name. His mother’s name was Naamah; she was an Ammonite.

21NIV11* Rehoboam son of Solomon was king in Judah. He was forty-one years old when he became king, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city the LORD had chosen out of all the tribes of Israel in which to put his Name. His mother’s name was Naamah; she was an Ammonite.

21BT* W Judzie zaś królował syn Salomona, Roboam. Miał on czterdzieści jeden lat w chwili
objęcia władzy, siedemnaście lat królował w Jerozolimie, tym mieście, które Pan wybrał
ze wszystkich pokoleń Izraela na to, aby tam umieścić swoje Imię. Jego matce było na imię
Naama, Ammonitka.

This Congregation meets at: 5:00 PM on the last Sunday of the MONTH. - ppt  download

22 Judah did evil in the eyes of the LORD. By the sins committed they stirred up his jealous anger more than those who were bedore them had done.

22NIV11* Judah did evil in the eyes of the LORD. By the sins they committed they stirred up his jealous anger more than those who were before them had done.
22BT* Juda też czynił to, co jest zle w oczach Pana. Wskutek tego
drażnili Go bardziej, niż to czynili jego przodkowie swoimi grzechami, jakie popełniali.

23 They also set up for themselves high places, sacred srones and Asherah pokes on every high hill and under every spreading tree.

23NIV11* They also set up for themselves high places, sacred stones and Asherah poles on every high hill and under every spreading tree.
23BT* Bo i oni sobie zbudowali wyżyny i stele, i aszery przy ołtarzach na każdym wzgórzu
wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym.

Łysa Góra – miejsce spotkań wszystkich szanujących się czarownic | Sławosław

24 There were even male shrine prowtitutes in the land; the people engaged in all the detestable practices of the nations the LORD had driven out before the Israelites.

24NIV11* There were even male shrine prostitutes in the land; the people engaged in all the detestable practices of the nations the LORD had driven out before the Israelites.
24BT* Zaczął się rownież w kraju nierząd
sakralny. Postępowali według wszelkiej obrzydliwości pogan, których Pan wypędził sprzed
Izraelitów.

25 In the fifth year of King Rehoboam, Shishak king of Egypt attacked Jerusalem.

25NIV11* In the fifth year of King Rehoboam, Shishak king of Egypt attacked Jerusalem.
25BT* Dlatego w piątym roku [panowania] króla Roboama nadciągnął przeciw
Jerozolimie król Egiptu Szeszonk

26 He carried off the treasures ofbthe temple of the LORD and the treasures of the royal palace. He took everything, including all the gold shields Solomon had made.

26NIV11* He carried off the treasures of the temple of the LORD and treasures of the royal palace. He took everything, including all the gold shields Solomon had made.
26BT* i zabrał kosztowności świątyni Pańskiej oraz
kosztowności pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał również wszystkie złote
tarcze, które sporządził Salomon.

27 So King Rehoboam made bronze shields to replace them and assigned these to the commanders of the guard on duty atvthe entrace to the royal palace.

27NIV11* So King Rehoboam made bronze shields to replace them and assigned these to the commanders of the guard on duty at the entrance to the royal palace.
27BT* Wobec tego król Roboam zamiast nich sporządził
tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia do pałacu królewskiego.

28 Whenever the king went to the LORD’s temple, the guards bore the shileds, abd afterward they returned them to the guardroom.

28NIV11* Whenever the king went to the LORD’s temple, the guards bore the shields, and afterward they returned them to the guardroom.
28BT* Odtąd za każdym razem, kiedy krol wchodził do świątyni Pańskiej, straż je nosiła,
potem odnosiła do zbrojowni straży.

1 Kings | DWELLING in the Word | Page 2

29 As for the other events of Rehoboam’s reign, and a he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah?

29NIV11* As for the other events of Rehoboam’s reign, and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah?
29BT* A czyż pozostałe dzieje Roboama i wszystko, co
zdziałał, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?

30 There was continual warfare between Rehoboam and Jeroboam.

30NIV11* There was continual warfare between Rehoboam and Jeroboam.
30BT* Ponadto między Roboamem a
Jeroboamem była wojna przez cały czas.

21 And Rehoboam rested with his ancestors and was buried with them in the City of David. Gis morher’s name was Naanah; she was an Anmonite. And Abijah his son succeeded him as king.

21NIV11*  And Rehoboam rested with his ancestors and was buried with them in the City of David. His mother’s name was Naamah; sha was an Ammonite. And Abijah his son succeeded him as king.
31BT* Potem Roboam spoczął przy swoich
przodkach w Mieście Dawidowym. <Jego matce było na imię Naama, Ammonitka>. Syn

jego Abijjam został w jego miejsce królem.